Universitat Internacional de Catalunya

Bases del Diagnóstico Estético

Bases del Diagnóstico Estético
3.5
11729
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


En finalitzar la classe o amb una cita prèvia que cal concertar per correu electrònic amb el professor.

Dr. Akram-Ali: akramali@uic.es 

Presentació

Aquesta assignatura guiarà els alumnes cap a un millor enteniment de l’art i la ciència que hi ha darrere de l’estètica dental, i els ajudarà a integrar les restauracions dentals en la composició facial individual respecte a requeriments biològics, funcionals i estètics. Atès que els pacients ja tenen un alt interès sobre la seva estètica, cada clínic, des del dentista general fins a l’especialista, ha d’adquirir un coneixement sòlid i pràctic sobre els principis, els criteris i els factors que generen la bellesa en les composicions dentofacials.

Requisits previs

L’únic requisit per cursar l’assignatura és la lectura prèvia del llibre: Rufenacht, Claude R. Principis d’Integració Estètica. Quintessence Books, 2000.

Objectius

L’objectiu de l’assignatura és transmetre el coneixement multidisciplinari del concepte d’estètica en tota la seva dimensió social i científica. Entendre les regles objectives i subjectives que regeixen el disseny del somriure és la clau per a un diagnòstic correcte no només patològic, sinó també estètic. Els conceptes que es tractaran permetran definir l’orientació de la rehabilitació disposar les dents en una posició tridimensional en harmonia funcional, estètica i fins i tot emocional amb la cara del pacient.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer les bases de l’anàlisi facial.
Conèixer els paràmetres de l’anàlisi dentolabial.
Conèixer els paràmetres estètics dels teixits dentaris i la seva relació amb el teixit rosa que l’envolta.
Conèixer les bases de l’anàlisi fonètica correcta.
Conèixer els paràmetres estètics dels teixits gingivals.
Conèixer els paràmetres de l’anàlisi del somriure.

Continguts

 • Anàlisi facial
 • Anàlisi dentolabial
 • Anàlisi dental
 • Color dental
 • Anàlisi fonètica
 • Anàlisi gingival
 • Digital Smile Design
 • Mock Up

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa dinàmica d’aquesta assignatura inclou tres tipus de sessions teòriques. Les classes magistrals s’alternaran amb seminaris teòrics presentats pels alumnes en format PowerPoint o Keynote a partir de la bibliografia que proposi el professor. De manera alternativa, 2 o 3 alumnes confeccionaran una presentació que exposaran a la resta dels alumnes. La resta dels alumnes haurà d’haver llegit la literatura proposada i, mitjançant la discussió, el professor emfatitzarà aquells aspectes més rellevants i aclarirà els dubtes que puguin tenir els alumnes.

L’avaluació del rendiment individual de cada alumne es farà d’acord amb una avaluació contínua en què es tindrà en compte la participació en les discussions, les presentacions i el resultat d’un control a què se sotmetran tots els alumnes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua

Bibliografia i recursos

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume I: Principles, Design, Implementation

Rafi Romano; The Art of Treatment Planning: Dental and Medical Approaches to the Face and Smile

Rafi Romano; The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment

Rafi Romano; The Art of Detailing: Philosophical Foundations

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume II: Comprehensive Case Studies

Principles of Esthetic Integration. Claude Rufenach. Editorial Quintessence

Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books

The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers. Galip GurelEditorial Quintessence.