Universitat Internacional de Catalunya

Formats Televisius

Formats Televisius
3
12031
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


Contactar a través de correo electrónico con el profesor para acordar cita con una semana de antelación. pere.buhigas@rtve.es

 

Presentació

En aquesta assignatura s'estudiaran diferents formats televisius, la viabilitat d'un projecte, les rutines per a la seva elaboració i les diferents possibilitats de consum per part de l'espectador. En concret s'ofereix una aproximació a diferents modalitats de programes informatius i d'actualitat, formats híbrids d'entreteniment i especialitzats. Tot això en un marc general que busca incidir en la identificació de la nova narrativa audiovisual nascuda a partir del desenvolupament d'Internet, les xarxes socials i altres plataformes digitals.

Requisits previs

No és necessari cap requisit per a cursar aquesta assignatura

Objectius

Dotar als alumnes de les eines necessàries per a identificar i interpretar un format televisiu des d'una perspectiva professional. Adquirir les competències per a poder desenvolupar un programa de televisió en qualsevol format a partir d'una bona idea.
Potenciar la capacitat analítica, creativa i organitzativa de l'alumne que tingui interès pel mitjà televisiu

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Continguts

Tema 1. INTRODUCCIÓ

El mitjà televisiu.

Programació i graelles

Gèneres i formats.Tema 2. DE LA IDEA Al FORMAT

Imaginació i creativitat.

Materialitzar un projecte; producció pròpia i producció aliena.

Pressupostos i fórmules de finançament.

Registre i propietat intel·lectual.Tema 3. TRACTAMENT DE L'ACTUALITAT

Telenoticiarios.

Entrevistes i debats.

Reportatges i documentals.

Exteriors i grans esdeveniments.Tema 4. FORMULES ESPECIALITZADES. MICROMUNDOS

Singularitat temàtica: Infantils, esports, meteorologia.

Programes i canals especialitzats: culturals, musicals.

Les fórmules informatives contínues All news.Tema 5. GÈNERES I FORMATS HÍBRIDS

Espectacularización de l'actualitat.

La reinvenció del reportatge.

Infotainment per a temàtiques especialitzades.Tema 6. TELEVISIÓ I INTERNET

Introducció al transmèdia.

Formats multiplataforma, streaming i TV mòbil.

Continguts i xarxes socials. Cocreación.

Impacte en la televisió convencional.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.6
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.4
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.8
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa asignatura se supera con la elaboración de un proyecto individual o en grupo de no más de tres alumnos consistente en  un formato televisivo original y su desarrollo transmedia. Supone el 100% de la nota final, desglosado en los siguientes apartados: 

VALORACIÓN DEL Proyecto transmedia basado en un formato original para televisión.

Formats Televisius curs 2022-2023

 Memoria como proyecto académico y profesional. Presentación, índice, mapa del universo transmedia y bases teóricas: género, subgénero y formato del programa de TV. VALORACIÓN 2 PUNTOS

Imagen del proyecto y conceptos estructurales. Título, recursos técnicos, estética, colores, platós, tipografía, logotipo. VALORACIÓN 2 PUNTOS

Mecánica del programa de TV y distribución. Formato, escaleta ejemplo, propuesta de presentadores y especialistas, canal de emisión y/o plataformas, franja, horario, duración, periodicidad, público objetivo. VALORACIÓN 2 PUNTO

Dimensión transmedia. Estrategia, identificación y definición del universo y de las comunidades, medios implicados, contenidos y mecánica. Interactividad. VALORACIÓN 3 PUNTOS

Formatos de referencia, costes de producción, registro de la idea y referencias. Comparativa con otros formatos, estimación aproximada del coste por capítulo, indicaciones de los pasos a seguir para proteger la idea original, referencias bibliográficas o en red y declaración de originalidad. VALORACIÓN 1 PUNTO.

 

El mismo criterio se aplicará en todas las convocatorias.