Universitat Internacional de Catalunya

Cultura Audiovisual

Cultura Audiovisual
4
12027
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Amb cita prèvia a través del correu electrònic.

Presentació

Cultura Audiovisual és una assignatura obligatòria de 3 crèdits ECTS. Té lloc en el segon semestre del tercer curs del grau en Comunicació Audiovisual.

Tot bon professional vol accedir als fonaments del seu ofici. Si a més a més aquest ofici ve precedit d’una formació universitària, les raons per dominar el seu passat es multipliquen. Per això, totes les carreres i cicles formatius superiors ofereixen matèries d’història i cultura de l’activitat que ensenyen.

La televisió és un mitjà de comunicació de vida recent, però d’intensa, prolífica i influent trajectòria. És el caramel dels polítics i de les persones d’acció social, i l’entreteniment i font d’evasió de milions d’espectadors al món. Posteriormente, l'aparició d'internet ha revolucionat les regles de joc de la comunicació.

L’assignatura vol oferir als alumnes els coneixements suficients que els permetin entendre l’evolució que han seguit estos medios al llarg de la seva història. El moment actual de totes dues disciplines comunicatives és el fruit d’una evolució que ha estat marcada per la incorporació de novetats tecnològiques i que s’ha produït en el diàleg constant que han mantingut els ens emissors i els ens receptors.

L’aprofitament intel·lectual de les produccions que s’ofereixen ara al públic s’incrementa si es produeix en l’àmbit d’una contextualització correcta que permeti ultrapassar la percepció simple de la visió. Aquesta assignatura vol aportar als alumnes les eines que els permetin d’aconseguir-lo en proposar una entrada a la dimensió diacrònica d’aquests mitjans, la seva sintaxi, la societat que els envolta i la connexió amb d’altres realitats artístiques o mediàtiques. Tot això en un context analític que traspassa la simple memorització de dades.

Requisits previs

Els requeriments previs no són necessaris.

Objectius

L’assignatura té com a objectiu mostrar als alumnes els camins que han seguit la televisió i internet en el context internacional al llarg de la seva història. L’explicació dels diferents models de totes dues disciplines comunicatives que conviuen en l’actualitat arreu del món ha de possibilitar que els alumnes interpretin com l’evolució d'aquests mitjans els ha consolidat en les seves diferents manifestacions en l’escenari dels mitjans de masses actuals.

Són objectius complementaris el valorar l’herència cultural dels antecessors en el gremi; facilitar la comprensió dels processos evolutius experimentats pel mode de representació audiovisual; facilitar l'assimilació d'un esquema conceptual i cronològic de base sobre l'evolució dels grans mitjans audiovisuals i habilitar l'alumnat per assolir les condicions de realitzar treballs de tractament crític i informatiu sobre els diferents aspectes relacionats amb l'assignatura.

El curs també pretén que els alumnes coneguin les eines bàsiques de documentació històric - audiovisual , per poder treballar autònomament en l'aprenentatge present i posterior a l'assignatura i consolidar els coneixements i poder-los transmetre i fer servir en l'àmbit de la comunicació.

Finalment, hi ha la capacitat d’observació, comparació i anàlisi de les creacions en relació a la seva època i als elements contemporanis, anteriors i posteriors a la seva producció

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes, en haver acabat de cursar l’assignatura tindran com a resultat un coneixement general, orgànic i estructural de l’evolució històrica dels mitjans treballats.

L'aprenentatge facilitarà la capacitat de contextualitzar qualsevol fet rellevant de l’actualitat mediática en funció dels antecedents temporals de totes dues disciplines; el coneixement i la comprensió de la complexitat de les dinàmiques i les interrelacions presents en un món globalitzat i la consecució d’una visió econòmica i/o empresarial del seu àmbit professional, de les seves produccions i dels seus projectes.

A més, el curs permet aprendre a valorar el paper de l’observació diacrònica en la formació professional, en la creativitat i en l’anàlisi competent; la comprensió de conceptes cronològics d’una manera pràctica, com diacronia o sincronia; expressar i confeccionar conceptes que vinculin història, art i audiovisual i facilitar la familiaritat amb l’examen de fenòmens que semblen universals però que esdevenen particulars segons les cultures.

Continguts

Els continguts, de caràcter transversal, s'organitzaran al voltant dels següents eixos en cada bloc:

A. Història de la televisió

Tema 1: De Baird a la TDT.

Tema 2: La televisió als Estats Units.

Tema 3: La televisió a Europa.

Tema 4: La televisió pública a l'Estat espanyol: Televisió Espanyola (TVE); Televisió de Catalunya (TVC), la FORTA (Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics), la televisió local: el model català: del voluntarisme a la TDT.

Tema 5: La televisió privada a Catalunya en la TDT.

Tema 6: La televisió privada a l'Estat espanyol: les emissores generalistes en obert; les altres emissores.

Tema 7: La televisió informativa: els canals d'informació contínua.

Tema 8: La televisió a Hispanoamèrica.

Tema 9: Els esports a la televisió: de la pretelevisiva Leni Riefensthal als ultratelevisats Mundials de Futbol.

Tema 10: La rendibilització de la producció televisiva: l'escrutini de l'audiència.

Tema 11: La televisió d'avui, la televisió de demà.


B. Història dels (nous) mitjans

1. L'evolució dels mitjans en l'era d'Internet.

2. La cultura de la convergència en la societat contemporània.

3. Desenvolupament de continguts per als nous mitjans.

4. Audiències transnacionals i noves maneres de consum.

5. El futur dels mitjans.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn totes les pràctiques i treballs regeixen els criteris ortogràfics de la universitat.

L'avaluació serà contínua i tindrà com a element necessari i significatiu l'assistència a classe presencial o en línia (sistema blended) i la participació de l'alumne en les propostes de treball i de diàleg fetes pel professorat.

La multiavaluació serà una de les eines que permetran fixar el grau d'aprofitament del curs dels alumnes per part del professorat. Així, s'ha de prendre nota de l'actitud, de la diligència en el compliment dels treballs que s'encarreguin, del compliment dels terminis fixats i de la interacció general.

Atesa la situació sanitària, el desenvolupament pràctic del curs s’emmotllarà a les directrius que adopti la UIC en cada moment amb l’objectiu de maximitzar l’eficàcia de l’exercici de la docència i l’aprenentatge.

Primera convocatòria (maig)

Els percentatges de l'avaluació en seran els següents:

- 50% Treball individual de curs (es pot presentar en català, castellà, anglès o francès)

- 30% Sessió de classe invertida (treball en grup) (es pot desenvolupar en català o en castellà)

- 20% Participació i actitud

Segona convocatòria (juny)

Si se suspèn l'assignatura en la primera convocatòria, caldrà presentar una versió millorada del treball.


Tercera convocatòria

Per superar la tercera convocatòria, caldrà lliurar un treball de curs.

Per concretar els detalls del treball, caldrà posar-se en contacte amb el cos docent.

Bibliografia i recursos

La bibliografia i els recursos que acompanyen aquesta signatura estan a disposició de l’alumnat al servei d’intranet de la Facultat.

Atès el context tecnològic actual, la recerca de continguts a Internet per part dels alumnes completarà de manera significativa la funció tradicional de la bibliografia.