Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Castellana

Llengua Castellana
1
12021
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Podeu contactar amb la professora a través de: Carolina Serra: cserra@uic.es

 

Presentació

L’assignatura forma part del pla d’estudis del Grau en Comunicació Audiovisual, i és obligatòria.

La correcció ortogràfica i el domini de la normativa de la llengua castellana són condicions indispensables per cursar el Grau de Comunicació Audiovisual. En aquesta assignatura es reforçarà, per tant, l'escriptura, a través del desenvolupament de les capacitats de detectar i corregir les errades pròpies. Capacitats bàsiques per a un futur professional que tindrà com a valor instrumental fonamental el domini del llenguatge escrit.

Per això es proporcionaran eines per tal que l'alumnat treballi i assimili els principis bàsics de l'escriptura i la normativa de la llengua castellana, tant a les classes magistrals com en la correcció personalitzada de les pràctiques.

Aquest curs zero d'ortografia i normativa de la llengua per a Comunicació Audiovisual té com a objectiu aconseguir la redacció adequada i correcta de l'alumnat. El comunicador ha de ser capaç de captar, entendre i comprendre la realitat que l'envolta per poder transmetre-la adequadament. La millor manera de dur a terme aquest procés és emprant una escriptura correcta, no només de continguts, sinó també a nivell ortogràfic i sintàctic. La redacció reflecteix l'educació i el coneixement de la persona que escriu i es converteix, sens dubte, en un signe d'identitat de cadascú. L'exigència que comporta escriure correctament és una responsabilitat envers un mateix, envers la professió i, per descomptat, envers el públic.

Per tant, la finalitat d'aquesta assignatura no és només que l'alumnat escrigui correctament, sinó que sigui capaç d'adoptar una actitud que li permeti fer-se valer a si mateix com a redactor de continguts, i que li proporcioni el respecte dels seus lectors.

Requisits previs

Coneixements previs de llengua castellana.

 

Objectius

En aquesta assignatura es revisen els continguts bàsics de l'ortografia i la normativa de la llengua castellana, per tal d'assolir la qualitat de redacció adequada per a un alumne del grau en Comunicació Audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • Parlaran i escriuran correctament.
 • Tindran més bon domini del llenguatge, capacitat creativa
 • Podran manipular la llengua de manera eficaç segons els objectius i els propòsits en cada situació comunicativa.

Continguts

MÒDUL 1: LLENGUA CASTELLANA (1 crèdit)

1. L'accentuació

 • Regles d'accentuació de les paraules agudes, planes, esdrúixoles i sobresdrúixoles.
 • Diftong, triftong, hiat.
 • La dièresi.
 • Paraules monosil·làbiques i accent diacrític.
 • Altres casos: pronoms, adverbis, conjuncions.

2. Normes i signes de puntuació

 • La coma.
 • El punt i coma.
 • Els dos punts.
 • El punt.
 • Els punts suspensius.
 • Els signes d'interrogació i exclamació.
 • El parèntesi.
 • Els claudàtors.
 • La dièresi.
 • Les cometes.
 • La ratlla.

3. Ús de majúscules 

 • Inici d'un text, noms propis, tractaments especials, marques…


4. Ús de diverses lletres en particular

 • “b” i “v”
 • “g” i “j”
 • “j” - “i”
 • “h”
 • “m” i “n”
 • “h”

5. Les interferències amb el català

6. Recursos i fonts de referència (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)

7. Vocabulari (s'anirà reforçant al llarg de tota l'assignatura)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
0,5
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és continuada i inclou examen final.

MÒDULO 1: LLENGUA CASTELLANA

Examen final: 100% 

 

En cas de 2a i 3a convocatòria, es realitzarà un examen de tipus pràctic i teòric.

Bibliografia i recursos

Manual bàsico:

Ortografía de la lengua española. Real Academia Española. 1999.

Bibliografia recomenada:

Escribir sin faltas. José A. Martínez.

La cocina de la escritura, Daniel Cassany

Manual práctico de escritura académica, Estrella Montolío.

El dardo en la palabra, Fernando Lázaro Carreter

RECURSOS WEB

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm

http://espanol.17style.com/

http://reglasdeortografia.com/homofonas.html

 

Material didàctic