Universitat Internacional de Catalunya

Història del Cinema

Història del Cinema
3
12025
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Amb cita prèvia a través del correu electrònic: rpardo@uic.es

Presentació

Història del cinema és una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS que s'imparteix en el primer semestre del tercer curs del grau en Comunicació Audiovisual.

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne conegui la història, l'evolució i les grans transformacions tècniques i artístiques que ha experimentat el mitjà cinematogràfic des del seu naixement fins a l'actualitat. El temari està estructurat en grans blocs conceptuals que tracen un recorregut cronològic i estilístic per les formes de representació, moviments, escoles, períodes i tendències expressives de la Història del cinema. A més, l'alumne haurà de ser capaç de reflexionar sobre cadascuna d'aquestes grans formes d'expressió, relacionant i comparant autors i pel·lícules entre si, mitjançant l'escriptura d'un assaig i la discussió conjunta i l'anàlisi de fragments de pel·lícules a classe. L'assignatura persegueix en última instància dotar a l'alumne d'una sòlida base teòrica que, a més d'incorporar-se al seu bagatge de coneixements, pugui contribuir significativament al posterior desenvolupament de la seva professió incorporant referents valuosos i estimulant la creació de noves idees.

Requisits previs

Els requeriments previs no són necessaris.

Objectius

Els principals objectius de l'assignatura són:

- Proporcionar una visió àmplia, documentada i profunda dels grans esdeveniments de la Història del cinema.

- Estimular l'interès per revisar el cinema d'èpoques anteriors i fomentar l'esperit crític i el exercici  analític entre diferents formes d'entendre el cinema.

- Afermar el coneixement teòric del cinema i la seva interrelació amb altres àrees de la cultura i formes d'expressió artístiques.

- Fomentar el debat i l'anàlisi de pel·lícules i fragments des de diferents perspectives: llenguatge cinematogràfic, història, expressió artística i tècnica.

- Contribuir a desenvolupar la capacitat reflexiva de l'alumne, la seva capacitat d'abstracció, conceptualització i expressió mitjançant la intervenció en classe i l'escriptura d'un assaig acadèmic.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 En finalitzar l'assignatura, els alumnes estaran capacitats per a:
- Tenir una visió global i documentada de la Història del cinema.

- Reconèixer a quina forma de representació, escola, moviment o període pertany qualsevol pel·lícula.

- Identificar els autors, pel·lícules principals i trets estilístics del cinema primitiu, el classicisme cinematogràfic, les avantguardes, la modernitat i la postmodernidad.

- Manejar referents més enllà de l'actualitat en l'exercici de treballs creatius o professionals.

- Reflexionar críticament sobre la informació rebuda i formular hipòtesi i comparacions a partir de pel·lícules, autors o moviments.

Continguts

Tema 1: Els modes de representació cinematogràfics al llarg de la Història. La invenció del cinema i l’obra dels pioners. El pas del Cinema Primitiu al Cinema Narratiu.

Tema 2: Els orígens del cinema narratiu nord-americà i europeu.

Tema 3: El naixement de les Avantguardes i L'Expressionisme Alemany.

Tema 4: El Cinema Soviètic. El cinema-ull. El muntatge d’atraccions de Serguei M. Eisenstein.

Tema 5: Els directors del Cinema Clàssic nord-americà. La primera generació del cinema sonor. 

Tema 6: El Neorealisme i els grans directors italians.

Tema 7: El Cinema Modern. La Nouvelle Vague.

Tema 8: Modernitat nord-americana i els cineastes del New Hollywood.

Tema 9: El cinema de la Postmodernitat. Revisió del concepte d’autoria, barroquisme visual i cinema digital.

Tema 10: Altres cultures cinematogràfiques: Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina...

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.8
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- 40%: Examen final. La nota mínima per fer nota mitjana amb la resta de el curs és un 4. Amb una nota inferior a 4 en l'examen final, la nota final de el curs no podrà ser superior a 4.

- 30%: Assaig de reflexió i anàlisi entorn un moviment o període a escollir de la Història del cinema. El tema del treball, l’enfocament i la metodologia d’investigació del mateix hauran de ser pactats prèviament amb la professora abans del 16 de novembre.

- 30%: nota de participació a classe sobre els textos i debats ... Es pot participar per grups de fins a 4 persones. El 25% comentari de pel·lícules a classe. Presentació a classe d'una pel·lícula (grups de màxim 4 persones).

 

Les presentacions i comentaris podran presentar-se, també, en forma de vídeos, com si d'un programa de tv es tractés.

 

Bibliografia i recursos

Bibliografia

Bibliografía essencial

BURCH, Noel. El tragaluz del infinito. Madrid: Cátedra, 2006.

COUSINS, Mark. Historia del cine. Barcelona: Blume, 2011.

GUBERN, Román. Historia del cine. Barcelona: Lumen, 2006.

ROSS, Edward. Filmish: un viaje gráfico por el cine. Barcelona: RESERVOIR BOOKS. 2017

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del cine. Madrid: Alianza editorial, 2002.

 

Bibliografia recomanada

AA. DD. El cine americano actual. Madrid: Cahiers du cinéma-Ediciones JC, 1995.

ALLEN, Robert C. - GOMERY, Douglas. Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona: Paidós, 1995.

ARANDA, Daniel – ESQUIROL, Meritxell –SÁNCHEZ-NAVARRO, Jordi (eds.) Puntos de vista. Una mirada poliédrica a la historia del cine. Barcelona: UOC, 2009.

ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós, 2000.

ALTMAN, Rick. Film/Genre. Londres: BFI Publishing, 1999.

AUMONT, J. y Marie, M. Análisis del film. Barcelona: Paidós, 1990.

BAECQUE, Antoine de. (ed.) Avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidós, 2005.

BALIO, Tino. (ed) The American Film Industry. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

BENET, Vicente. Un siglo en sombras. Introducción a la historia y estética del cine. València: Ed. de la Mirada, 1999.

BISKIND, Peter. Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood. Barcelona: Anagrama, 1998.

BORDWELL, D.; THOMPSON, K. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 1995.

BORDWELL, D. On the History of Films Style. Nueva York: Harvard University Press, 1997.

BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematógrafo. Madrid: Ardora, 2007.

CASETTI, Francesco. Teorías del cine. Barcelona: Paidós, 2002.

CAVELL, Stanley. Más allá de las lágrimas. Madrid: Antonio Machado Libros, 2009.

COOK, David A. A History of Narrative Film. Nueva York: W. W. Norton & Co. Ltd., 1996. 

DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidós, 1986.

DELEUZE, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 1. Barcelona: Paidós, 1986.

FONT, Domènec. Paisajes de la Modernidad. Cine europeo, 1960-1980. Barcelona: Paidós, 2002.

KRAKAUER, Siegfried. De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Barcelona: Paidós, 1985.

RANCIÈRE, Jacques. La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine. Barcelona: Paidós, 2005.

ROSENBAUM, Jonathan. Essential Cinema. On the Necessity of Film Canons . Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2004.

ROSENBAUM, Jonathan. Goodbye Cinema, Hello Cinephilia: Film Culture in Transition. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

STAM, Robert. Teorías del cine. Una introducción. Barcelona: Paidós, 2000.

 

Filmografia

Cada sessió la professora proposarà una sèrie de visionats obligatoris, que també formaran part dels continguts de l’examen. També facilitarà una extensa llista de pel·lícules de visionat recomanat.

Material didàctic