Universitat Internacional de Catalunya

Creació d'Autor

Creació d'Autor
3
12037
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Després de les classes o amb cita prèvia a través del correu electrònic:

Albert Albacete (aalbacete@uic.es)

 

 

Presentació

Per a ser autor cal tenir una intenció artística. Hi ha moltes disciplines artístiques, múltiples formats i vies de difusió d'expressió de l'art. L'art és una forma de comunicació del coneixement, una cerca contínua. L'art és una necessitat cultural. L'art històricament interroga constantment a l'ésser humà i la seva existència. Desenvolupar l'autoria individual forma part essencial de la creació artística.

Requisits previs

No exigeix requisits previs.

Objectius

- Desenvolupament individual de l'autoria i creativitat segons el punt de vista, percepció del món i mirada subjectiva.

- Buscar el camí per definir-se i definir a través de l'audiovisual la identitat de cadascú personalment. Transcendir de l'individual a l'universal.

- Reflexionar sobre la realitat social que ens envolta i crear a partir d'ella.

- Estimular la intenció artística, de cerca i d'interrogació.

- Buscar el component artístic de les coses.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs

Resultats d'aprenentatge

Els resultats de l'aprenentatge d'aquesta assignatura es resumirien bàsicament en tres:

- Construcció de la mirada d'autor

- Desenvolupament creatiu i artístic

- Creixement personal i professional

Continguts

Els continguts de l'assignatura estaran basats en 2 pilars de coneixement:

A) A través de fonts referencials amb les quals un podrà desenvolupar la seva autoria. Referències que serviran per entendre com s'ha desenvolupat una història d'èxit a través de la inspiració de les fonts originals.

B) A través de l'exploració d'un mateix. Què us mou, què us inspira, amb quin gènere, format, estil, us identifiqueu?

Aquí alguns dels autors referencials:

UNA MIRADA PARTICULAR
- Robert Bresson
- Eugène Green
- Yasujirō Ozu
- Nicholas Philibert
- Ben Rivers
- Víctor Érice
- Abbas Kiarostami

NOVA ONA D'ARTISTES NACIONALS
- Andrés Duque
- León Siminiani
- Virginia García del Pino
- Jorge Tur
- María Cañas

DEL PERIODISME AL CINEMA
- Carles Bosch
- Frederick Wiseman
- Germans Maysles
- Richard Leacock

LA RUPTURA DE L'ESTABLERT
- Lars von Trier
- Werner Herzog
- Andy Warhol
- Ai Wei Wei
- José Luis Guerín
- Agnès Vardà

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1,2
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,4
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
0,5
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs valorarà de manera individual:

Intenció artística.
Procés i desenvolupament.
Expressió i creació.
Assistència i participació.


40% Treball final individual. Audiovisual d'Assaig. Durada 5 min aproximadament

20% Avaluació d'exercicis de creativitat col·lectiva

20% Evaluació d'exercicis de creativitat individual

20% Assistència i participació

 

80% d'assistència obligatòria

S'aplicarà la normativa ortogràfica de la facultat

S'aplicarà normativa per plagi.

 

Bibliografia i recursos

ADORNO, Theodor W., Notas de Literatura, Ariel, Barcelona (1962)

AULLÓN DE HARO, Pedro, Teoría del ensayo, Verbum, Madrid (1992)

BERGALA, Alain, “Qu’est-ce qu’un film-essai”, en Le film-essai: identification d’un genre (catálogo), Bibliothèque Centre Pompidou, París, (2000)

BARTHES, Roland, El placer del texto, Siglo XXI, Madrid (2007)

– El susurro del lenguaje, Paidós, Barcelona (1987)

BRINKEMA, Eugenie: “The Forms of The Affects”. Duke University Press, 2014.

BROWN, Bill: “Super Cinema: Film-Philosophy for The Digital Film” Berghahn Books, 2015.

CATALÀ, Josep María, “El film-ensayo: la didáctica como una actividad subversiva”, Archivos de la Filmoteca, no 34, (febrero 2000)

CERDÁN, Josetxo (eds.), Documental y vanguardia, Cátedra, Madrid (2005)

DORSKY, Nathaniel; El cine de la devoción, Ed. Asociación Lumière, 2012.

CUEVAS, E, GARCÍA, A.N, Paisajes del yo. El cine de Ross McElwee, Ediciones Internacionales Universitarias (2008)

FOUCAULT, Michel, Dits et écrits. 4, Gallimard, Paris (1996)

GAUT, Berys - A Philosophy of Cinematic Art, Cambridge University Press, 2010.

HADOT, Pierre, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Siruela, Madrid (2006)

– La filosofía como forma de vida, AlphaDecay, Barcelona (2009)

¿Qué es la filosofía antigua?, Fondo Cultura Economica, Madrid (1998)

KUSPIT, Donald B., Arte y videoarte: transgrediendo los límites de la representación, Círculo de Bellas Artes, Madrid (2006)

LUKÁCS, György, El alma y sus formas, Grijalbo, México (1985)

MERLAU-PONTY, Maurice; “Fenomenología de la percepción”. 1945.

MONTAIGNE, Michel, Les Essais, I, II y III, PUF, Paris (1965)

MOREY, Miguel, Pequeñas doctrinas de la soledad, Sexto Piso, Madrid (2007)

ORTEGA, M.L, WEINRICHTER, A, Mystère Marker. Paisajes en la obra de Chris Marker, T&B Editores (2008)

ROMBES, Nicholas; Cinema in The Digital Age, Wallflower Press, 2009

RUSSELL, Catherine (1999), Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video. Durham and London, Duke University Press. 2006.

SHAVIRO, Steven: “Post Cinematic Affect” O-Books, 2010.

SOBCHAK, Vivian; Carnal Thoughts - Embodiment and Moving Image Culture, University of California Press, 2004.

WEINRICHTER, A, La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo, Gobierno de Navarra, Pamplona 2007.

Sobre el tiempo – Rudiguer Safranski - 2015

Simulacro y simulación – Jean Boudrillard - 1981

El imperio de los signos – Roland Barthes - 1970

La fábula cinematográfica - Jaques Rancière - 2001

El espectador emancipado – Jaques Rancière - 2008

El arte cinematográfico – David Bordwell, Kristin Thompson - 2003

La cámara lúcida - Roland Barthes - 1980

El estilo trascendental – Paul Schrader - 1972

Obra abierta – Humberto Eco - 1962