Universitat Internacional de Catalunya

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies
3
11553
1
Tercer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Si us plau, per establir una hora de tutoria adreceu-vos a: ebelvis@uic.es

Noves Tecnologies i Museus i Patrimoni:

Conxa Rodà    

Email: crodad@uoc.edu
Twitter: @innova2

Blog: https://blog.museunacional.cat/es/author/conxa-roda/

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Lideratge

Aquest curs presenta una visió del lideratge des d'un enfocament multidisciplinari i transversal enfocat en la gestió de projectes culturals. Així, el concepte de lideratge implica partir del global i el local, integrar els processos d'innovació, gestionar noves estructures organitzatives, capacitar en entorns de canvi, dissenyar les estratègies en funció dels objectius i adaptar l'estil de direcció a les necessitats de cada projecte i de cada equip.
Motivar, escoltar, dirigir, controlar, coordinar, formar, delegar... són alguns dels conceptes clàssics que cobren una nova dimensió des d'aquesta perspectiva.

La nova realitat parla d'equips àgils i adaptables, de personal format i fidelitzat, de noves eines i noves tecnologies que parlin de noves formes d'entendre el treball en equip, la direcció, la comunicació...

 

Noves Tecnologies

Allò digital s'estén avui dia a tots els àmbits d'activitat del museu i als continguts orientats al públic: lloc web, col·lecció en línia, mòbil, xarxes socials, museografia interactiva, màrqueting. La pregunta clau és com tot allò digital pot ajudar-nos a complir la nostra missió i atendre millor les necessitats del nostre públic. Com podem crear valor afegit a través del digital?Per poder servir millor les nostres audiències, per connectar millor el coneixement amb el públic, per treballar de manera més eficient, per analitzar i segmentar els usuaris, el digital juga un paper estratègic que ha d'estar ben planificat.

Amb l'arribada de l'era digital en segle XXI, preocupades pel canvi generacional que viuen avui els públics assistents a l'espectacle presencial, les institucions escèniques replantegen les seves relacions amb les noves tecnologies, tot reconeixent ara no només el valor que tenen com a eines de comunicació, sinó el seu potencial valor educatiu, innovador i artístic, tan necessari perquè aquestes disciplines puguin ser millor enteses pels nous públics nadius digitals d'una manera més real, actualitzada i enriquida.

Requisits previs

Curiositat i interès pels processos de gestió d'equips i projectes. Capacitat de autoexploració dels mecanismes individuals de treball en equip i per analitzar les capacitats de lideratge.

Objectius

Lideratge

 • Entendre el lideratge en un context d'innovació i de canvi constant
 • Analitzar els elements individuals i d'equip determinants per a la consecució dels objectius
 • Comprendre els processos d'innovació i les particularitats del treball en les indústries culturals i creatives

A més, el curs pretén aconseguir els següents objectius específics 

 • Analitzar el context específic del sector cultural: institucions, projectes i organitzacions culturals en les quals el lideratge es pot fer operatiu
 • Aportar noves perspectives a la gestió de capacitats: la resiliència
 • Entendre el concepte de lideratge i gestió d'equips des d'una visió pràctica i experiencial
 • Interioritzar el paper de la percepció, els rols i l'organització en la gestió i el lideratge dels equips


Noves tecnologies i museus i patrimoni

 • Introduir els estudiants en els conceptes bàsics i terminologia relacionada amb tecnologia en patrimoni i museus
 • Oferir un panorama de l'ús de les NNTT en el patrimoni cultural i en els museus
 • Conèixer les aplicacions de l'estratègia digital en el sector del patrimoni i els museus
 • Capacitar els estudiants per identificar les tecnologies apropiades per a donar suport a els seus objectius
 • Introduir els estudiants en la complexitat del disseny i creació de recursos digitals


Noves tecnologies i arts escèniques

 • Identificar els reptes digitals que els nous gestors culturals hauran d'afrontar en la producció, direcció i comunicació de projectes d'arts escèniques.
 • Conèixer les bases, la metodologia i l'aplicació dels processos de digitalització a gran escala en els diferents sectors de les arts escèniques.
 • Conèixer i saber respondre a les diferents necessitats organitzacionals que presenten les petites, mitjanes i grans institucions en relació a les Noves Tecnologies.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació creatives en el context digital, capaços de donar resposta a les noves audiències.

Competències

Competències Bàsiques
CB6: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en el context de la recerca.
CB7: Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències generals
CG1: Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, febleses, fortaleses.
CG2: Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinaris.
CG7: Saber aplicar i adaptar-se a les noves tecnologies en el procés de gestió, producció i difusió de la cultura

Competències transversals
CT1: Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competències específiques:
CE9: Coordinar equips de treball interdisciplinaris i utilitzar les noves tecnologies en gestionar, produir i difondre productes i serveis culturals.

Resultats d'aprenentatge

  • Capacitat per a comprendre i gestionar les arts escèniques entorns basats en tecnologia . • Capacitat de produir i difondre estratègies creatives i de comunicació d'acord amb les necessitats de l'organització. • Capacitat per identificar possibles dificultats i establir procediments alternatius eficaços. • Capacitat d'aplicar els instruments i processos adequats per arribar a noves audiències.

Continguts

Lideratge es divideix en vuit mòduls:

 1. Mites de la gestió cultural: Un viatge al voltant del món descobrint alguns grans líders de projectes culturals des del segle XVI a l'actualitat.
 2. La resiliència: El concepte de resiliència i la seva importància en la gestió d'equips i en la gestió del lideratge. Quines persones són resilientes?Com es desenvolupa? Alguns exemples.
 3. Nous mites de la gestió: Anàlisi pràctica: Per què ho són? Són líders? En quina mesura aporten millores als projectes i a les organitzacions i com? Què els caracteritza?
 4. Liderar la innovació: Les indústries culturals en l'actualitat. Perspectives d'organització i planificació per a liderar en contextos de canvi.
 5. Noves organitzacions, noves formes de treball. Evolució de les organitzacions: Frederic Laloux. Característiques de les organitzacions del futur.
 6. La percepció com a element central de gestió del treball en equip: la finestra de Yohari. Factors que medien en la nostra percepció: l'escolta activa i el feedback. Enemics de l'aprenentatge i indefensió apresa.
 7. Individus, grups i equips: definir les condicions per a generar equips de treball eficaços. Definir objectius i metodologies, aclarir rols i estatus, liderar.
 8. El lideratge: Definició i característiques principals. Alguns estils. Lideratge situacional, anàlisi detallada.


Noves Tecnologies i Museus i Patrimoni

CALENDARI Mòdul Digital Maig 2020

DILLUNS 4

DIMARTS 5

DIJOUS 7

DIMARTS 12

15’30 – 18’30h.

Inici mòdul digital

 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

ESTRATÈGIA /DIGITAL

  18’30 – 20’30h.

 

 

ESTRATÈGIA de CONTINGUTS

 

18’30 – 20’30h.

 

 

XARXES SOCIALS   

16’30 – 18’30h

 

 

MÒBIL, RV & ALTRES TECNOLOGIES

 

 

Veurem exemples de diferents tecnologies i de museus de tot el món al llarg del mòdul. Aquest mòdul cobrirà 4 aspectes principals:

 

1. Museus i estratègia digital

L'estratègia significa un enfocament integral i unificat que vincula la missió de l'museu amb les necessitats i expectatives del públic millorades pel digital.

Allò digital no és l'objectiu, és una forma d'ajudar-nos a assolir els nostres objectius. La transformació digital consisteix a aplicar les tecnologies digitals a una nova manera de crear / produir / comunicar contingut i serveis. Un conjunt de projectes digitals no fan una estratègia digital. Primer hem de pensar: per què, per a qui, què, com, què tal, és a dir, objectius, públic, oferta, eines, avaluació. La transformació digital és un procés, un viatge que afecta TOT el museu.

Lectures recomanades:

Merín, Clara (2018). “Estrategias digitales en museos: 41 ejemplos y buenas prácticas”. http://endecomunicacion.com/estrategias-digitales-en-museos-41-ejemplos/

Stack, John (2013). “Tate Digital Strategy 2013–15: Digital as a Dimension of Everything” www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/tate-digital-strategy-2013-15-digital-dimension-everything

 

2. Estratègia de continguts 

Satisfà el contingut dels museus les necessitats dels usuaris? L'estratègia de continguts avui és crucial per aconseguir els millors resultats en connectar les col·leccions amb el públic, optimitzar recursos i millorar els processos interns. Hem transitat d'una presència digital concentrada al web a una diversitat de canals, plataformes i dispositius. Per tant, com més diversifiquin els museus seu contingut, més necessària és una estratègia de continguts.

Lectures recomanades:

Núñez, Vilma (2014).  Cómo crear una estrategia de contenidos paso a paso

https://vilmanunez.com/crear-estrategia-de-contenidos/

Rodà, Conxa (2016). ¿Tenemos una estrategia de contenidos en los museos? ¿La necesitamos?

https://blog.museunacional.cat/es/tenemos-una-estrategia-de-contenidos-en-los-museos-la-necesitamos/

  

3. Museus i Xarxes Socials

Les xarxes socials són un element estratègic de la comunicació en qualsevol organització avui.
Però ... estem fent correctament els museus? Explorem / fem servir l'especificitat de cada xarxa i plataforma?Es tractaran aquests i altres aspectes, il·lustrats amb molts exemples de millors pràctiques en diferents xarxes

Vídeo recomanat:

“Innovando en el museo” Ponencia de  Soledad Gómez en el II Encuentro sobre Redes Sociales  https://vimeo.com/161606319 (38 min).

 

4. Els Museus es mobilitzen i Virtualitzen

El mòbil s'ha convertit en un factor clau per a l'experiència i la interpretació del museu. Veurem millors pràctiques d'aplicacions, audioguies multimèdia, realitat augmentada, realitat virtual, tecnologia immersiva en museus i llocs de patrimoni.

Lectura recomanada:

Grevtsova, Irina (2019). 7 experiencias culturales que son tendencia

https://irinagrevtsova.com/7-experiencias-culturales-que-son-tendencia/

 

Formats en què treballarem: 

 • Classes a l’aula 
 • Activitats /exercicis a l’aula 
 • Lectures: les recomenacions més bibliografia específica de cada tema 
 • Ús d’eines 2.0 per a aquest mòdul:
  1. - twitter #digitalUIC  @UICbarcelona
  2. - instagram @uicbarcelona

 


Noves Tecnologies i Arts Escèniques (Mòdul Isabel Villanueva) 

El mòdul es dividirà en tres sessions teòric-pràctiques de 3 hores aproximades de durada cadascuna. Els continguts de l'especialitat es distribuiran de la següent manera:

1) Tema 1: introducció a les Arts Escèniques, la Comunicació i la Tecnologia (3 h)

Arts escèniques i tecnologies de la comunicació: relació, funcions i usos tradicionals. Lògiques mediàtiques en les Arts Escèniques.

Arts escèniques en el segle XXI: els processos de digitalització en el teatre, la dansa i l'òpera

2) Tema 2: debat i anàlisi de contingut a partir de casos de digitalització (3 h):

La digitalització en els processos de creació escènica: desenvolupament digital en la preproducció de l'espectacle.

La digitalització en els processos de difusió escènica: possibilitats de l'enregistrament, creació i retransmissió digital de l'espectacle.

La digitalització en l'estratègia educatiu-comercial 360è de les arts escèniques: possibilitats de la incorporació de la tecnologia i la comunicació en les arts a gran escala.

3) Tema 3: Sessió pràctica final (3 h)

Anàlisi pràctica de casos del sector de l'òpera: durant les sessions teòriques, la professora exposarà casos d'anàlisis inicials que serviran com a models de referència. A partir d'aquests, els alumnes exposaran un treball en el qual s'aplicaran els criteris d'anàlisis vistes en classe. Cada grup s'encarregarà de triar un teatre, organització o festival actual i real, a partir del qual desenvolupar i/o analitzar tota l'estratègia de comunicació digital.

Tema 1 Introducció a les arts escèniques, la tecnologia i la comunicació
     1. Tendències actuals: de les arts escèniques tradicionals a les pràctiques interdisciplinàries emergents
     1.1 La incorporació de les tecnologies en arts escèniques

Tema 2 Anàlisi de casos sobre tecnologia i comunicació en arts escèniques
     2.1 Processos de digitalització i pre-produccióen les arts escèniques: estratègia, pressupost, gestió i desenvolupament digital
     2.2 Processos de digitalització i disseminació en arts escèniques: expandint l'experiència teatral
     2.3 Digitalització i processos educatiu-comercials en arts escèniques: atraient i ampliant públics a través de productes innovadors

Tema 3 Reptes i tendències
     3.1 Principals reptes per als gestors culturals: digitalització de la teoria a la pràctica

 


 1. Tendències actuals: de les arts escèniques tradicionals a les pràctiques interdisciplinars emergents
 2. La incorporació de tecnologia a les arts escèniques

 1. Processos de digitalització i pre-producció a les arts escèniques: estrategia, pressupost, gestió i desenvolupament digital
 2. Processos de digitalització i disseminació en arts escèniques: expandiendo la experiencia teatral
 3. Digitalizació i processos educatiu-comercials en arts escèniques: atraient i ampliant públics a través de productos innovadores

 1. Principlas reptes pels gestors culturals: digitalitzación de la teoria a la práctica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLideratge

El curs compta amb desenvolupament teòric (conferències i classes), anàlisis de casos i exercicis pràctics. Els diferents conceptes s'expliquen a partir d'una metodologia que combina el desenvolupament teòric amb l'experiència pràctica per a visualitzar així, des del vivencial, els conceptes desenvolupats.


Noves tecnologies

Les activitats d'aprenentatge que ajudaran a aprendre els conceptes teòrics a través de la pràctica són: Sessions magistrals, anàlisis de contingut i estudi de casos, correcció d'exercicis pràctics, així com la presentació oral d'un grup de treball. L'assignatura pot incloure, així mateix, la visita a una institució cultural.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLos sistemes i criteris d'avaluació inclouen:

Assistència i participació a classe: 10% avaluació final

Presentació d'un projecte d'innovació tecnològica

 

Noves Tecnologies i Museos i Patrimoni:

Exercicis/ Activitats:

A classe: 

 • taller d’estratègia digital  (en grups)
 • taller d’estratègia de continguts  (en grups)

 

Exercici individual obligatori:

-aportar un exemple de bona pràctica de museus per engagement / connectar amb el públic per via digital durant el confinament per Coronavirus (poden ser museus de tot el món i de web, xarxa social, col·lecció online, jocs, etc).

Lliurament: últim dia de classe

Extensió: 1 pàgina màxim. Es tracta de comentar i analitzar més que descriure la bona pràctica. La descripció ha d'ocupar només un primer paràgraf. El vostre comentari ha de valorar l'originalitat de la proposta, la seva atractivitat / poder d'atracció per als usuaris, la presentació (clara, ben dissenyada), i qualsevol altre element qualitatiu que veieu destacable.

I no oblideu posar l'enllaç a la bona pràctica!

Bibliografia i recursos

Lideratge

Lectures requerides

 1. La ventana de Johari: http://www.xtec.cat/~jcampman/Vjohari.pdf
 2. De Bono, Eduard: Seis sombreros para pensar. https://www.ues.mx/movilidad/Docs/MovilidadAcademica/LIBRO_Seis_Sombreos_Para_Pensar.pdf
 3. Hersey, Blanchard. Teoría del liderazgo situacional (artículo facilitado en clase).
 4. Goleman, Daniel. ¿Qué hace a un líder? https://danielcaballol.files.wordpress.com/2009/10/hbrla.pdf

 

Referències opcionals

a) Lideratge en gestió cultural. Innovació.

BARICCO, A. (2008) Los Bárbaros, Barcelona: Anagrama.

BUITRAGO, P.F.; DUQUE M. I. (2013) La Economía Naranja: oportunidad infinita, Disponible en: https://publications.iadb.org/handle/11319/3659?locale-attribute=es

CASACUBERTA, D.; MESTRES, A. (2004) “Aspectos genéricos y conceptuales sobre Planificación estratégica y Gestión Cultural”, Periférica Internacional.  Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 5. Disponible en: http://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/974/827

KIM, W.; CHAN MAUBORGNE, R. La estrategia del Océano Azul. Como crear en el Mercado espacios no disputados en los que la competencia sea irrelevante. Barcelona: Granica.

MESTRES, A. (Coord.) (2012) Música para Camaleones el black álbum de la sostenibilidad cultural. Barcelona: Trànsit Projectes. Barcelona. Disponible en: https://issuu.com/transitprojectes/docs/9-mpc_bookcompleto_baja

b) Resilència

BAUMAN, ZYGMUNT. 2017. Retrotopía. Paidós: Barcelona.

BECK, ULRICH. 2017. La metamorfosis del mundo. Paidós: Barcelona.

BHARGAVA, ROHIT. 2017. El método de lo no obvioCómo predecir el futuro analizando las pequeñas tendencias. Alianza Editorial: Madrid.

CYRULNIK, BORIS. 2002. Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Gedisa: Barcelona.

CYRULNIK, BORIS; ET ALTER. 2004. El realismo de la esperanza. Testimonios de experiencias profesionales en torno a la resiliencia. Gedisa: Barcelona.

c) Lideratge. Gestió d'equips

MARÍ, Pep (2017), Liderar equipos comprometidos. Plataforma Editorial.

LALOUX, Frederic (2016), Reinventar las organizaciones. Arpa y Alfil editores.

SINEK, Simon (2016), Empieza con el por qué. Empresa Activa.

GOLEMAN, Daniel. Como ser un líder (2015). Ediciones B SA.

BELBIN, Meredith (1981), Roles de equipo en el trabajo.

DOLAN L., MARTÍN Irene (2004) Los 10 mandamientos para la dirección de personas.  Ed. Gestión 2000.

VALLS A., CANTAVELLA E. (2009) Reuniones eficaces. Profit Editorial.

BARTOLI, Annie (1992), Comunicación y Organización, ed. Paidós Empresa.

SERRANO, Sebastián (2007), Comprender la comunicación, ed. Paidós.

SERRANO, Sebastián. (1992), La Semiótica, ed. Montesinos.

MONTES, J.L. Organizaciones Gandhi. Las empresas que están cambiando el mundo, Plataforma editorial, 2012
PINK, D.H. (2009) La sorprendente verdad de lo que nos motiva, Gestión 2000.


Noves Tecnologies i Museus Patrimoni

Us incloc uns enllaços d'on podeu trobar exemples o podeu aportar un que hagis vist pel vostre compte:

 

Els museus catalans (no) han tancat pel coronavirus

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/agenda/coronavirus-museus-catalans_489738_102.html 

The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources, E-Learning, and Online Collections

 https://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-resources/?fbclid=IwAR1kl86cMxtxexHcFjmWr6Qqz31vSTXrZNyXtsM6PM2r1yRAPiHr_EZ15pg

Museum Social Media Entertains During the COVID-19 Crisis

https://www.museumnext.com/article/museum-social-media-entertains-during-the-covid-19-crisis/

 

Una bibliografía més àmplia de cada tema es facilitarà al final del mòdul.

 


Noves Tecnologies i Arts Escèniques

Benson, S. & Giannachi,G. (2011). Performing Mixed Reality.  Massachussets: MIT Press.

Bilton, C. (2007) Management and creativity. From creative industries to creative management, Blackwell publishing: Oxford.

Blake, B. (2014). Theatre and the Digital. New York: Palgrave Macmillan.

Byrnes, W.J. (2009)  Management and the arts, 4th edition, Elsevier: Oxford.

Dixon, S. (2007). Digital Performance: a History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art and Installation, Massachusetts: MIT Press.

Napoli, P.M. (2010). Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences. Columbia University Press: New York.

Rosewall, E. (2013). Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century, Oxford: Oxford University Press.

Townley, B. & Beech,N.(2009) Managing Creativity: Exploring the Paradox. Cambridge University Press: Cambrigde.

Material didàctic