Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa

Tècniques de Laboratori en Pròtesi Fixa
2.5
11752
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Al final de les pràctiques, i també sempre que l’alumne ho vulgui, podeu demanar una cita prèvia al correu:

edgarcia@uic.es josegabrielm@uic.es

 

Presentació

El programa de Màster Universitari en Odontologia Restauradora i Estètica ofereix una activitat pràctica clínica molt àmplia i al mateix temps vol aprofundir en els coneixements dels alumnes del laboratori dental.

Actualment, en el món de l’odontologia moderna, les noves tecnologies han desenvolupat un conjunt de sistemes de treballs com el CAD/CAM, que requereixen coneixements bàsics sobre materials i procediments de laboratori per poder confeccionar treballs restauradors i que el mateix odontòleg és possible que realitzi en la seva pròpia clínica. Per això, a l’assignatura de tècniques de laboratori de pròtesi fixa desenvolupem aquests protocols de treball a més de proporcionar a l’alumne els coneixements i estris bàsics per dur assolir aquests objectius.

 

Els alumnes seguiran els protocols de treball que estableix la Universitat per als diferents procediments de laboratori dental. Alhora, adquirirà tècniques manuals de cada un dels passos que cal realitzar i de les directrius per poder desenvolupar de manera satisfactòria aquests protocols.

Requisits previs

Coneixements avançats de l’anatomia dental i d’oclusió.

Objectius

El programa del Màster Universitari d’Odontologia Restauradora i Estètica abasta l’aprenentatge de les tècniques de laboratori necessàries per poder dur a terme el tractament rehabilitador en pacients que requereixin una rehabilitació protètica estèticament guiada, a més de l’ús adequat del material del laboratori protètic per poder realitzar els passos previs al tractament definitiu.

El programa donarà a conèixer els materials i la maquinària necessaris per poder desenvolupar les diferents tècniques de laboratori de pròtesi fixa, i establirà de manera ordenada uns protocols de treball que ens proporcionaran una sistemàtica diària satisfactòria.

L’objectiu principal d’aquestes pràctiques de laboratori és facilitar a l’alumne les capacitats i els coneixements mínims per realitzar passos previs de laboratori dels seus propis tractaments restauradors i proporcionar-li habilitats tècniques i manuals perquè desenvolupin amb èxit els passos necessaris per obtenir uns resultats òptims.

El desenvolupament de les pràctiques transcorrerà al laboratori de preclínica amb el material i la maquinària necessaris per poder dur a terme aquestes tècniques sota la supervisió dels tutors de l’assignatura, després de les explicacions magistrals i visuals dels passos que cal seguir.

Competències

  • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
  • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
  • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
  • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
  • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
  • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
  • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

Capacitar l’alumne per fer preparacions amb fantomes per a pròtesis fixa no adhesiva.

Capacitar l’alumne per fer el muntatge en l’articulador dels models de treball.

Capacitar l’alumne per fer els encerats necessaris per a un diagnòstic correcte i per confeccionar les pròtesis provisionals i les proves estètiques.

Capacitar l’alumne per confeccionar dents provisionals de manera clàssica.

Capacitar l’alumne per confeccionar dents provisionals amb les tècniques CAD/CAM.

Capacitar l’alumne per confeccionar provisionals estètics per al sector anterior.

Continguts

Presentació de l’assignatura

- Introducció al laboratori / models

- Muntatge de models a l’articulador (requisits MORE)

- Anatomia dental bàsica

- Hands-on, tècnica d’encerat (classe magistral)

- Provisionals simples

- Provisionals CAD/CAM

- Provisionals doble càrrega posteriors

- Treballs finals del trimestre + presentacions primer trimestre.

- Muntatge dents superior

- Models de treball i de com acrilitzar el PC

- Maryland

- Provisionals estètics anteriors, tècnica cut-back

- Treballs finals del trimestre + presentacions febrer trimestre.

- Models de resina posterior

- Tècniques directa i indirecta en models de resina posterior

- Confecció claus + model resina anterior + model Geller

- Confecció de facetes dentals indirectes en model de resina anterior

- Confecció d’incrustacions posteriors

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques del laboratori de pròtesi fixa es desenvolupen al laboratori L7, on hi ha les màquines necessàries per seguir i confeccionar els diferents passos de les tècniques per elaborar pròtesis diagnòstiques, muntatges en articulador, buidatge de models en guix, preparació de models, etc.

La pràctica sempre ve precedida d’una breu exposició del treball que s’ha de realitzar i d’un hands-on de cada un dels passos que l’alumne ha de seguir, amb l’objectiu de mostrar les habilitats manuals necessàries per obtenir uns bons resultats.

En el transcurs del primer any, a més de les pràctiques de laboratori, tenim la col·laboració de grans professionals del sector, que fan petites ponències de diferents tècniques i els quals, posteriorment, realitzen un hands-on individualitzat per a tots els alumnes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació és contínua, es fa cada dia després de les pràctiques. Es tindrà en compte el coneixement de la matèria així com l’execució dels treballs en les pràctiques i la participació activa de l’alumnat en el desenvolupament d’aquestes.

Bibliografia i recursos

. Cadafalch E., Cadafalch J. “Manual clínico de prótesis fija” Harcourt Brace.

. Shillingburg, Jacobi, Brackett. “ Principios básicos en las preparaciones dentarias para restauraciones de metal colado y de ceràmica” Quintessence Books.

. Shillingburg H., Hobo S.  “Fundamentos de prótesis fija” Quintessence books.

. MaloneW., Koth D. “Tylman´s. Teoria y pràctica en prostodoncia fija” Actualidades medico odontológicas latinoamerica

. Lang N., Guldener B. “Atlas de prótesis de coronas y puentes” Masson-Salvat Odontología

. Gross, M,: “La Oclusión en odontología restauradora. Técnica y teoría.” Editoral Labor S.A.

. Okeson, J. “Oclusión y afecciones temporomandibulares”. Mosby/Doyma Libros

. Mallat E., Mallat E. “Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior” Quintessence Books

. Mallat E. “Prótesis fija estética. Un enfoque clínico e interdisciplinario” Elsevier

. Chiche G., Pinault A. “ Prótesis fija estética en dientes anteriores” Editorial Masson

 

. Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books

 

Garber David A.. Quintessence books Porcelain & composit inlays & onlays. Esthetic posterior restaurations.   

Dietschi  Didier Ed. Masson Restauraciones adhesivas no metalicas. Conceptos actuales para el tratamiento estetico de los dientes posteriores.   

Richardson DW, Sánchez RA. “ Positional accuracy of four die tray systems”: J. Prosthet. Dent.

 Alonso, AA; Albertini, JS; Bechelli, AH. Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires.1999. Editorial Médica Panamericana.

Niell Marc. Science and practice de l¦occlusion. Quintessence