Universitat Internacional de Catalunya

Distribució Audiovisual

Distribució Audiovisual
4
12028
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Disponibilitat absoluta

Per concertar una tutoria contactar via correu electrònic: 

Elena Neira: 

eneira@uic.es

Presentació

El món de la distribució audiovisual està immers en una profunda transformació, impulsat per la consolidació de l'entreteniment digital, especialment després de la pandèmia.

L'aparició d'Internet ja va produir importants friccions en la manera de difondre i comercialitzar els continguts audiovisuals. En el centre del debat sempre han estat les finestres de distribució, els períodes d'exclusivitat comercial que, durant dècades, van permetre que pel·lícules i sèries de televisió obtinguessin importants marges al llarg de molts mesos. El col·lapse de les finestres que va desencadenar la COVID-19 i les decisions empresarials adoptades per les grans majors de Hollywood han impulsat una profunda reflexió sobre el futur de la indústria, sobre les portes que s'obriran (i les que es tancaran) i, sobretot, sobre quin serà el futur del sector en els pròxims anys.

Aquesta assignatura busca oferir una mirada realista i actual del passat, present i futur de la indústria i oferir les competències bàsiques per a dur a terme una correcta comercialització de l'obra audiovisual.

Requisits previs

Disposar d'un coneixement mínim del sector audiovisual i sobre les transformacions que està vivint a tots els nivells.
Participació activa en classe i seguiment de l'actualitat informativa del sector.

Objectius

1.- Que l'alumne/a arribi a tenir un coneixement ampli sobre el món de la Distribució, a escala nacional com a internacional, tant en l'àmbit cinematogràfic com televisiu.

2.- Que l'alumne/a sigui capaç d'identificar les característiques bàsiques d'un projecte televisiu i de realitzar una presentació comercial d'aquest.

3.- Que l'alumne/a sigui capaç -en finalitzar l'assignatura- de crear un Pla de màrqueting i un P&A per a un projecte cinematogràfic determinat.

3.- Que l'alumne conegui els diferents canals de distribució audiovisual i sigui capaç de seleccionar el més apropiat segons les característiques del projecte.

4.- Que l'alumne comprengui les conseqüències del nou ecosistema de mitjans.

5.- Que l'alumne sigui capaç de detectar aquells temes de l'actualitat informativa d'importància cabdal per al sector de la distribució.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne finalitzarà l'assignatura amb un coneixement ampli i profund de la indústria audiovisual, amb competències que podrà aplicar en el seu dia a dia amb independència de l'especialització professional que es plantegi. També tindrà informació sobre dades i recursos per a la realització de presentacions, informes i anàlisis estratègiques.

Continguts

INTRODUCCIÓ

a) El paper de la distribució dins de l'estructura del sistema audiovisual

b) Actors que participen en la distribució audiovisual

c) La primera era de la revolució del streaming: Netflix i Amazon.

d) La Streaming Wars.

e) Impacte de la COVID-19 en la indústria audiovisual.

 

BLOC TELEVISIÓ

1. CONTINGUTS

a) Tipus de productes susceptibles de ser comercialitzats

b) Models de creació televisiva.

c) Agents involucrats.

 

2. DISTRIBUCIÓ

a) Vendes internacionals i mercats

b) Produir pensant a exportar.

 

3. CONSUM I MESURAMENT

a) Audimetría tradicional

b) Time Shift

c) Altres tipus de mesurament de l'èxit.

 

BLOC DE CINEMA

1. FASES D'EXPLOTACIÓ EN LA DISTRIBUCIÓ CINEMATOGRÀFICA

a) El model tradicional.

b) El day&date

 

2. GESTIÓ INTERNA D'UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓ

 

3. DISTRIBUCIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL

a) Productes de majors

b) Productes d'independents

 

4. L'ANÀLISI DE TAQUILLA (B.O): LES DADES I LA VIDA DEL PRODUCTE AUDIOVISUAL

 

5. MÀRQUETING CINEMATOGRÀFIC

a) Dimensionar un títol. Informació i recursos

b) Màrqueting Mix

b) Preparar i implantar un P&

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.4
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.4
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en:

- Treball pràctic bloc de televisió (document de treball més presentació oral)

- Treball pràctic bloc de cinema (document de treball més presentació oral)

- Examen

Totes les parts hauran d'aprovar-se, almenys, amb un 5 per a mediar.

S'observarà la normativa de la facultat en cas de falta d'ortografia o plagi.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFiA DEL CURS 

 

MIÑARRO, L. (2013) Cómo vender una obra audiovisual: una aproximación a la distribución de contenidos audiovisuales. Editorial UOC. 

CLARES-GAVILÁN, J.; MERINO, C.; NEIRA, E. (2019) La revolución over the top: del VOD a la televisión por Internet. Editorial UOC 

NEIRA, E. (2020). Streaming Wars. La nueva television. Libros Cúpula. 978-84-480-2658-5

LINARES, R.; HERBERA, J; NEIRA, E. (2015) Cómo promocionar una película en el entorno digital. Editorial UOC.

 

 

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTÀRIA 

ÁLVAREZ MONZONCILLO, J.M.  La televisión etiquetada: nuevas audiencias y nuevos negocios. Ariel. Colección Fundación Telefónica 

HUERTAS BAILÉN, A. (2002) La audiencia investigada. Gedisa editorial.       

LOTZ, A. (2014) The television will be revolutionized. New York University Press.    

LOTZ, A. (2018) We now disrupt this broadcast. How cable transformed television and the Internet Revolutionized it all. The MIT Press   

MARICH, R. (2009) Marketing to moviegoers. A handbook of strategies and tactics. Souther Illinois University Press.    

REISS, J. Think Outside the Box Office: The ultimate guide to film distribution and marketing for the digital era. United States of America: Hybrid Cinema LLC, 2010.    

SMITH, M.; TELANG, R. (2016) Streaming, sharing, stealing. Big data and the Future of Entertainment. The MIT Press.   

WOLK, A. (2015) Over the top. How the Internet is (slowly but surely) changing the television industry.     

 

WEBGRAFIA 

 

Matthew Ball: https://www.matthewball.vc/ottvideo

Variety https://variety.com

The Hollywood Reporter https://www.hollywoodreporter.com

The wrap https://www.thewrap.com