Universitat Internacional de Catalunya

Cirurgia Multidisciplinar

Cirurgia Multidisciplinar
3
10997
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


cita prèvia:

mgiralt@uic.es

gian1@uic.es

basel@uic.es

Presentació

Els avenços en el camp de l'odontologia han impulsat el desenvolupament de diferents àrees d'especialització. Disciplines com l'ortodòncia, cirurgia bucal, Odontopediatria, Periodòncia, Endodòncia han permès l'obtenció de resultats terapèutics impensables en el passat. En el camp de la Cirurgia Bucal i Implantologia, la rehabilitació purament funcional ha donat pas a una restitució total de la biologia, funció i estètica dels pacients. Els nous materials, eines i tècniques disponibles en l'actualitat fan de la Odontologia una disciplina tremendament interessant.

No obstant això, l'àmplia extensió d'aquesta ciència fa que el dentista necessiti un concepte de tractament clar al fer front a la quirúrgics complexos. Això evitarà perdre la perspectiva del cas i trobar-se repetidament amb sorpreses indesitjables durant el tractament.

Després d'un exhaustiu diagnòstic s'ha de definir un objectiu de tractament que haurà de perseguir-se mitjançant un clar concepte terapèutic. No obstant això, l'objectiu terapèutic no pot ser inamoviblement establert al principi ja que el pronòstic de les dents varia amb el tractament. La clau per resoldre el dinamisme d'aquesta equació rau en el concepte de reavaluació durant les diferents fases terapèutiques.

L'assignatura pretén integrar els coneixements adquirits per l'alumne en les assignatures cursades durant 3r, 4t i 5è de la llicenciatura per permetre afrontar el tractament de casos quirúrgics complexos d'una manera sistemàtica i predictible. Un cop l'alumne s'hagi familiaritzat amb el concepte de tractament explicat mitjançant classes magistrals a l'inici de l'assignatura, es fomentarà la participació activa dels alumnes mitjançant discussions de casos clínics que exemplificaran el model de treball.

Requisits previs

No hi ha requisits previs. 

Objectius

Compartir amb els futurs Odontòlegs un concepte de tractament que els permeti ordenar les diferents fases terapèutiques per simplificar i fer la resolució de casos quirúrgics complexos predictible. 

Competències

  • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
  • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
  • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
  • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
  • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
  • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
  • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
  • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials

Resultats d'aprenentatge

Obtenir i elaborar una anamnesi i història clínica que permeti realitzar un diagnòstic periodontal, endodòntic, cariológico, funcional, protèsic i estètic. 

Establir un pronòstic dental individual.

Poder definir diferents plans de tractament per a un mateix cas, categoritzant pel que fa a costos biològics o econòmics.

Comprendre el dinamisme del tractament de casos quirúrgics complexos i la importància de la reavaluació.

Conèixer les possibilitats terapèutiques que les diferents disciplines odontològiques (ortodòncia, cirurgia bucal, odontopediatria, periodòncia, endodòncia) ofereixen per optimitzar el resultat terapèutic final.

Saber ordenar cronològicament els diferents passos terapèutics necessaris per a resoldre un cas quirúrgic complex.

Protocol·litzar les tècniques d'augment ossi, maneig de teixits tous, temps d'implantació i de càrrega protèsica.

Entendre la importància de la fase de manteniment en l'èxit a llarg termini del tractament. 

Continguts

Tema 1:

Introducció al concepte de tractament quirúrgic multdisciplinar.

classe Magistral

 

Tema 2:

Anamnesi i Història clínica.

classe Magistral

 

Tema 3:

Diagnòstic específic.

classe Magistral

 

Tema 4:

Previsió dental individual.

classe Magistral

 

Tema 5:

Pla de tractament i seqüència terapèutica.

Mètode del cas

 

Tema 6:

Fase sistèmica.

classe Magistral

 

Tema 7:

Fase higiènica.

Mètode del cas

 

Tema 8:

Reavaluació.

Mètode del cas

 

Tema 9:

Fase quirúrgica.

Mètode del cas

 

Tema 10:

Fase protètica.

Mètode del cas

 

Tema 11:

Fase de manteniment.

classe Magistral

 

Tema 12:

Possibilitats ortodòntiques en el maneig de casos complexos.

Mètode del cas

 

Tema13:

Possibilitats periodontals en el maneig de casos complexos.

Mètode del cas

 

Tema 14:

Possibilitats endodòntiques en el maneig de casos complexos.

Mètode del cas

 

Tema 15:

Possibilitats quirúrgiques en el maneig de casos complexos.

Mètode del cas 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCM: La classe magistral és l'escenari en què un professor transmet el coneixent en un aula a tot el grup d'alumnes. El format, però, permet la introducció d'activitats en grups reduïts dins l'aula i el desplegament d'estratègies que fomenten la participació activa dels estudiants.

MC: El mètode del cas consisteix en el procés de solució de casos clínics. Són activitats de grup que es resolen amb la participació activa del professor després de la deliberació dels estudiants. 

CLASSES TEÒRIQUES/SEMINARIS PRESENCIALS i online model Blended:

Dimarts de 8.30h-10h

En les classes teòriques hi assistiran presencialment els alumnes que els hi pertoqui la presencialitat a la UIC, segons organització del semestre dels grups presencials. Els alumnes que els hi pertoqui estar presencialmente a la UIC segons grups de CUO, hauran d'assistir a classe presencialment. La resta, rebrà la clase online.

Els seminaris no quedarán grabats ja que es tracta de casos clínics amb fotografies de pacients.

 

L'assitencia és obligatoria tant online com presencial, segons organitzacio del grup

Bibliografia i recursos

1. Hälg G, Ramel C. Klinischer studentenkurs. 4th ed. Zürich: Uzh; 2013.

2. Dental-campus.com {pàgina principal in the Internet}. Zürich: Dental Campus Association; 2014 {cited 2014.02.20}. Disponible from: https://www.dental-campus.com

3. Hernández-Alfaro F. Controversial issues in Implant Dentistry. 1st ed. Barcelona: Quintessence; 2013.

4. Fradeani M. Esthetic Rehabilitation in fixed prosthodontics: Esthetic analysis Volume 1: A systematic approach to Prosthetic treatment. 1st ed. Barcelona: Quintessence Pub; 2004.

5. Fradeani M, Barducci G. Esthetic Rehabilitation in fixed prosthodontics: Prosthetic treatment, a sustematic approach to esthetic, Biologic, and functional intergration. 1st ed. Barcelona: Quintessence Pub; 2008.

6. Cohen, el Sr. Interdisciplinary treatment planning: Principles, design, implamentation. 1st ed. Quintessence Pub; 2008.

7. Strub JR, Turp JC, Witkowski S, Hürzeler B, Kern M. Curriculum Prothetik 1 - 3. 3rd ed. Berlin: Quintessenz; 2004.