Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística (TRANSV REC)

Bioestadística (TRANSV REC)
1
11521
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic per concretar una cita:

Dr. Josep Maria Huguet (jmhuguet@uic.es

Dr. Adrián González (agonzalezm@uic.es)

 

Presentació

La bioestadística és una disciplina fonamental en ciències de la salut i el seu coneixement és bàsic per poder interpretar críticament la literatura científica. És una disciplina que valida la recerca i és crucial per comprendre-la i utilitzar-la.

Requisits previs

Coneixements matemàtics bàsics.

Objectius

Conèixer els conceptes estadístics i les seves aplicacions en les ciències de la salut.

Capacitar l’alumne per realitzar anàlisis estadístiques bàsiques mitjançant un programa estadístic.

Capacitar l’alumne per realitzar una lectura crítica dels articles científics.

Competències

 • CB10 - Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees en un context d'investigació.
 • CB7 - Aplicar els coneixements adquirits, i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis basats en l'evidència científica, a partir d'una informació que, tot i que pot ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE1 - Capacitat per aplicar el mètode científic, el disseny experimental i la bioestadística per resoldre una pregunta o contrastar una hipòtesi.
 • CE3 - Saber aplicar les eines bioinformàtiques més utilitzades en la investigació bàsica.
 • CG1 - Habilitat per integrar els nous coneixements adquirits mitjançant la investigació i l'estudi, i fer front a la complexitat.
 • CG2 - Capacitat crítica d'anàlisi i discussió dels resultats experimentals, així com d'emetre'n les conclusions corresponents.
 • CT1 - Capacitat d'integració en un equip de treball establert, multidisciplinar i multicultural.

Resultats d'aprenentatge

S’espera que l’alumne adquireixi els resultats d’aprenentatge següents:

 • Comprendre els conceptes elementals de l’estadística descriptiva i saber-los aplicar adequadament segons tipus de variables.
 • Comprendre els conceptes de probabilitat i distribució de probabilitat.
 • Conèixer els conceptes de contrast d’hipòtesis, error aleatori i sistemàtic o significació estadística.
 • Saber utilitzar adequadament els tests d’hipòtesis bàsics.
 • Saber interpretar, tant en l’àmbit estadístic com en el clínic, els resultats obtinguts tant de l’estadística descriptiva com de la inferencial.
 • Adquirir habilitats per gestionar bases de dades i programes estadístics per analitzar les dades.
 • Saber com presentar els resultats numèrics en un context d’un article i/o projectes d’investigació.
 • Saber fer una lectura crítica dels resultats estadístics que es presenten en la literatura científica, com articles originals, de revisió...

Continguts

 1. Introducció a l’estadística. Definició. Conceptes. Bioestadística i ciències de la salut.
 2. Mostreig. Dades observacionals i experimentals. Teoria del mostreig.
 3. Estadística descriptiva. Definició. Distribucions de freqüències. Informes gràfics. Mesures d’estadístiques.
 4. Inferència estadística i distribució normal. Definició. Distribucions de probabilitats. Propietats de la distribució normal. Distribució normal estàndard. Àrea sota la corba. El teorema del límit central.
 5. Ús de la distribució normal. Proves de normalitat. Proporcions. Significar. Intervals de confiança. Mida de la mostra.
 6. Prova d’hipòtesis. Definició. Conceptes implicats. Exemples. Tècnica. Visió general de les proves. Distribució de t dels estudiants. Importància en la prova d’hipòtesis. Ús de taules. Proves no paramètriques.
 7. Comparant dues poblacions (I). Introducció. Tipus de proves de comparació. Prova t de Student d’igual variància. Prova t de Student de variàncies desiguals. Prova t de Student de mesures aparellades. Prova de proporcions.
 8. Comparant dues poblacions (II). Mecanisme de comparació. Mida de la mostra quan es compara. La distribució χ 2. Prova de McNemar.
 9. Relació. Definició. Relació entre dues variables contínues. Relació entre dues variables dicotòmiques.
 10. Tècniques avançades. Regressió logística, ANOVA i estadístiques no paramètriques.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada sessió de dues hores consistirà en:

 • Una hora d'exposició dels conceptes teòrics.
 • Una hora d'aplicació pràctica dels conceptes explicats prèviament.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula100% avaluació contínua: tests en línia i exercicis pràctics sobre cada tema que cal respondre setmanalment.

Bibliografia i recursos

 1. Altman DG. "Practical statistics for medical research". Londres: Chapman and Hall/CR. 1999.
 2. Martín Andrés A, Luna Del Castillo J. "Bioestadística para las Ciencias de la Salud". Madrid: Capitel Ediciones, S.L., 2004.
 3. Milton JS. "Estadística para Biología y Ciencias de la Salud”, 3ª Ed. Madrid: Interamericana McGraw-Hill, 2001.
 4. Motulsky H. "Intuitive Biostatistics". N. York: Oxford University Press, 1995.
 5. http://estadisticaorquestainstrumento.wordpress.com
 6. Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, Faulín Fajardo FJ. Bioestadística amigable (2ª ED). Díaz de Santos. Madrid; 2006.
 7. Gordis L. Epidemiology. 3a edición. Ediciones Hancourt S.A., 2005.
 8. Szklo M, Nieto J. Epidemiología intermedia: Conceptos y Aplicaciones. Díaz de Santos; 2003.
 9. Argimon Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 3 ed. Elsevier España S.A.: Madrid; 2004.