Universitat Internacional de Catalunya

Urban Growth and City Resilience

Urban Growth and City Resilience
3
11075
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Professors:

Dr Lorenzo Chelleri

Dan Lewis

Emili Hormias

Aquest curs explora les dimensions de les noves formes de pensar sobre desastres i la resposta als desastres basats en les ciutats i el concepte de resiliència. Les sessions proporcionaran diàleg interactiu, presentacions i una resposta basada en l’escenari de planificació d’acció realitzada per grups d’alumnes. Els estudiants coneixeran els marcs multilaterals per a les avaluacions de vulnerabilitat i resiliència i exploraran la connexió entre la teoria i la pràctica. Aprendran com un procés més participatiu és necessari per a la transformació urbana amb l’objectiu de fer que les nostres ciutats siguin més resilients, adaptables a les afluències migratòries i estiguin preparades per respondre a les crisis.

Aquest curs també aprofundeix en el tema del reassentament d’habitatges socials en barris marginals; explora diverses tipologies d’habitatges socials per analitzar com s’usen en resposta al ràpid creixement urbà i la planificació territorial institucional. Els estudiants examinaran l’habitatge social urbà com la resposta de Barcelona a la immigració massiva a mitjan segle XX, i com aquests edificis han servit a poblacions canviants al llarg del temps. Aquest treball es fa a través de visites a zones d’habitatges socials a Barcelona i d’un examen de com les tipologies d’edificis han modelat l’experiència quotidiana i les interaccions socials del residents.

Objectius

Familiarització dels estudiants amb la teoria i la pràctica relacionades amb la recuperació basada en les ciutats a partir de crisis naturals o d’origen humà.

Obtenció d’una perspectiva crítica sobre el concepte de resiliència i la seva aplicació en projectes de desenvolupament urbà, lleis i marcs polítics.

Introducció a la programació de respostes a través de l’exercici de simulació basat en una crisi real creixent (per exemple, TBC).

Competències

 • 01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos desfavorecidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la cooperación internacional
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 09 - Adquirir los conocimientos de las estrategias de desarrollo urbano según especificaciones referentes a las culturas regionales y locales.
 • 14 - Conocer y aplicar los principios teóricos y prácticos para la conservación de los recursos sostenibles en el desarrollo urbano.
 • 17 - Ser capaz de ofrecer soluciones integradas de sistema de transporte sostenible adecuado al desarrollo urbano.
 • 20 - Conocer los recursos locales en cuanto a sistemas energéticos y aplicar en las construcciones los conocimientos adquiridos en la utilización de los mismos.
 • 25 - Saber aplicar los conocimientos sobre la herramienta “marco lógico” para la planificación y gestión de proyectos de cooperación internacional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Més comprensió de les bones i males pràctiques en la resposta humanitària.
 2. Familiarització amb una metodologia per desenvolupar vincles amb els resultats sostenibles d’una resposta urbana després d’un desastre.
 3. Introducció a mandats, sistemes de coordinació, límits i oportunitats dins de la resposta d’emergència i recuperació comunitària.
 4. Coneixement sobre com implementar projectes d’habitatge social i les fortaleses i debilitats de les tipologies comunes i el seu procés social sobre com es van construir.

Continguts

Sessió 1. Introducció al sistema de resposta humanitària internacional. Mandat, rol i responsabilitats d’ONU-HABITAT. Avaluacions d’allotjament i habitatge després de la crisi.

Sessió 2. Habitatge després de la crisi i problemes d’habitatge: respostes, problemes relacionats amb la terra, preocupacions crítiques d’infraestructura.

Sessió 3. Enfocaments basats en sistemes urbans per a la recuperació posterior a la crisi, enllaços a la planificació del desenvolupament.

Sessió 4. Exercici de formulació de projectes aplicats. Treball en grup per preparar un programa de resposta per a desastres urbans.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaConferències, anàlisis de text, discussions a classe i sessions d’escriptura

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaObservació de cada alumne:

 • Participació a classe.
 • Habilitats analítiques i capacitat de desenvolupar propostes eventuals que siguin capaces de proporcionar solucions específiques als problemes plantejats.
 • Capacitat de treballar en equip i habilitats de lideratge.
 • Capacitat de l’alumne d’integrar el que s’ha après a classe en el projecte o l’exercici.
 • Capacitat de presentar en públic el treball o la investigació desenvolupada durant el curs.

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

Sarah Meerow,S; Newell, J.P.; Stults, M. ‘Defining Urban Resilience: A review’. Landscape and Urban Planning 147 (2016) 38–49

Chelleri, L.;Waters,J.; Olazabal, M. ‘Resilience trade-offs: addressing multiple scales and temporal aspects of urban resilience’. Environment & Urbanization, 2015 International Institute for Environment and Development (IIED). Vol 0(0): 1–18.

Coaffee,J. ‘Urban resilience implementation: A policy challenge and research agenda for the 21st century’. Journal of Contingencies and crisis management’. 2018 :26, 403-410.

Publications: LENSS; Shelter Projects 2011/12; Land and Natural Disasters; Human Settlements and Crisis (UN-HABITAT Policy framework); Post-Disaster Needs Assessment (excerpts)

Presentations: Cluster Approach – the IASC System; Sustainable Relief and Reconstruction; Land and Crises; Introduction to urban systems approach; CRPP