Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Catalana

Llengua Catalana
1
12022
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Prof. Esteve Valls: hores convingudes. Si no heu pogut venir a classe, podeu escriure un correu a l'adreça evalls@uic.cat.

 

 

Presentació

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir a l'alumnat un repàs dels fonaments ortogràfics i gramaticals de la llengua catalana per tal que pugui produir textos escrits amb un mínim de correcció. D'altra banda, com que es tracta d'una assignatura breu, de només un crèdit, s'opta per formar l'alumnat en la resolució autònoma de dubtes mitjançant la presentació i l'ús de múltiples recursos lingüístics en línia, per tal que cada alumne pugui continuar desenvolupant la seva competència lingüística i comunicativa al llarg del grau amb el suport d'aquestes eines de consulta. Finalment, es treballen les actituds de l'alumnat per tal de fer-los agafar consciència de la necessitat d'utilitzar la llengua de la manera més acurada possible, atès que un bon domini del codi lingüístic els serà imprescindible en el seu futur laboral com a comunicadors audiovisuals.

Requisits previs

Acreditar un nivell de llengua catalana equivalent a un C1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Els alumnes que no disposin d’aquest nivell acordaran amb el professor de l’assignatura un itinerari alternatiu en línia que hauran de dur a terme per assolir uns coneixements bàsics de llengua catalana.

 

Objectius

 • Consolidar els coneixements lingüístics dels alumnes per garantir que esdevinguin usuaris competents de la llengua catalana en la pràctica professional.
 • Reforçar la competència dels alumnes per interpretar, analitzar i produir textos formals adequats tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista comunicatiu.
 • Desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge de l'alumnat en l'àmbit de la llengua a partir del domini de diferents eines de resolució de dubtes.
 • Potenciar les actituds positives de l’alumnat envers el coneixement i l’ús de la llengua catalana.


Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès

Resultats d'aprenentatge

 • Parlaran i escriuran correctament.

 • Tindran més bon domini del llenguatge, capacitat creativa, i el podran manipular de manera eficaç segons els objectius i els propòsits en cada situació comunicativa.

Continguts

1. Accentuació, dièresi, apostrofació i contraccions

   1.1. Accentuació i dièresi

   1.2. L'accent diacrític

   1.3. L'apostrofació

   1.4. Contraccions i preposicions

2. Vocalisme i morfologia nominal

   2.1. La vocal neutra

   2.2. El gènere (interferències amb el castellà)

3. Recursos en línia per a la resolució autònoma de dubtes

4. Qüestions essencials de llengua normativa

5. Presència del català en el món digital


 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment onlineActivitats i criteris d’avaluació (alumnat escolaritzat en català)

Qüestionaris de llengua normativa del moodle: 30 % de la nota final

Prova a partir de la consulta de recursos lingüístics: 10 %

Kahoot en grup sobre llengua normativa: 10 %

Projecte sobre el català en el món digital: 30 %

Examen final: 20 %

Per superar l'assignatura és imprescindible aprovar l'examen final. 

 

Activitats i criteris d’avaluació (alumnat no escolaritzat en català)

Itinerari a partir del curs Bàsic 1 de Parla.cat (activitats d’avaluació incloses): 20 %.

Exercici d'avaluació final: 80 %.

Bibliografia i recursos

Castellanos, Josep Anton (1997) Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana. Bellaterra: ICE, UAB.

Ginebra, Jordi (2017): La nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Guia pràctica. Tarragona: Publicacions URV. Disponible en línia en aquest enllaç.

Institut d'Estudis Catalans (2016): Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC.

Institut d'Estudis Catalans (2017): Ortografia catalana. Barcelona: IEC. Disponible en línia en aquest enllaç

Institut d'Estudis Catalans (2018): Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: IEC. Disponible en línia en aquest enllaç.

Institut d'Estudis Catalans (2019): Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Barcelona: IEC.

Martín, Míriam; Ferrús, Joan i Olga Capdevila (2020): Curset: mètode de català per a tothom. Barcelona: Blackie Books.

Nogué, Neus (2018): La nova normativa a la butxaca. Barcelona: PAM.

Rubio, Joana i Francesc Puigpelat (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.