Universitat Internacional de Catalunya

Gestió i Estratègia de Marca

Gestió i Estratègia de Marca
6
11001
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Es dóna atenció als alumnes en hores convingudes amb el professor durant les sessions lectives.

Presentació

La majoria de les empreses fa servir les marques per plasmar el valor que ofereixen als seus clients. Les marques són un actiu mental essencial de l'empresa, i la creació de marques és un element estratègic que els gestors han de conèixer.

 

La gestió de marques inclou decisions estratègiques clau sobre la proposta de valor, la cartera de productes, la fixació de preus, la distribució, la comunicació i la promoció.

 

El curs té com a objectiu augmentar la familiaritat amb els conceptes clau de la gestió de marques i eines estratègiques, principalment desenvolupades per les empreses de béns de gran consum altament competitives. Quan calgui, s'oferirà una perspectiva de de gestió de marques internacionals.

Requisits previs

S'ha d'haver cursat l'assignatura de Comunicació Institucional, d'Estadística i Investigació de Mercats, així com de Direcció Estratègica.

Objectius

 • Obtenir un coneixement detallat de la construcció de marca, el seu manteniment i desenvolupament.
 • Conèixer i valorar els recursos intangibles de mercadotècnia, i aprendre'n la seva gestió.
 • Entendre la relació entre la gestió de marca i el creixement de vendes i rendibilitat.

Competències

 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 08 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l'alumne sabrà:

 1. La natura de la gestió de marca com a actiu
 2. Les palanques clau per a la construcció i gestió de marca
 3. Com fer un pla de llançament de marca

Continguts

 1. L'ésser humà com a públic objectiu i decisor
 2. Dinàmiques globals
 3. Marques locals i globals
 4. Com entrar en un mercat
 5. Centralitat del client
 6. Posicionament de marca
 7. Portafolio de marca
 8. Preu de marca
 9. Comunicaició de marca
 10. Disponibilitat física

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
1,0
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1,4
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
1,8
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer poder ser avaluat, és indispensable haver entregat tots els treballs i haver assistit a classe mínim 80% de les classes (>3 ausencias = no evaluado).

En 1ª convocatòria :

10% Involucració a classe

40% Cas de Marca (20% presentació, 20% entrega)

30% Pràctiques en grup

20% Examen

 

En 2ª convocatòria (juliol)

Examen - Màxima nota possible: 7/10

Bibliografia i recursos

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Gestión 2000.

Costa, J. (2012). La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Paidos.

Del Toro, J. M. (2009). La Marca y sus circunstancias. Barcelona: Ediciones Deusto.

Pursals, C. (2013). La reputación de marca. Barceona: Editorial UOC.

Vilafañé, J. (2004). La buena reputación. Madrid: Editorial Pirámide.

Cateora, Philip R (2020).  International Marketing. Mexico, McGraw Hill.

 

Articles:

Costa, Juan (2012). CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA MARCA: Modelo MasterBrand. Revista Luciérnaga, Año 4, N8. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad de Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. MedellínColombia. ISSN 2027-1557. Págs. 20-25.

MONFORT, Abel; SEBASTIÁN, Ana and LÓPEZ, Belén: CORPORATE IDENTITY IN THE BRAND CO-CREATION ERA. Revista Communication Papers, Nº 8 (Monográfico II), páginas 31 a 40.

VILLAGRA, N., & LÓPEZ, B.,”ANALYSIS OF VALUES AND COMMUNICATION OF THE RESPONSIBLE BRANDS.CORPORATE BRAND STRATEGIES FOR SUSTAINABILITY”, Communication&Society/Comunicación y Sociedad, Vol. 26, n. 1, 2013, pp. 196‐221.

Villafañe, J. (2012). La gestión de los intangibles empresariales. Comunicação e Sociedade, 8, 101-113.