Universitat Internacional de Catalunya

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies

Lideratge, Cultura i Noves Tecnologies
3
11553
1
Tercer trimestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Lideratge

Nicolás Barbieri nbarbieri@uic.es

Noves Tecnologies i Museus i Patrimoni:

Conxa Rodà    

Email: crodad@uoc.edu
Twitter: @innova2

Blog: https://blog.museunacional.cat/es/author/conxa-roda/

Presentació

Lideratge

Aquest curs presenta una visió del lideratge des d'un enfocament multidisciplinari i transversal enfocat en la gestió de projectes culturals. Així, el concepte de lideratge implica partir del global i el local, integrar els processos d'innovació, gestionar noves estructures organitzatives, capacitar en entorns de canvi, dissenyar les estratègies en funció dels objectius i adaptar l'estil de direcció a les necessitats de cada projecte i de cada equip.
 

Noves Tecnologies

Allò digital s'estén avui dia a tots els àmbits d'activitat del museu i als continguts orientats al públic: lloc web, col·lecció en línia, mòbil, xarxes socials, museografia interactiva, màrqueting. La pregunta clau és com tot allò digital pot ajudar-nos a complir la nostra missió i atendre millor les necessitats del nostre públic. Com podem crear valor afegit a través del digital?Per poder servir millor les nostres audiències, per connectar millor el coneixement amb el públic, per treballar de manera més eficient, per analitzar i segmentar els usuaris, el digital juga un paper estratègic que ha d'estar ben planificat.

Amb l'arribada de l'era digital en segle XXI, preocupades pel canvi generacional que viuen avui els públics assistents a l'espectacle presencial, les institucions escèniques replantegen les seves relacions amb les noves tecnologies, tot reconeixent ara no només el valor que tenen com a eines de comunicació, sinó el seu potencial valor educatiu, innovador i artístic, tan necessari perquè aquestes disciplines puguin ser millor enteses pels nous públics nadius digitals d'una manera més real, actualitzada i enriquida.

Requisits previs

Curiositat i interès pels processos de gestió d'equips i projectes. Capacitat de autoexploració dels mecanismes individuals de treball en equip i per analitzar les capacitats de lideratge.

Objectius

Lideratge

 • Entendre el lideratge en un context d'innovació i de canvi constant
 • Analitzar els elements individuals i d'equip determinants per a la consecució dels objectius
 • Comprendre els processos d'innovació i les particularitats del treball en les indústries culturals i creatives

A més, el curs pretén aconseguir els següents objectius específics 

 • Analitzar el context específic del sector cultural: institucions, projectes i organitzacions culturals en les quals el lideratge es pot fer operatiu
 • Aportar noves perspectives a la gestió de capacitats: la resiliència
 • Entendre el concepte de lideratge i gestió d'equips des d'una visió pràctica i experiencial
 • Interioritzar el paper de la percepció, els rols i l'organització en la gestió i el lideratge dels equips


Noves tecnologies i museus i patrimoni

 • Introduir els estudiants en els conceptes bàsics i terminologia relacionada amb tecnologia en patrimoni i museus
 • Oferir un panorama de l'ús de les NNTT en el patrimoni cultural i en els museus
 • Conèixer les aplicacions de l'estratègia digital en el sector del patrimoni i els museus
 • Capacitar els estudiants per identificar les tecnologies apropiades per a donar suport a els seus objectius
 • Introduir els estudiants en la complexitat del disseny i creació de recursos digitals


Noves tecnologies i arts escèniques

 • Identificar els reptes digitals que els nous gestors culturals hauran d'afrontar en la producció, direcció i comunicació de projectes d'arts escèniques.
 • Conèixer les bases, la metodologia i l'aplicació dels processos de digitalització a gran escala en els diferents sectors de les arts escèniques.
 • Conèixer i saber respondre a les diferents necessitats organitzacionals que presenten les petites, mitjanes i grans institucions en relació a les Noves Tecnologies.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació creatives en el context digital, capaços de donar resposta a les noves audiències.

Competències

Competències Bàsiques
CB6: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en el context de la recerca.
CB7: Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències generals
CG1: Analitzar i interpretar entorns socials i culturals per identificar necessitats, oportunitats, febleses, fortaleses.
CG2: Liderar, coordinar i formar part d'equips de treball interdisciplinaris.
CG7: Saber aplicar i adaptar-se a les noves tecnologies en el procés de gestió, producció i difusió de la cultura

Competències transversals
CT1: Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en els quals estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competències específiques:
CE9: Coordinar equips de treball interdisciplinaris i utilitzar les noves tecnologies en gestionar, produir i difondre productes i serveis culturals.

Resultats d'aprenentatge

  • Capacitat per a comprendre i gestionar les arts escèniques entorns basats en tecnologia . • Capacitat de produir i difondre estratègies creatives i de comunicació d'acord amb les necessitats de l'organització. • Capacitat per identificar possibles dificultats i establir procediments alternatius eficaços. • Capacitat d'aplicar els instruments i processos adequats per arribar a noves audiències.

Continguts

Lideratge

-Introducció, definicions i conceptes clau: què és el lideratge i què no en l'àmbit de la cultura?

-Lideratge cultural, diversitat cultural i perspectives regionals.

-Lideratge individual en el sector cultural: característiques específiques i reptes en el segle XXI.

-Formant líders: la formació de joves líders en l'àmbit de la cultura.

-Liderar i gestionar organitzacions culturals: el cas de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 

-Liderar comunitats: lideratge per a l'enfortiment comunitari i la democràcia cultural. 

-Lideratge en el sector cultural: principals problemes, limitacions i possibles respostes.

-Lideratge i innovació en el sector cultural.


Noves Tecnologies i Museus i Patrimoni

El que és digital s'estén avui dia a tots els àmbits d'activitat del museu i als continguts orientats al públic: lloc web, col·lecció en línia, mòbil, 3D, xarxes socials, museografia interactiva, museografia immersiva, màrqueting. La pregunta clau és com allò digital ens pot ajudar a complir la nostra missió i atendre millor les necessitats del nostre públic. Com podem crear valor afegit a través del digital? Per poder servir millor les nostres audiències, per connectar millor el coneixement amb el públic, per treballar de manera més eficient, per analitzar i segmentar els usuaris, allò digital juga un paper estratègic que ha d'estar ben planificat.

Veurem exemples de diferents tecnologies i de museus de tot el món al llarg del mòdul. Aquest mòdul cobrirà els aspectes principals següents

  

1. Museus i estratègia digital

L'estratègia significa un enfocament integral i unificat que vincula la missió del museu amb les necessitats i expectatives del públic millorades pel digital. Allò digital no és l'objectiu, és una forma d'ajudar-nos a assolir els nostres objectius. La transformació digital consisteix a aplicar les tecnologies digitals a una nova manera de crear / produir / comunicar contingut i serveis. Veurem els 10 components bàsics de l’estratègia digital. 

Lectures recomanades:

- CCCBLab. Dossier Estrategias digitales en los museoshttp://lab.cccb.org/es/dossier/estrategias-digitales-en-los-museos/

 - Rodà, Conxa (2021). “Conectar con visitantes y usuarios:

comunicación y estrategias digitales”, a Planificación estratégica de museos y centros patrimoniales, Associació de Museòlegs de Catalunya, p. 367-384.

Manual complet descarregable gratuïi ahttp://museologia.cat/uploads/articulos/uw3rjxfhoibt4sk10ssr19ic5.pdf

Bilingüe català i castellà. La versió castellana comença a la p. 273.

 

2. Públics / Estratègia de continguts 

La centralitat del públic representa un profund gir en la tasca dels museus respecte de temps passats. Satisfà el contingut dels museus les necessitats dels usuaris? L'estratègia de continguts avui és crucial per aconseguir els millors resultats en connectar les col·leccions amb el públic, optimitzar recursos i millorar els processos interns. Hem transitat d'una presència digital concentrada al web a una diversitat de canals, plataformes i dispositius. Per tant, com més diversifiquin els museus seu contingut, més necessària és una estratègia de continguts.

Lectures recomanades:

- Hartig, Kajsa (2018). “The Museum Experience as Digital First — Strategic approaches to content, conversation and audience engagement“. https://medium.com/@kajsahartig/the-museum-experience-as-digital-first-strategic-approaches-to-content-conversation-and-audience-ada4b3fbc6bf 

- Rodà, Conxa (2016). ¿Tenemos una estrategia de contenidos en los museos? ¿La necesitamos? https://blog.museunacional.cat/es/tenemos-una-estrategia-de-contenidos-en-los-museos-la-necesitamos/

   

3. Canals i plataformes

Les xarxes socials són un element estratègic de la comunicació en qualsevol organització avui.
Però ... estem fent correctament els museus? Explorem / fem servir l'especificitat de cada xarxa i plataforma? Es tractaran aquests i altres aspectes, il·lustrats amb molts exemples de millors pràctiques en diferents xarxes i plataformes. Veurem millors pràctiques d'aplicacions mòbils, 3D, realitat augmentada, realitat virtual, tecnologia immersiva, intel·ligència artificial a museus i llocs de patrimoni. Us convido a portar exemples que comentarem a classe.

Lectures recomanades: 

- Revista PH, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, núm 102, (2021). Dossier central de “Redes sociales en instituciones culturales”, págs 118-204. Artículos descarregables a http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/issue/view/118

 - Rodríguez, Verónica (2020). “Los museos y la tecnología inmersiva”. https://innovacionaudiovisual.com/los-museos-y-la-tecnologia-inmersiva/

  

4. Organització / Comunicació /Avaluació de lestratègia digital del museu

Com que la dimensió digital és transversal a tot el museu, cal distribuir l'acció digital. Cal millorar les capacitats digitals i calen nous perfils professionals. Comunicació interna i externa de l’estratègia. Indicadors quantitatius i qualitatius.

Lectures recomanades:

- Villaespesa, Elena. (2018). “Evaluación de la estrategia digital en los museos: métodos y herramientas para web, redes sociales y móviles”. Periférica Internacional. Revista para el Análisis de la Cultura y el Territorio, (19), 38-53. Descarregable a https://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/4902 

- Rodà, Conxa (2021). "Capacitación digital de los profesionales de museos en plena transformación digital". Congreso CIMED21. Descarregable a http://ocs.editorial.upv.es/index.php/CIMED/CIMED21/paper/view/14001

Formats en què treballarem: 

 • Classes a l’aula 
 • Activitats en grup a l’aula 
 • Lectures: les recomanades més la bibliografia específica de cada tema
 • Enquesta a l'inici de mòdul
 • Exercici individual obligatori a lliurar l'últim dia de classe, 18 de maig
 • Ús d’eines 2.0 per a aquest mòdul:

1.- twitter #digitalUIC  @UICbarcelona

2.- instagram @uicbarcelona


Noves Tecnologies i Arts Escèniques (Mòdul Isabel Villanueva) 

El mòdul es dividirà en tres sessions teòric-pràctiques de 3 hores aproximades de durada cadascuna. Els continguts de l'especialitat es distribuiran de la següent manera:

1) Tema 1: introducció a les Arts Escèniques, la Comunicació i la Tecnologia (3 h)

Arts escèniques i tecnologies de la comunicació: relació, funcions i usos tradicionals. Lògiques mediàtiques en les Arts Escèniques.

Arts escèniques en el segle XXI: els processos de digitalització en el teatre, la dansa i l'òpera

2) Tema 2: debat i anàlisi de contingut a partir de casos de digitalització (3 h):

La digitalització en els processos de creació escènica: desenvolupament digital en la preproducció de l'espectacle.

La digitalització en els processos de difusió escènica: possibilitats de l'enregistrament, creació i retransmissió digital de l'espectacle.

La digitalització en l'estratègia educatiu-comercial 360è de les arts escèniques: possibilitats de la incorporació de la tecnologia i la comunicació en les arts a gran escala.

3) Tema 3: Sessió pràctica final (3 h)

Anàlisi pràctica de casos del sector de l'òpera: durant les sessions teòriques, la professora exposarà casos d'anàlisis inicials que serviran com a models de referència. A partir d'aquests, els alumnes exposaran un treball en el qual s'aplicaran els criteris d'anàlisis vistes en classe. Cada grup s'encarregarà de triar un teatre, organització o festival actual i real, a partir del qual desenvolupar i/o analitzar tota l'estratègia de comunicació digital.

Tema 1 Introducció a les arts escèniques, la tecnologia i la comunicació
     1. Tendències actuals: de les arts escèniques tradicionals a les pràctiques interdisciplinàries emergents
     1.1 La incorporació de les tecnologies en arts escèniques

Tema 2 Anàlisi de casos sobre tecnologia i comunicació en arts escèniques
     2.1 Processos de digitalització i pre-produccióen les arts escèniques: estratègia, pressupost, gestió i desenvolupament digital
     2.2 Processos de digitalització i disseminació en arts escèniques: expandint l'experiència teatral
     2.3 Digitalització i processos educatiu-comercials en arts escèniques: atraient i ampliant públics a través de productes innovadors

Tema 3 Reptes i tendències
     3.1 Principals reptes per als gestors culturals: digitalització de la teoria a la pràctica

 


 1. Tendències actuals: de les arts escèniques tradicionals a les pràctiques interdisciplinars emergents
 2. La incorporació de tecnologia a les arts escèniques

 1. Processos de digitalització i pre-producció a les arts escèniques: estrategia, pressupost, gestió i desenvolupament digital
 2. Processos de digitalització i disseminació en arts escèniques: expandiendo la experiencia teatral
 3. Digitalizació i processos educatiu-comercials en arts escèniques: atraient i ampliant públics a través de productos innovadores

 1. Principlas reptes pels gestors culturals: digitalitzación de la teoria a la práctica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLideratge

El curs compta amb desenvolupament teòric (conferències i classes), anàlisis de casos i exercicis pràctics. Els diferents conceptes s'expliquen a partir d'una metodologia que combina el desenvolupament teòric amb l'experiència pràctica per a visualitzar així, des del vivencial, els conceptes desenvolupats.


Noves tecnologies

Les activitats d'aprenentatge que ajudaran a aprendre els conceptes teòrics a través de la pràctica són: Sessions magistrals, anàlisis de contingut i estudi de casos, correcció d'exercicis pràctics, així com la presentació oral d'un grup de treball. L'assignatura pot incloure, així mateix, la visita a una institució cultural.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLideratge

L'avaluació consistirà en:

-Seminaris de lectura, anàlisi i discussió

-Exercici d'elaboració d'una entrevista sobre lideratge

 

Noves Tecnologies i Museos i Patrimoni:

OPCIÓ 1: Anàlisi críticbona pràctica engagement

OPCIÓ 2: Reflexió teòrica 

 

Noves tecnologies i arts escèniques

Assistència i participació a classe

Presentació oral d'un treball

Bibliografia i recursos

Lideratge

IFACCA (2017). Liderazgo cultural en el siglo XXI. https://ifacca.org/media/filer_public/5f/b5/5fb50e71-4b60-46b9-8e6e-ad571787363a/dart_52_liderazgo_cultural_spa_julio_2017.pdf

Price, Jonathan (2017). The construction of cultural Leadership. ENCATC. https://www.encatc.org/media/3718-encact-journal-vol-7-issue-1-2017.pdf


Noves Tecnologies i Museus Patrimoni

Us incloc uns enllaços d'on podeu trobar exemples o podeu aportar un que hagis vist pel vostre compte:

 

Els museus catalans (no) han tancat pel coronavirus

https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/agenda/coronavirus-museus-catalans_489738_102.html 

The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources, E-Learning, and Online Collections

 https://mcn.edu/a-guide-to-virtual-museum-resources/?fbclid=IwAR1kl86cMxtxexHcFjmWr6Qqz31vSTXrZNyXtsM6PM2r1yRAPiHr_EZ15pg

Museum Social Media Entertains During the COVID-19 Crisis

https://www.museumnext.com/article/museum-social-media-entertains-during-the-covid-19-crisis/

 

Una bibliografía més àmplia de cada tema es facilitarà al final del mòdul.

 


Noves Tecnologies i Arts Escèniques

Benson, S. & Giannachi,G. (2011). Performing Mixed Reality.  Massachussets: MIT Press.

Bilton, C. (2007) Management and creativity. From creative industries to creative management, Blackwell publishing: Oxford.

Blake, B. (2014). Theatre and the Digital. New York: Palgrave Macmillan.

Byrnes, W.J. (2009)  Management and the arts, 4th edition, Elsevier: Oxford.

Dixon, S. (2007). Digital Performance: a History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art and Installation, Massachusetts: MIT Press.

Napoli, P.M. (2010). Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences. Columbia University Press: New York.

Rosewall, E. (2013). Arts Management: Uniting Arts and Audiences in the 21st Century, Oxford: Oxford University Press.

Townley, B. & Beech,N.(2009) Managing Creativity: Exploring the Paradox. Cambridge University Press: Cambrigde.