Universitat Internacional de Catalunya

Recerca Operativa

Recerca Operativa
3
11241
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El curs té el propòsit de proporcionar els conceptes bàsics i els mètodes per a la formulació, la modelització i resolució de problemes en la gestió d'organitzacions complexes.

Requisits previs

Es recomana que l’alumne/a tingui nocions bàsiques d’anàlisi matemàtica així com un nivell mínim de programació informàtica.

Objectius

L'objectiu del curs és el de capacitar als estudiants de manera que aquests siguin capaços de modelitzar un problema de gestió i siguin capaços de resoldre’l aplicant correctament les eines més apropiades per a la seva resolució.

Competències

  • 17 - Comprendre els models matemàtics amb què es descriuen els fenòmens econòmics.
  • 18 - Modelitzar matemàticament els fenòmens de caràcter econòmic.
  • 20 - Prendre decisions relatives a l'optimització de recursos mitjançant l'ús de tècniques matemàtiques.
  • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
  • 40 - Ser capaç de seleccionar el mètode estadístic adequat d'acord amb l'objecte d'anàlisi.
  • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
  • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
  • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs, s’espera que l’alumne/a sigui capaç de:

-          Identificar els conceptes bàsics i mètodes per al desenvolupament, el modelatge matemàtic i la resolució de problemes en la gestió d'organitzacions complexes.

-          Aplicar mètodes matemàtics per modelar, analitzar i resoldre, amb l'ajuda de tecnologia de la informació, els problemes de gestió d'organitzacions complexes.

-          Millora la seva capacitat en la presentació i exposició dels resultats.

Continguts

El curs cobreix diverses àrees relacionades amb la Investigació Operativa aplicada a les ciències de gestió empresarial. En concret, el temari està integrat pels següents punts:

-       Models de Programació Lineal (PL) i Programació Lineal Entera (PLE)

-       Teoria de la Dualitat

-       Algorisme símplex, i símplex-dual

-       Ús de la PL i la dualitat com a eines per a l'ajuda a la presa de decisions

-       Mètodes no paramètrics: Anàlisi Envolvent de Dades (DEA)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl curs combina les exposicions teòriques amb sessions de problemes. En aquestes sessions es presenten diferents exercicis que serveixen per aprofundir en els conceptes exposats a les classes teòriques.

Aquest curs es complementa amb la resolució d’un treball en grup (grups de fins a 3 integrants). Aquest treball consta d’una memòria escrita i d’una presentació oral a classe.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació final està integrada pels següents components:

-       Examen : 55%

-       Treball en grup: 40%

-       Participació a l’aula: 5%

Bibliografia i recursos

Hillier, F.S.; Lieberman, G.J. (2010). Introducción a la investigación de operaciones. 9a. México: McGraw-Hill. ISBN: 9786071503084.

Taha, H.A. (2004). Investigación de Operaciones. 7a. México: Pearson Educación. ISBN: 9702604982.

Williams, H.P. (1999). Model building in Mathematical Programming, 4a. Wiley.

Williams, H.P. (2009). Logic and Integer Programming. Springer.