Universitat Internacional de Catalunya

Institucions i Polítiques Culturals

Institucions i Polítiques Culturals
3
10959
1
Primer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat

Presentació

La política cultural té com a objectiu i responsabilitat potenciar i protegir les diferents manifestacions de la cultura, entre les quals es troben els béns culturals que la societat promou o rep com a llegat de les generacions anteriors, el resultat acumulat de la creació artística i els valors i creences que la comunitat comparteix. 

A la segona meitat del segle XX el desenvolupament de la societat del benestar va situar el repte social de l'accessibilitat a la cultura, entesa aquesta com el desenvolupament de les arts i la protecció del patrimoni cultural. El debat en aquest àmbit girava, llavors, essencialment entorn de la recerca de les raons i els límits de l'acció pública en el camp de la cultura (qui havia de rebre les ajudes públiques), i també com devia ser el procediment més adequat per l'assignació dels recursos públics. Més recentment, l'objecte sobre el qual sol recaure la política cultural s'ha vist condicionat d'una altra manera. En primer lloc, la mateixa activitat dels artistes i agents culturals sol requerir ara una estructura de suport tècnic, administratiu i de difusió i representació bastant més sofisticada que abans. En els últims anys el sector cultural s'ha diversificat molt (un procés estimulat, en molts casos, pels efectes del gran desplegament que han tingut les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, per la globalització dels mercats dels productes culturals i, molt especialment, dels productes d'entreteniment) adquirint una major importància en el conjunt de l'economia i de la societat. Per tot això, l'activitat cultural necessita, cada vegada més, el suport d'una estructura organitzativa, d'una logística força complexa i de la implicació de diferents agents públics i privats - però, sobretot, d'una política cultural clara, ambiciosa, integrada , proactiva i efectiva. 

Alhora, les tendències globals estan evidenciant un interès creixent per part dels operadors culturals en el desenvolupament d'enfocaments transfronterers de la cultura. La comprensió de la situació política, social i econòmica de la participació internacional és un pas important en l'acció cultural eficaç. 

En aquest context de canvi, l'objectiu d'aquesta assignatura se centrarà a identificar el marc institucional i organitzatiu de l'acció cultural, estudiant com intervenen en el sector els diferents agents públics i privats i analitzant el procés de planificació mitjançant el qual les polítiques culturals es s'adeqüen a uns objectius i es tradueixen en plans, programes, projectes i accions concretes.

Requisits previs

Els mateixos que per el Màster. 

Objectius

L'assignatura es planteja els següents objectius:

 • Aconseguir la familiarització de les i els estudiants amb els conceptes base de les polítiques culturals, els instruments de la seva aplicació i els agents que les desenvolupen.
 • Entendre la diversitat de models en polítiques, instruments i agents, i la riquesa de les seves intervencions.
 • Entendre i posicionar-se en els debats actuals al voltant de les polítiques culturals.
 • Arribar a conèixer el panorama real d'aplicació de les polítiques cultures i les institucions que les desenvolupen per a propòsits econòmics, socials i / o polítics. 

Competències

En conseqüència, les competències que es defineixen són:

Competències bàsiques
 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.
 • Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • Tenir capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Competències generals

 • Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.
 • Liderar, coordinar i formar part d’equips de treball interdisciplinaris.
 • Demostrar capacitat d’obertura i flexibilitat atenent la diversitat cultural i social de l’entorn.

 

Competències transversals

 • Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

 

Competències específiques

 • Identificar, analitzar, dissenyar, planificar i avaluar polítiques culturals, així com reconèixer el paper dels agents que intervenen en l’acció cultural d’un entorn específic i els instruments de planificació de les polítiques culturals esmentades.

 

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar l'assignatura, l'estudiant:

 • Posseeix i comprèn coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.
 • Sap aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • Té capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Analitza i interpreta entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, debilitats, fortaleses.
 • Lidera, coordina i forma part d’equips de treball interdisciplinaris.
 • Demostra capacitat d’obertura i flexibilitat atenent la diversitat cultural i social de l’entorn.
 • Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.
 • Identifica, analitza, dissenya, planifica i avalua polítiques culturals, així com reconeix el paper dels agents que intervenen en l’acció cultural d’un entorn específic i els instruments de planificació de les polítiques culturals esmentades.

 

Continguts

Institucions i polítiques culturals: què són i per a què serveixen 
• Quins elements configuren una política cultural? 
• El diàleg entre les polítiques culturals i altres polítiques 
• La terminologia clau 

Els instruments d'aplicació de les polítiques culturals 
• La planificació estratègica de la cultura 


Política cultural: gènesi, evolució i realitats 
• Models històrics: evolució 
• Situació actual: internacional, nacional, regional i local 
• Cap a on van les polítiques culturals? 

Nous reptes per a la cultura 

• Drets cultuarls

• Dret a participar

• Desigualtats i polítiques d'equitat

• Necessitats culturals

• Polítique stransversals


Polítiques culturals des de l'àmbit públic 
• L'acció cultural de les administracions públiques (nacional, regional i local) 
• Què significa treballar des del sector públic

L'acció cultural des de les associacions i fundacions privades 
• El paper de les associacions i xarxes en l'àmbit cultural 
• Les fundacions privades en les arts i la cultura 

El gestor cultural a l'empresa privada 
• Els emprenedors en l'àmbit de la cultura 
• Què comporta treballar en el sector cultural des de l'àmbit privat? 
• La gestió mixta de serveis culturals i les empreses de gestió.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLliçons magistrals

Lliçons teòriques en què el professor ensenya bases conceptuals i metodologies de treball específiques de la matèria.

Resolució d’exercicis pràctics

Resolució d’exercicis de diversa índole.

Redacció i presentació oral de treballs individuals

Treball individual que comporta investigació, anàlisi de continguts, aplicació del raonament crític, redacció i/o presentació oral de les conclusions.

Treballs grupals

Treball grupal que comporta recerca, anàlisi de continguts, aplicació del raonament crític, discussió conjunta i redacció i/o presentació oral de les conclusions.

Anàlisi i discussió de textosarticles especialitzats i/o continguts en format audiovisual

Anàlisi, comentari i discussió de continguts específics ja sigui en format textual o audiovisual.

Visites a institucions i empreses

Sessió pràctica en què es visiten les instal·lacions d’una institució o empresa cultural i es manté una sessió amb el gestor cultural o el responsable d’un departament de l’entitat.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es basa en la realització en petits grups d'un treball de conceptualització de les polítiques culturals i els seus arguments, així com la intervenció dels agents, en un cas concret i seguint les pautes del coordinador. 

De manera complementària també es tindrà en compte l'assistència, la participació en les sessions de l'assignatura així com la capacitat expositiva de cadascú i unes intervencions exigides el dia de la presentació de les propostes finals. 

Els criteris de valoració seran la comprensió dels conceptes vistos a classe, la seva adaptació a una situació concreta, la capacitat d'argumentació a partir d'ells i la incorporació d'aportacions d'altres assignatures o textos llegits.

Bibliografia i recursos

AA.VV. (1995) Cultura y desarrollo. Madrid: Ministeri de Cultura. 

BARONA, Fernando. Gestión cultural, una actitud de vida. Proyectos y gerencia, Cámara de Comercio de Cali y Fundación ATMA, Cali, 1999.

BASSAND, Michel: Cultura y regiones de Europa a partir del proyecto cultural y región del Consejo de Europa, Diputació de Barcelona, 1992

BONET, L., CASTAÑER, X. y FONT, J. (ed.). Gestión de proyectos culturales: análisis de casos. Ed. Ariel, Barcelona, 2001.

CUMMINGS, Milton C. i Katz, Richard S.: The Patron State: Government and the Arts, Oxford University Press, Nueva York, 1987

Harvey, Edwin R: Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo, Ed. Tecnos, Madrid, 1990

Making it home. Europe and the politics of culture, European Cultural Foundation, Amsterdam, 1997

MARTINELL, Alfons (coord.). Cultura y desarrollo, un compromiso para la libertad y el bienestar. Fundación Carolina -  Siglo XXI, 2010

MARTINELL, Alfons. Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural, Organización de Estados Iberoamericanos, 2001.

Ministerio de Cultura: Puntos cardinales de la acción cultural en la España de nuestro tiempo, Secretaría General Técnica, Madrid, 1995

PADRÓ, Jordi. (1995) Apunts sobre el voluntariat cultural. En "Forum. Revista d'informació i investigació socials", n. 2, juliol 1995, p. 64-69. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

PANINI, Roberto: Pour une politique européenne de la culture, Ed. Económica, París,1987

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano: la libertad cultural en el mundo diverso de hoy. 2004 (http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/).

RAUSELL, P. (Dir.) et al.,Cultura. Estrategia para el desarrollo local. Madrid: AECI, “Cultura y desarollo”, núm. 4, 2007

ROSELLÓ, David i COLOMBO, Alba. Gestión cultural, estudios de caso. Ariel. Barcelona. 2008.

ROSELLÓ, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales, Editorial Ariel, Barcelona, 2004 – 12ª edició, 2021.

UNESCO, Informe mundial sobre la cultura: cultura, creatividad y mercados. Madrid: Acento. 1999.

UNESCO, Informe mundial sobre la cultura: diversidad cultural, conflicto y pluralismo. Madrid: Mundi-Prensa. 2001.

UNESCO, Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Madrid: Ediciones SM. 1997.

UNESCO: Conferencia de Estocolmo, Estocolm, 1998

UNESCO: Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mèxic, 1982

Material didàctic