Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques en Empreses (18)

Pràctiques en Empreses (18)
18
11212
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


El departament de pràctiques està integrat per:

Prof Beatriz Lucaya. Directora. Correu electrònic: bealucaya@uic.es

Prof Cristina Prats. E Mail: cprats@uic.es

Secretària administrativa: Alba Clemente. Correu electrònic: aclemente@uic.es

 

Presentació

Els programes de formació de la Universitat tenen una forta orientació professional, el que fa que siguin molt importants els períodes de pràctiques a l'empresa. Les pràctiques en empreses són un mitjà més de formació de l'alumne pel que fa a coneixements i capacitats i es realitzen a l'empara d'un conveni amb l'empresa i sota la supervisió i seguiment de la Universitat i un representant de l'empresa.

Les pràctiques s'enfoquen com una eina més de formació de l'alumne i és l'inici a la reflexió sobre on es vol desenvolupar professionalment un alumne. El seguiment s'efectua a través del tutor de la universitat i del tutor d'empresa. Aquest seguiment es realitza de forma continuada i es formalitza mitjançant diferents informes i reunions amb el tutor d'universitat, on es realitza un treball personalitzat de seguiment amb cadascun dels alumnes. 

Objectius

Els objectius d'aquestes pràctiques són la inserció de l'estudiant en el món laboral, permetent la integració i l'aplicació dels coneixements teòrics en els diferents contextos professionals, així com la potenciació del desenvolupament de les diferents habilitats, competències, actituds i aptituds. 

Competències

 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.

Resultats d'aprenentatge

El resultat de les pràctiques consisteix en què l'alumne haurà tingut l'oportunitat d'aplicar els coneixements teòrics i els continguts acadèmics en el treball desenvolupat. Així mateix, el període de pràctiques haurà introduït l'estudiant en la realitat empresarial, fent que aquest desenvolupi una sèrie de competències i habilitats que ajudaran a l'alumne en la seva inserció futura al món laboral. 

Continguts

Sent l'objectiu principal de les pràctiques el d'inserir a l'alumne en la realitat empresarial, li oferim una sèrie d'eines per ajudar-lo a buscar pràctiques. Aquesta presa de contacte amb el món empresarial i el seu seguiment, quedarà reflectida en una sèrie de documents i de reunions amb el tutor de la universitat. En aquests documents l'alumne ha de demostrar els coneixements, habilitats i competències adquirides.

L'alumne haurà de presentar els següents documents:

Informes de seguiment i d'autoavaluació de competències, on l'alumne:

• Descriu la seva jornada laboral.

• Detalla les funcions que realitza.

• Destaca els elements que tant per part de l'empresa com per part de la universitat l'ajuden en el seu aprenentatge o bé troba a faltar.

• Crear un pla personalitzat de millora de competències.

Memòria escrita on l'alumne haurà de demostrar el seu coneixement sobre:

• L'empresa: sector i mercat on aquest opera.

• Descripció del departament on va fer les pràctiques.

• Detall de les tasques realitzades.

• Anàlisi dels processos interns que es realitzen a l'empresa i reflexió sobre possibles millores a implementar en aquests.

• Anàlisi amb esperit crític i constructiu de les pràctiques realitzades, fent una autoavaluació del grau de desenvolupament personal adquirit en diferents competències. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer desenvolupar competentment els continguts, la Universitat ofereix els serveis de:

Programa PROFESIONALÍZATE !, on els alumnes gaudiran de diferents sessions, entre elles:

• Sessió de preparació del CV: tallers i revisió.

• Assessorament vocacional

• Sessió de "Com fer una entrevista personal"

• Sessió "Social Media: com estar present a la xarxa"

• Sessions de mentoring i professionalitat a l'empresa.

Seguiment i suport personalitzat durant la recerca i el període de pràctiques:

• Recerca d'empreses i gestió de convenis.

• Seguiment i suport a l'alumnat durant les pràctiques.

• Sessions de tutoria: realització d'un "Pla personalitzat de millora en competències" 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquest programa s'avalua al final del període de pràctiques, quan es completen les hores de pràctiques establertes.

  L'avaluació de les pràctiques es realitzarà de la següent manera:

• Activitats realitzades abans de la pràctica:

o Lliurament de CV i "Manifestació de preferències".

o Assistència a les activitats de "Profesionalízate".

o Proactivitat en la recerca de pràctiques.

o Comunicació amb el coordinador.

• Comunicació amb el tutor de la universitat durant les pràctiques:

o Informes de seguiment.

o Models d'autoavaluació.

o Comunicació i reunions amb el tutor d'universitat.

• Informes del tutor d'empresa.

• Memòria de pràctiques. 

Bibliografia i recursos

Guia de pràctiques d'empresa