Universitat Internacional de Catalunya

Pràcticum Jutjats

Pràcticum Jutjats
2
10787
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


Per a qualsevol qüestió relacionada amb l'organització de l'assignatura, els alumnes es poden dirigir a cdemiranda@uic.es.

Presentació

Constitueix una oportunitat extraordinària per a la completa formació del jurista el prendre contacte amb la realitat del món forense. Es tracta de participar, de forma directa, de la mà d'un Magistrat o d'un Secretari Judicial, en l'activitat quotidiana dels òrgans jurisdiccionals. Poder assistir a vistes i conèixer de primera mà el funcionament de l'oficina judicial permet a l'estudiant aplicar els coneixements adquirits durant la carrera, en l'escenari en què possiblement es mogui en el seu futur acompliment professional.

Requisits previs

No es requereixen, sense perjudici que els coneixements adquirits, fonamentalment, en les assignatures de l'àrea de Dret Processal li resultaran a l'alumne de gran utilitat.

Objectius

(i) Conèixer el funcionament dels òrgans jurisdiccionals, tant en la seva activitat interna (principalment, quant a l'operativa de l'oficina judicial), com en la seva activitat externa (pel que fa a l'activitat pròpia de l'enjudiciament).

(ii) Conèixer la manera en què actuen i es desemboliquen els operadors forenses que col·laboren amb l'Administració de Justícia, en al·lusió al quefer d'advocats i procuradors.

(iii) Adquirir certes habilitats, maneres i pautes de conducta que precisaran en la seva actuar professional futur.

Competències

  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
  • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
  • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
  • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

1. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip

2. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per a la resolució de casos pràctics o la realització de treballs relatius a aquesta matèria

3. Serà capaç d'identificar amb precisió l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic relatiu a l'àmbit d'aquesta matèria

4. Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics que subjeuen en un supòsit concret

5. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul

6. Haurà adquirit habilitats per manejar-se amb els elements comuns de les accions processals relatives a aquesta matèria

7. Haurà desenvolupat la capacitat de redactar escrits utilitzant un llenguatge jurídic

8. Haurà adquirit i desenvolupat les competències profesionalizantes necessàries per a l'accionament processal

9. Coneixerà i aplicarà les diferents metodologies per analitzar i solucionar problemes jurídics complexos de caire interdisciplinari

10. Desenvoluparà i aplicarà els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides durant les pràctiques externes

Continguts

No conté aquesta assignatura un temari.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Prácticas externas
05 19 22 23 24 25 30

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es basarà en l'informe del tutor de les pràctiques amb un 80% de la nota. La memòria de l'alumne suposarà el 20% restant.

 

Durant el curs es duen a terme una sèrie de sessions preparatòries i formatives de practicum, l'assistència a les quals és obligatòria per al correcte acompliment de l'alumne a l'assignatura.

Bibliografia i recursos

No es proposa bibliografia. Quant als recursos, de resultar necessaris es proporcionaran pel tutor de pràctiques als alumnes que tingui assignats.