Universitat Internacional de Catalunya

Seguretat Laboral

Seguretat Laboral
6
11243
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquest curs proporciona els principis i metodologies bàsiques per fer front als problemes relacionats amb la gestió i organització a fàbrica i organitzacions productives. Tot i que la naturalesa d’aquest curs és principalment teòrica els diferents temes s'il·lustren amb una col·lecció de problemes i exercicis que permeten entendre la seva aplicabilitat.

El curs cobreix els aspectes relacionats amb les normatives de seguretat en el lloc de treball i la prevenció de riscos laborals.

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

L'objectiu del curs és el de proporcionar als alumnes les habilitats i els coneixements necessaris sobre els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, de manera els estudiants adquireixin els coneixements relacionats amb la legislació en salut laboral i la seva aplicació al lloc de treball.

Competències

  • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
  • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
  • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

-          Conèixer els aspectes bàsics relacionats amb el disseny i operació de les plantes industrials, així com els aspectes relacionats amb les normes de seguretat en el lloc de treball i la pràctica de la gestió de riscos.

-          Analitzar solucions en el camp de l'optimització dels fluxos de producció, tant en relació amb la disposició planimètrica de les màquines que les característiques del procés de producció per aconseguir.

-          Conèixer els reglaments de seguretat i determinar les condicions de treball industrial òptimes per a reduir el risc d’accident o malaltia professional del treballador.

Continguts

-       Funcions de la seguretat en el treball

-       Equips de Protecció Individual (EPIs)

-       Senyalització

-       Manipulació de materials i de càrregues

-       Emergència i evacuació

-       La prevenció de la salut i primers auxilis

-       El Sistema de Gestió de Seguretat OHSAS 18001: 2007

-       Disseny del lloc de treball 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



Els fonaments teòrics del curs s’exposen per mitjà de classes teòriques. Tots els temes presentats a classe s'il·lustren mitjançant exercicis. Alguns exercicis es duen a terme en la seva totalitat, altres només van acompanyats d'instruccions per a la solució, amb la qual cosa es fomenta el treball autònom de l’alumnat.

Les darreres setmanes de curs es destinaran a la realització d’un treball en grup on es posaran en pràctica els coneixements adquirits durant al curs.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula



-       Exàmens escrits : 60%

-       Exercicis d’avaluació continuada: 20%

-       Treball: 20%

Bibliografia i recursos

Material del curs proporcionat pel professor.