Universitat Internacional de Catalunya

Gestió i Comissariat d'exposicions Artístiques i Béns Patrimonials

Gestió i Comissariat d'exposicions Artístiques i Béns Patrimonials
3
11549
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


"Comissariat i gestió d'exposicions" té com objectiu abordar el fenòmen expositiu, la seva complexitat i els seus processos de producció. Els orígens, tipologies i objectius de les exposicions introduiran la pràctica expositiva per, seguidament, entrar en la seva conceptualització i la seva producció.

S'analitzaran les diverses etapes de la producció d'una exposició, alhora que es revisaran els diversos perfils professionals que intervenen en els processos de treball i les seves responsabilitats.

Requisits previs

Interés i coneixements artístics i museografics

Anglès

Capacitat de treball en equip


I

Objectius

"Comissariat i gestió d'exposicions" ofereix al estudiants la possibilitat d'iniciar-se i aprofondir en el món de les exposicions, a més de proporcionar els instruments necessaris per abordar la creació d'una exposició. 

Competències

-       Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament

i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació

-       Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competències generals

-       Saber comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o

servei cultural.

-       Actuar de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.

Competències transversals

-       Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals

estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competències especifiques

-       Identificar les estructures de negoci de les indústries culturals creatives, de les arts visuals i del patrimoni

cultural a escala nacional i mundial i gestionar els processos i procediments de treball implicats en la seva creació,

programació, gestió i producció.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

-       Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals

estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

-       Identifica les estructures de negoci de les indústries culturals creatives, de les arts visuals i del patrimoni cultural

a escala nacional i mundial i gestiona els processos i procediments de treball implicats en la seva creació,

programació, gestió i producció.

-       Actua de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.

-       Sap comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o

servei cultural.

-       Sap aplicar els coneixements assolits i té la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

-       Posseeix i comprèn els coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el

desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

Continguts

 

SESSIÓ 1

Introducció. Definicions i tècniques. Noves tipologies artístiques

Després d'un breu recorregut per diferents conceptes i tècniques artístiques tradicionals, es tracten els formats i tipologies d'obres d'art contemporani i es plantegen qüestions sobre la seva exposició i museïtzació. No és aliè al predomini dels nous formats, el canvi de paradigma que es dona en l'art al voltant dels anys 70 de segle passat, en què la predominança de la visualitat com a mètode de coneixement absolut i d'aprehensió de l'art, es substitueix per la interpretació de l'art com un codi textual a desxifrar, en el qual l'espectador és part fonamental.

 

SESSIÓ 2

Característiques, funcions i tipologies de les exposicions

Les exposicions presenten característiques específiques respecte a altres mitjans de comunicació: ambigüitat i complexitat; intencionalitat; informació; experimentació directa; utilització de mitjans diferents; economia; ús etc. Segons els criteris museològics i tècnics que s'apliquin es poden classificar les exposicions en múltiples tipologies: per la seva funció, per les formes de presentació, segons criteris espai-temporals, etc.

 

SESSIÓ 3

Espai expositiu I. Història i evolució

 Hi ha una gran varietat tipològica d'espais expositius. Estudiar la seva aparició, en estreta vinculació a la percepció de l'art en cada moment de la història, ens porta a analitzar la relació d'interdependència que ha existit entre arquitectura i art, així com el desig d'exposició dels tresors, exclusivament privat en els seus inicis i públic amb el sorgiment de les revolucions socials. L'evolució de l'espai expositiu en aquest capítol ens portarà des del museion d'Alexandria fins als "Kunst und Wunderkammer" alemanys de segle XVI, la Galleria degli Antichi, en Sabbioneta (1584-1586) o la Galleria Colonna de Roma (1675). La galeria s'estableix com a tipologia arquitectònica per a l'exposició d'obres art.

 

SESSIÓ 4

Espai Expositiu II. Cap a l’espai expositiu especialitzat

El 1727 el comerciant hamburguès Caspar Friedrich Neickel publicà a Leipzig “Museographia”, considerant el primer tractat sobre museus. Progressivament, princeps i propietaris de col·leccions comencen a sentir la necessitat de mostrar-les i aquest és l'origen del museu públic. Després del format de la galeria, s’incorpora la rotonda com a nova forma tipològica d’espai expositiu i apareixen els primers exemples d’espai especialitzat, inspirats pel teòric francès Jacques-Nicolas-Louis Durand (París, 1760 - Thiais, 1834). Després de les arquitectures de ferro i vidre de Paxton, s’ahuran d’esperar gairebé cent anys abans que les noves arquitectures de Frank Lloyd Wright i Mies van der Rohe donin nova vida a l’arquitectura de museus.

 

SESSIÓ 5

Comissariat i Coordinació

Els equips que treballen en una exposició són nombrosos i diversos. Una exposició ha de respondre a preguntes obertes que, com veurem, portaran associada una figura professional que els donarà resposta.

¿Quin és el tema ?, ¿Per a qui s’exposa?, ¿Com es pot explicar?, ¿Amb quins recursos, econòmics i humans es compta ?. El comissari és el responsable de la conceptualització i el coordinador el responsable de que  els equips treballin adequadament i coordinada, ajustant-se a un pressupost i a a un calendari pre-establert. Es descriuran les tasques del comissari i del coordinador.

 

SESSIÓ 6

El disseny de l’espai i la museografia de l’exposició

S’analitzaran les característiques que ha de tenir l’espai expositiu, les condicions que ha d’a complir i la museografia que cada exposició necessita. Els materials de presentació : peanyes, vitrines, marcs etc. Les obres audiovisuals i digitals. Realització de còpies, digitalitzacions, subtítols, etc.

 

SESSIÓ 7

Muntatge/Desmuntatge. Conservació preventiva. Seguretat

Vists els perfils professionals i les responsabilitats específiques del comissari i del coordinador, descriurem els equips que intervenen en el procés d’organització d’una exposició, i ens detindrem en les tasques de muntatge/ desmuntatge, incidint especialment en les normes bàsiques de conservació preventiva que s’han de seguir i les mesures de seguretat que s’ha d’adoptar.

 

SESSIÓ 8

Transport, embalatge i manipulació. Assegurança. Drets

El maneig d'obres d'art, el seu embalatge i el seu transport són algunes de les fases més delicades del procés expositiu. També és particularment important tractar el tema de les assegurances en aquest capítol.

Així mateix s'estudiaran els drets d'autor, dels propietaris, dels seus gestors i els seus reglaments.

 

SESSIÓ 9

Comunicació i difusió. Roda de premsa. La inauguració

Aquesta sessió tracta dels elements de divulgació i comunicació associats a l'exposició: cartel·les i vinils, invitacions, fullets, catàleg, cartells, OPIS, web, xarxes etc. Calendaris de producció i pressupostos. Aquests materials han de compartir una imatge comuna que s'adaptarà a diferents suports i formats. També es revisa l'atenció a la premsa i la publicitat, així com els preparatius per a una obertura exitosa i actes associats.

 

SESSIÓ 10

Exposicions històriques i grans esdeveniments d'art

Des de principis del segle XX s'han fet exposicions de gran importància que s'han convertit en referents històrics. Aquesta importància s'atorga de vegades pels aspectes més destacats de l'obra i el discurs presentat i, de vegades, per la novetat del muntatge i la presentació. S'introdueixen els grans esdeveniments de l'art internacional com les fires, les biennals o la Documenta de Kassel, en què l'exposició és fonamental.

 

SESSIONS ADDICIONALS:

En el cas que el desenvolupament del calendari ho permeti, es dedicarà una o dues sessions a l’exposició de les col·leccions permanents dels museu, les seves itineràncies etc.

 

SESSIONS D'EXPERTS

L'assignatura "Comissariat i gestió de l'exposició" compta amb sessions de treball amb especialistes en cada àmbit d'actuació per completar els coneixements aportats per les sessions teòriques. La majoria de les sessions d'experts tindran lloc a la seu de la UIC, tot i que es durà a terme una visita a una exposició per examinar els diferents aspectes de la tractats durant el curs..

 

Disseny de l'exposició: sessió a càrrec d'un dissenyador encarregat de la museografia de nombroses exposicions de gran complexitat. A CÀRREC D’ANTONI GARAU

Transport i embalatge d'obres d'art. Tècnic especialitzat. A CÀRREC DE SANTI SALA

Manipulació d'obres d'art. Tècnic especialitzat. Tècnic especialitzat. A CÀRREC DE SANTI SALA

Conservació preventiva: un expert restaurador-conservador tractarà temes relacionats amb la conservació preventiva. Tècnic especialitzat. A CÀRREC DE SILVIA NOGUER

Accessibilitat : A CÀRREC DE GUILLEM MARTÍ

Seguretat: s'analitzaran els sistemes de seguretat utilitzats per protegir el públic i les obres. A CÀRREC D’ALBERTO SANTOS

Procediments de duanes, assegurances i permisos : A CÀRREC D’ARIADNA ROBERT

 

Al llarg del curs i en funció de les inquietuds dels mateixos alumnes pot ajustar el programa o afegir lectures recomanades i/o enllaços d'interès.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'estructura en deu sessions teòriques, impartides per la professora titular i sessions guiades per professionals especialitzats.

Les sessions teòriques són responsabilitat de la professora titular de l'assignatura i en elles se combinen les informacions de caràcter teòric amb la pràctica i experiència extreta de les institucions culturals en les que ha desenvolupat la seva carrera professional.


Les sessions realitzades per professionals convidats, experts en diferents aspectes, tenen com objectiu aprofondir en les diferents fases de la producció d'una exposició.


Es reaitzaran una o dues sortides per visitar exposicions amb l'objectiu d'examinar en directe els aspectes tractats teòricament a les classes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
Es realitzarà un exàmen escrit  (5 punts) i un treball individual de projecte d'exposició  (5 punts).

És de màxima importància l'assistència i la participació activa a les classes.

Bibliografia i recursos

 

 

 • ALONSO FERNÁNDEZ, Luís; GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza Forma, 2019 (1999).
 • GARCÍA BLANCO, Ángela. La exposición, un medio de comunicación. Madrid: Akal, 1999. (Arte y estética ; 55)
 • MILLET, Ignasi; CORDOBA, Diego Alberto, coord. Moviment d’obres d’art: préstecs, manipulació i exhibició. Barcelona: Associació de Museòlegs de Catalunya, 2019
 • O'DOHERTY, Brian. Inside the white cube: the ideology of the Gallery Space. San Francisco: Lapis, 1986.
 • OBRISTHans-Ulrich, A brief history of curating. Dijon : Presses du réel, cop. 2008
 • RICO, Juan Carlos. Montaje de exposiciones. Madrid: Sílex, 2007 (1996). (Museos, arquitectura, arte ; 2)
 • RICO, Juan Carlos. Los espacios expositivos. Madrid: Sílex, 1996. (Museos, arquitectura, arte ; 1)
 • RICO, Juan Carlos. ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual?. Madrid :Ediciones Trea, 2009
 • RICO, Juan Carlos. Otra mirada al montaje del arte: la percepción espacial. Madrid: LIME, Laboratorio de investigación y experimentación museográfica, 2017
 • Scénographier l'art contemporain et propos sur la muséographie. Savigny-le-Temple : MNES; Editions W., 1986.
 • SIXSMITH, Mike Ed. Touring Exhibitions. Manual of Good Practice
 • VVAA. Cities, Museums and Soft Power. Xxx: American Alliance of Museums Press, 2015.
 • VVAA, The New Museum Registration Methods. 2nd ed. Washington: American Association of Museums, 2001.

Webs de interés:

American Association of Museums:  http://www.aam-us.org 

American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works: http://www.conservation-us.org/

Electronic Art Intermix. Resource Guide: http://www.eai.org/resourceguide/

International Council of Museums ICOM: http://www.icom.museum/  

Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service: http://www.si.edu/exhibitions/travelling.htp 

Matters in Media Art (Tate, MoMA, SFMoMA): http://www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art

 

Material didàctic