Universitat Internacional de Catalunya

Fabricació

Fabricació
6
11240
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquest curs proporciona els principis i metodologies bàsiques per fer front als problemes relacionats amb la gestió dels processos de fabricació. Tot i que la naturalesa d’aquest curs és principalment teòrica on es descriuen els principals elements de l'automatització en fàbrica, els diferents temes s'il·lustren amb una col·lecció de problemes i exercicis que permeten entendre la seva aplicabilitat. 

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

L'objectiu del curs és el de proporcionar als alumnes les habilitats i els coneixements necessaris per tal de reconèixer, comparar i analitzar diferents sistemes i processos de fabricació.

Competències

  • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
  • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
  • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
  • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, s’espera que l’alumne/a sigui capaç de:

-          Conèixer i identificar els diferents tipus de processos bàsics de fabricació i la seva evolució.

-          Conèixer les tècniques i algoritmes numèrics per a la solució dels principals problemes de la programació de la producció automàtica.

-          Conèixer els mètodes i algoritmes de simulació numèrica.

-          Conèixer els mètodes i algoritmes que s’apliquen en la resolució dels problemes de la planificació de la producció, com ara l'assignació de recursos i la distribució.

Continguts

El curs cobreix diverses àrees relacionades amb la Investigació Operativa aplicada a les ciències de gestió empresarial. En concret, el temari està integrat pels següents punts:

-       Introducció als sistemes de fabricació

-       Metrologia

-       Processos de fabricació

-       Robòtica industrial

-       Control numèric (CN)

-          Fabricació Assistida per Ordinador (CAM)

-          Fabricació Integrada per Ordinador (CIM)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls fonaments teòrics del curs s’exposen per mitjà de classes teòriques. Tots els temes presentats a classe s'il·lustren mitjançant exercicis. Alguns exercicis es duen a terme en la seva totalitat, altres només van acompanyats d'instruccions per a la solució, amb la qual cosa es proposa que l’estudiant treballi  de forma autònoma.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula-       Exàmens escrits : 60%

-       Exercicis d’avaluació continuada: 40%

Bibliografia i recursos

Material del curs proporcionat pel professor.

Addicionalment es recomanen les següents fonts bibliogràfiques:

Groover, M.P.(2007). Fundamentos de Manufactura Moderna : Materiales, Procesos y Sistemas [en línia]. 3a ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. ISBN 9789701062401.

Kalpakjian, S.; Schmid; S.R. (2008). Manufactura, Ingeniería y Tecnología. 5a ed. México: Pearson Educación de México. Prentice-Hall. ISBN 9789702610267.