Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de les Arts Escèniques

Gestió de les Arts Escèniques
3
11552
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

Els nous hàbits de consum cultural condicionen la gestió de les arts escèniques en tota la seva cadena de valor: recerca i creació, producció, distribució, exhibició i recepció. Com a conseqüència, tots els agents que formen part del sector han de replantejar-se el seu paper, inclòs l'enfocament del que entenem per arts escèniques. 

Combinant una acurada selecció d'elements de teoria i metodologia amb la pràctica, coneixerem casos reals d'organitzacions i experiències referencials en el sector, entrant en els detalls en noves formes de gestió i considerant l'espai que aquests agents ocupen en l'ecosistema de les arts escèniques, permetent nosaltres per dur a terme una anàlisi crítica i transversal i obtenir una visió holística i global.

Tant en l'àmbit de les arts escèniques com en la indústria de la música, tot l'ecosistema es troba en una cruïlla. Els actors principals i l'estat de l'artista han canviat dràsticament en els últims anys. Mentre que l'educació musical i els esdeveniments específics de concerts en viu estan augmentant, la indústria discogràfica i els promotors i festivals tradicionals s'enfronten a una gran crisi. La indústria necessita redefinir el paper dels actors principals i detectar noves tendències i eines per gestionar aquest nou escenari.

Dins d'un entorn nacional i internacional que canvia ràpidament, el treball dels gestors culturals i artístics és cada vegada més complex i significatiu. Les indústries creatives estan creixent ràpidament i els patrons de treball cultural estan canviant. Les organitzacions culturals i els festivals es troben en un període de canvis fonamentals, generalitzats i de llarg termini; els gerents han de bregar amb una sèrie de demandes i desafiaments dramàtics, sovint contradictoris.

Objectius

- Oferir un marc general de tendències globals en la gestió de las artes escénicas y del sector musical.

- Desenvolupar habilitats de lideratge i coneixement intern per a un negoci altament competitiu i complex.

- Aprendre a bregar amb el capital artístic i el talent.

- Proporcionar als estudiants un marc teòric.

- Definició de l'estructura i les estratègies comercials en l'administració de les arts. Identificació de processos i procediments involucrats en la seva creació, programació, gestió i producció.

- Correcta descodificació del context de la indústria, els actors i l'impuls, que funcionen com a inspiració o guia per a projectes propis.

- Aplicar els coneixements i habilitats adquirits per resoldre problemes en entorns nous o desconeguts dins de contextos multidisciplinaris

Competències

Basic competences

1.

To have and understand knowledge which provides a grounding or opportunity to be original in terms of development and/or application of ideas, often in a research-based context.  

2.

To know how to apply the knowledge acquired and the ability to resolve problems in new or little known environments within broader or multidisciplinary contexts related to the area of study.

 

General competencies

3.

To know how to communicate, encourage and mediate between the various agents who take part in a project, programme or cultural service.

4.

To act responsibly, and produce good quality rigorous and efficient work that is placed at the service of society.  

 

Cross-disciplinary competencies

5.

To design, direct, produce and evaluate projects, programmes, strategies, policies or cultural actions which involve a wide variety of different professional profiles, agents and institutions.

 

Specific competence

6.

To identify business structures in creative cultural industries at a global level and manage the processes and work procedures involved in their creation, programming, management and production.

 • CB10 - Tenir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Tenir i comprendre coneixements que aportin un abase o oportunitat per ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un contect de recerca.
 • CB7 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
 • CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Identificar i utilitzar les principals eines i mètodes de gestió econòmica aplicables en les diferents organitzacions culturals en funció de la missió que tinguin (pública, sense ànim de lucre o de lucre).
 • CE10 - Definir, dissenyar i programar un projecte cultural innovador i sostenible que respongui a les necessitats i interessos de la societat i contribueixi al desenvolupament i enriquiment de la mateixa.
 • CE11 - Dur a terme les tasques proposades en una empresa o institució, pública o privada, gestionant el temps de manera eficaç i eficient.
 • CE2 - Actuar com a mediador actiu en processos relacionats amb diversitat cultural, multiculturalitat, globalització i identitat cultural, entre d’altres.
 • CE3 - Identificar, analitzar, dissenyar, planificar i avaluar polítiques culturals, així com reconèixer el paper dels agents que intervenen en l'acció cultural d'un entorn específic i els instruments de planificació d'aquestes polítiques culturals.
 • CE4 - Interpretar i aplicar la legislació nacional i internacional reguladora de la cultura i l'art i, en particular, els aspectes bàsics dels drets de la propietat intel·lectual amb l'objecte de gestionar i contractar continguts i serveis culturals.
 • CE5 - Diagnosticar i saber corregir desequilibris econòmics i financers en una institució financera o cultural, crear i planificar plans de finançament de projectes culturals i programes de patrocini.
 • CE6 - Dissenyar i executar un pla de negoci eficaç i viable en el sector creatiu.
 • CE7 - Analitzar, aplicar i avaluar les estratègies de màrqueting en els diferents sectors, institucions i projectes culturals i organitzar una estratègia de comunicació bàsica per a una institució o projecte cultural.
 • CE8 - Identificar les estructures de negoci de les indústries culturals creatives, de les arts visuals i del patrimoni cultural a escala nacional i mundial i manejar els processos i procediments de treball implicats en la seva creació, programació, gestió i producció.
 • CE9 - Coordinar equips de treball interdisciplinaris i utilitzar les noves tecnologies en gestionar, produir i difondre productes i serveis culturals.
 • CG1 - Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, febleses, fortaleses.
 • CG2 - Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinaris.
 • CG3 - Buscar i/o administrar els recursos econòmics en el marc d'una institució, una empresa, o bé en un programa, projecte o servei cultural.
 • CG4 - Saber comunicar, dinamitzar i intervenir entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o servei cultural.
 • CG5 - Actuar de manera responsable treballar amb qualitat, rigor, eficiència al servei de la societat.
 • CG6 - Demostrar capacitat d'obertura i flexibilitat en atendre la diversitat cultural i social de l'entorn
 • CG7 - Saber aplicar i adaptar-se a les noves tecnologies en el procés de gestió, producció i difusió de la cultura.
 • CT1 - Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Resultats d'aprenentatge

 • The student knows how to communicate, encourage and mediate between the various agents who take part in a project, programme or cultural service.

 • The student knows how to act responsibly, and produce good quality rigorous and efficient work that is placed at the service of society.

 • The student knows how to identify business structures in creative cultural industries at a global level and manage the processes and work procedures involved in their creation, programming, management and production.

 • The student knows how to design, direct, produce and evaluate projects, programmes, strategies, policies or cultural actions which involve a wide variety of different professional profiles, agents and institutions.

Continguts

 

 

Theatre management:

 • What do we mean when we talk about performing arts.
 • Ecosystems, agents, networks, stakeholders.
 • Venues, festivals and fairs.
 • From strategy to values, the relevance and uniqueness of the projects.
 • Development of a production: from the artistic conception to the budget design.
 • From values to communication, from communication to marketing.
 • Engagement with audiences from storytelling. Segmentation, empowerment, participation
 • From data to information, and from information to knowledge. Measuring efficiency and effectiveness and analyzing of the performing arts projects

Music management

1.       Introduction to music management.

2.       Reality of the sector.

3.       Presenting music-venues.

4.       Actors.

5.       Analysis management structures.

6.       Festivals.

7.       Guests professors will give a more detailed view of some of the sectors like, private promoters, festival programmers, executive producers or agents.

Bibliografia i recursos

Theatre management:

 • Anderson, Ch. (2008). The Long Tail. Hachette.
 • Carr, E.; Pauls, M. (2011). Rompiendo la quinta pared: Marketing para las artes en la era digital. Fundación Autor. Cashman, S. (2010)
  • Thinking Big! A Guide to Strategic Marketing Planning for Arts Organisations. Arts Marketing Association.
 • Godin, S. (2015). We Are All Weird: The Rise of Tribes and the End of Normal. Portfolio.
 • Harlow, B. (2015). Taking Out the Guesswork. A Guide to Using Research to Build Arts Audiences. The Wallace Foundation.

http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/ Taking-Out- theGuesswork.pdf.

 • Kaiser, M.; Egan, Brett E. (2013). The Cycle: A Practical Approach to Managing Arts Organizations. Brandeis University Press
 • Levine, R.; Locke, Ch.; Searls, D.; Weinberger, D. (1999). The Cluetrain Manifesto: The End of Business as Usual.

http://www.cluetrain.com/

 • Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Clark, T.; Smith, A. (2011). Business Model Generation.
 • Planellas, M.; Muni, A (2016). Las decisiones estratégicas. Los 30 modelos más útiles. Penguin (3a edició).
 • Solis, B. (2015). X: The Experience when Business Meets Design. Wiley.

 

Music management: 

 • Ross, A. (2011). The Rest is Noise. Listening to the Twentieth Century. Farrar Straus Giroux.
  Newsletter about arts https://www.artsjournal.com 

Material didàctic