Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Científica (TRANSV REC)

Comunicació Científica (TRANSV REC)
1
11524
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Dra. Angela Donate - adonate@uic.es

Hores convingudes

 

 

 

 

Presentació

L’objectiu del programa és dotar els estudiants d’habilitats per expressar-se oralment en diferents situacions en un àmbit professional.

El programa consta de tres parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en els principis bàsics de l’oratòria (parlar en públic) i en el procés de preparació d’un discurs. 

Les tutories se centren en el desenvolupament de les habilitats de l’estudiant i en les destreses interpersonals i inclouen la realització d’un treball en grup que s’avaluarà. L’última part és l’aprenentatge autònom, que se centra bàsicament en la preparació a l’oratòria a través de la producció d’esborranys.

Les tres parts s’han dissenyat específicament per dotar l’estudiant de les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris que li permetin comunicar-se amb seguretat i de manera eficaç en anglès.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és el B2.

Objectius

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants de les habilitats necessàries per a la comunicació oral a través d’una sèrie d’exercicis de lectura, d’aplicació i d’expressió oral que es faran seguint un ordre sistemàtic.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb altres, tant en la seva llengua nativa com en l’estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar l’autonomia de l’estudiant en la preparació a l’oratòria a través de la realització d’esborranys i de l’assaig.

Competències

Competències lingüístiques

En base a les competències del programa de la titulació, els estudiants adquiriran les següents competències:

1. Saber comunicar els resultats en recerca, ja sigui en format d'un artícle cientific, un poster, o una exposició oral, tan a nivell científic com divulgatiu (competència 19).

2. Saber utilizar i expresar-se en anglès en un context científic internacional (competència 11)

Competències no lingüístiques

3. Capacitat d'autoaprenentage en la búsqueda de nova informació científica (competència 13, 2º part).

4. Capacitat de defensar un projecte de recerca en un context acadèmic o professional (competència 25)

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer i utilitzar el format adient que cal en la presentació pública dels resultats de recerca, tant pel que fa a un article científic, como a un pòster o a la comunicació oral.

2. Saber comunicar-se científicament en anglès.

3. Demostrar capacitats per treballar en equip i autònomament.

Continguts

Habilitats acadèmiques

Els estudiants aprendran a organitzar les idees derivades del seu treball de recerca, a defensar-les amb arguments i un raonament lògic, i també a expressar-se d’una manera convincent, coherent i clara amb la finalitat de redactar conclusions i fer presentacions orals, que podran variar d’estil, estructura i contingut —des d’una presentació d’un pòster fins a una exposició oral d’un article científic.

Habilitats lingüístiques

Els estudiants coneixeran les estructures del llenguatge i aprendran a utilitzar el format correcte per citar, parafrasejar, resumir i sintetitzar informació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAmb l’objectiu de cobrir els principals aspectes per preparar l’alumne en l’art de l’oratòria i tenint en compte les necessitats dels estudiants, les classes magistrals serviran com a camp de prova on els estudiants desenvoluparan aptituds que els serviran al llarg de la vida. Treballaran de manera individual, en parelles i en grups, aprendran a aprendre uns dels altres i a acceptar la crítica d’una manera constructiva.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats

% nota final

Resultats d’aprenentatge

 

 

Presentacions

 

 

100%

 

(19) Saber comunicar els resultats en recerca, ja sigui en format d’un article científic, un poster, o una exposició oral, tan a nivell científic com divulgatiu.

(11) Saber utilitzar i expressar-se en anglès en un context científic internacional.

(13 part 2, 25) Capacitat d’autoaprenentatge en la búsqueda de nova informació científica

 

Bibliografia i recursos

El material de classe es proporcionarà pel professor.

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom:

Student English File Resources (csc) (fórum intranet)

Diccionari Anglès-Anglès a elecció de l'alumne.

Diccionari de sinònims i antònims Thesaurus a elecció de l'alumne.