Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Màster I

Treball de Fi de Màster I
3
11755
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


L’alumne estarà en contacte amb el tutor i el director mitjançant cites periòdiques programades. En cas que necessiti alguna consulta addicional, pot sol·licitar una cita amb el tutor o director per correu electrònic.

Dr Luis Jané: ljane@uic.es 

Dr Akram Ali: akramali@uic.es

 

Presentació

En el Treball de Fi de Màster (TFM) els alumnes posaran en pràctica els coneixements que hauran adquirit en el transcurs del programa de formació, respecte a la recerca clínica i de materials. El professor-tutor serà un responsable de l’àrea en qüestió, que farà el seguiment d’aquest treball. Aquest treball podrà tenir un perfil clínic o investigador i haurà de seguir detalladament, durant la seva execució, el protocol que es dissenyi i s’autoritzi durant el primer semestre de l’activitat del Màster, en què s’haurà marcat una hipòtesi de treball i uns objectius concrets. Una vegada aconseguits els resultats de l’estudi, l’alumne haurà de confeccionar una memòria escrita del seu treball clínic o de recerca seguint els criteris de rigor científic apresos durant el programa de formació del Màster.

El TFM de perfil clínic tindrà com a objectiu la revisió d’una patologia o tècnica terapèutica concreta sobre pacient, en què l’alumne hagi participat de manera directa en la presa de decisions o hagi realitzat ell mateix els tractaments. La revisió bibliogràfica, el coneixement dels principis teòrics de les patologies i el nivell d’habilitat quirúrgica s’hauran de tenir en compte per poder optar a aquest tipus de TFM.

El TFM de perfil investigador tindrà caràcter de recerca de laboratori sobre temes o materials relacionats amb l’àmbit de l’estètica dental i de la prostodòncia. Basant-se en estudis anteriors (interns de la UIC o externs) i seguint els criteris del mètode científic, es podran dissenyar treballs de recerca que permetin aportar més informació en fitar les múltiples variables que apareixen a la clínica sobre el pacient.

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

1. Plantejar temes d’actualitat que ajudin a omplir buits en la literatura científica.

2. Saber redactar un protocol d’investigació.

3. Elaborar treballs d’investigació clínics o de laboratori.

4. Redactar un article científic.

5. Saber redactar el Treball de Fi de Màster.

6. Exposar i defensar el Treball davant d’un tribunal.

Competències

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.

Resultats d'aprenentatge

- Saber dissenyar un protocol de recerca basat en el mètode científic.

- Aprendre a iniciar-se en la recerca clínica o de laboratori, a desenvolupar un projecte de recerca aplicant noves tècniques apreses i gestionant el temps i els recursos.

- Redactar adequadament la introducció, la justificació, els objectius, les hipòtesis, l’estat de la qüestió, els materials i mètodes, els resultats, la discussió i les conclusions del Treball de Fi de Màster.

- Defensar davant un tribunal competent en odontologia el Treball de Fi de Màster realitzat.

Continguts

El Treball de Fi de Màster (TFM) és el resultat final del treball de l’estudiant tutoritzat pel professor en el qual posa en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs, entre els quals hi ha la investigació clínica i de materials.

El tutor de la investigació monitoritza el treball durant el desenvolupament de la investigació, l’anàlisi dels resultats i les conclusions per assegurar l’adquisició de les habilitats.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia:

Aprenentatge tutoritzat en petits grups

Resolució de problemes en el taller dental

Estudi de casos clínics

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

Aprenentatge dirigit en laboratori recerca

Metodologia comunicativa de la recerca

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeguint el criteri que el Treball de Fi de Màster és el compendi de tota la formació rebuda durant els dos anys del programa de Màster, la Comissió Científica de la Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya —formada per representants de cada àrea de les especialitats odontològiques i dels responsables de la Junta de Centre de la Facultat—, per tal de contribuir al fet que aquest Treball tingui una qualitat científica d’acord amb les competències que aquest mòdul docent exigeix, valorarà i haurà d’autoritzar el protocol d’aquest treball de recerca o clínic abans que es dugui a terme. Una vegada conclòs l’estudi i confeccionada la memòria del Treball de Fi de Màster, la mateixa Comissió Científica la revisarà. El sistema de revisió del Treball de Fi de Màster se centrarà a avaluar el rigor científic i metodològic del treball realitzat, tenint en compte la capacitat de comunicació que l’alumne demostri.

Un cop avaluat per la Comissió Científica, s'autoritza a l'alumne a defensar el Treball de Fi de Màster davant d'un tribunal elegit per la Junta de Centre a proposta de la direcció de l'màster, compost per tres doctors, un dels quals ha de ser especialista en l'àrea d'estudi pertinent.

Metodologia de la revisió de la literatura científica 10% 

Resolució de problemes i iniciativa 10% 

Progressió en la formació de l'alumne 10% 

Defensa el Treball de Fi de Màster davant Tribunal 70%

Bibliografia i recursos

 1. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009
 2. Magne P., Belser U. “Restauraciones de porcelana adherida en los dientes aneriores” Quintessence Books

 3. . Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books

 4.  Alonso, AA; Albertini, JS; Bechelli, AH. Oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral. Buenos Aires.1999. Editorial Médica Panamericana.

 5. Principles of Esthetic Integration. Claude Rufenach. Editorial Quintessence