Universitat Internacional de Catalunya

Sostenibilitat

Sostenibilitat
6
11242
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquest curs proporciona els principis i metodologies bàsiques per fer front als problemes relacionats amb la gestió dels processos de fabricació. Tot i que la naturalesa d’aquest curs és principalment teòrica on es descriuen els principals elements de l'automatització en fàbrica, els diferents temes s'il·lustren amb una col·lecció de problemes i exercicis que permeten entendre la seva aplicabilitat.

El curs s’estructura en dos grans àmbits: 1) la qualitat, i 2) el medi ambient a l’empresa

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

L'objectiu del curs és el de proporcionar als alumnes les habilitats i els coneixements necessaris sobre qualitat i medi ambient en l'empresa de cara a poder interactuar en aquestes àrees de l'organització.

Competències

  • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
  • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
  • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs l’alumne/a serà capaç de:

-          Conèixer els conceptes bàsics de sostenibilitat i medi ambient a l’empresa

-          Conèixer la principal normativa ambiental a les empreses, així com ser capaç d’identificar els fonaments per a la implantació d'un sistema de gestió ambiental.

-          El coneixement de les tecnologies disponibles en l'actualitat per a un ús racional de l'energia i la minimització dels impactes ambientals de l’empresa.

Continguts

El temes principals que es tractaran al curs son els següents:

-          Classificació de les fonts d'energia. El sistema energètic nacional i l'internacional

-          Els combustibles i les seves aplicacions

-          Altres fonts d'energia: hidràulica, eòlica, geotèrmica i solar

-          Impacte ambiental de les fonts energètiques

-          Normativa en matèria de gestió ambiental empresarial (avaluació de l'impacte ambiental, gestió de residus, emissions a l'atmosfera, abocaments d'aigua, etc.)

-          Sistemes de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004 i EMAS

-          Les etiquetes ecològiques (Eco-label): Camps i mètodes d'aplicació. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls fonaments teòrics del curs s’exposen per mitjà de classes teòriques. Tots els temes presentats a classe s'il·lustren mitjançant exercicis. Alguns exercicis es duen a terme en la seva totalitat, altres només van acompanyats d'instruccions per a la solució, amb la qual cosa es fomenta el treball autònom de l’alumnat.

Les darreres setmanes de curs es destinaran a la realització d’un treball en grup on es posaran en pràctica els coneixements adquirits durant al curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula-       Exàmens escrits : 60%

-       Exercicis d’avaluació continuada: 20%

-       Treball: 20%

Bibliografia i recursos

Material del curs proporcionat pel professor.