Universitat Internacional de Catalunya

Operatoria Directa

Operatoria Directa
1
11732
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Quique Soler               qsoler@uic.es

Pilar Fenoy                 pilarfenoy@uic.es

Mercedes Forero          m26101978@uic.es

Javier Roldán              javiroldan@uic.es

Presentació

La revisió de la literatura actual des d’un punt de vista crític i constructiu és un requisit indispensable per al desenvolupament de les competències necessàries en odontologia restauradora estètica i per a la formació en metodologia d’investigació dental, com també en coneixement de nous materials i tecnologies.

L’assignatura constarà de:

Seminaris, que es duran a terme els divendres de 8.00 h a 10.00 h; l’assistència i participació a classe són obligatòries.

Pràctiques preclíniques: l’assistència és obligatòria.

Requisits previs

Coneixements de les bases de l’anatomia dental

Objectius

- Adquirir coneixements de tècniques d’odontologia adhesiva.

- Fomentar el debat a classe sobre cada tema que estudiem a l’assignatura.

- Adquirir les habilitats per fer presentacions en grup.

- Desenvolupar les habilitats per dur a terme tècniques d’odontologia restauradora.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes adquiriran coneixements sobre tècniques d’operatòria directa avançada.

Paral·lelament, adquiriran les habilitats per després dur a terme aquestes tècniques a la clínica.

Continguts

Continguts teòrics del primer trimestre:

- Histologia dental

- Processos destructius dentaris

- Càries dental

- Reconstrucció de dent endodonciada

- Obturacions de classe I de compòsit

- Obturacions de classe II de compòsit

- Obturacions de classe III de compòsit

- Obturacions de classe IV de composite 

- Obturacions de classe V de compòsit

Continguts pràctics del primer trimestre:

- Obturacions de classe I de compòsit

- Obturacions de classe II de compòsit

- Obturacions de classe III de compòsit

- Obturacions de classe IV de compòsit

-Obturacions de classe V de compòsit

Continguts teòrics del segon trimestre:

 - Tancament de diastemes

 - Creació de guies amb compòsit

 - Reconstrucció de dents conoides

 - Ferulització amb fibra de vidre

 - Tècniques d’eliminació de taques hipoplàstiques

 - Emblanquiment dental

Continguts pràctics del segon trimestre:

 - Tancament de diastemes

 - Creació de guies amb compòsit

 - Reconstrucció de dents conoides

 - Ferulització amb fibra de vidre

Continguts teòrics i pràctics del tercer trimestre:

  - Diagnòstic facetes dentals de porcellana.

  - Wax up en casos de facetes dentals de porcellana

  - Preprovisionalització

  - Confecció de claus de silicona per tallat de facetes dentals

  - Protocol de tallat de facetes dentals de porcellana

  - Protocol de cimentació de facetes dentals de porcellana

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats de formació consisteixen en seminaris sobre els temes de la matèria d’acord amb la literatura que proposa el professor.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes d’avaluació   Criteris d’avaluació  Criteris de qualificació

assistència                  puntualitat
                                participació
                                iniciativa                             50%

anàlisi articles             plantejament crític      

                               presentació escrita

                               Estructura del discurs             50%

Bibliografia i recursos

 1. García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000
 2. Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986
 3. Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994
 4. Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.
 5. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009