Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
12042
1
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Per correu electrònic i personalment, amb cita prèvia.

Presentació

L'assignatura Antropologia, orientada al grau en Comunicació Audiovisual, té com a objectiu proporcionar a l'alumne/a una introducció a les diferents concepcions de l'ésser humà presents en el pensament occidental, a manera d'una aproximació a l'alta cultura que li pugui ser útil com a font d'idees en el procés creatiu. Les sessions inclouran el visionat de vídeos il·lustratius que serviran per relacionar les idees exposades pels autors amb les diferents tècniques d'expressió del pensament per mitjà del llenguatge audiovisual.

Requisits previs

No es requereixen requisits previs.

Objectius

En el procés de creació de continguts audiovisuals resulta imprescindible posseir una perspectiva de l'evolució de les concepcions de l'ésser humà al llarg dels diferents períodes històrics. Durant el curs es confrontaran aquestes concepcions històriques amb les altenatives actuals, tenint com a finalitat assolir una sòlida formació humanística en l'àmbit de la comunicació.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 17 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els esdeveniments de la realitat social, i poder representar la Història Contemporània
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Al final de quadrimestre, els estudiants de l'assignatura "Antropologia" seran capaços de demostrar els següents coneixements adquirits:

      · Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en les matèries de filosofia

       de la imatge, antropologia i anàlisi de continguts.

     · Capacitat per dissenyar i realitzar models d'interpretació i crítica, així com

       per analitzar i interpretar dades.

     · Capacitat de dissenyar continguts per a una producció audiovisual i satisfer

       les necessitats amb limitacions reals, com ara econòmiques, ambientals,

       socials, polítiques, ètiques, de salut i seguretat, de promoció i de sostenibilitat.

     · Capacitat d'interactuar en equips multidisciplinaris.

     · Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'interpretació de

       continguts de productes comunicatius.

     · Comprensió de la responsabilitat ètica i professional.

     · Capacitat de comunicar-se de manera efectiva.

     · Educació general necessària per comprendre l'impacte dels continguts

       comunicatius en un context mundial, econòmic, humà i social.

     · Reconeixement de la necessitat i la capacitat de participar en un

       aprenentatge continu permanent.

     · Coneixement dels problemes contemporanis.

     · Capacitat per utilitzar les tècniques, habilitats i eines modernes de

       producció i anàlisi de continguts audiovisuals.

Continguts

 

Bloc I: Període clàssic i medieval

Tema 1.- La dialèctica socràtica com a cerca de la veritat.

Tema 2.- El Liceu d'Aristòtil: comunicació esotèrica i exotèrica.

Tema 3.- La lògica silogística com a mitjà de debat.

 Bloc II: Racionalisme i Modernitat

Temi 4.- El materialisme hobbesià i les seves derivacions.

Tema 5.- Descartes, la subjectivitat i els orígens de la Modernitat.

Tema 6.- Els llenguatges universals: la proposta de Leibniz.

 Bloc III: Il·lustració, progrés i revolució

Temi 7.- Comunicació i crítica del coneixement en Kant.

Tema 8.- La dialèctica hegeliana i la idea de progrés.

Tema 9.- El periodisme com a mitjà de difusió d'idees: el desafiament de Marx.

 Bloc IV: Cap al món contemporani

Tema 10.- Sören Kierkegaard: l'estil indirecte i els estadis de l'ésser.

Tema 11.- Raciovitalisme i europeïsme en Ortega.

Tema 12.- Husserl: el mètode fenomenològic com anàlisi crítica de la realitat.

 Bloc V: Reflexions antropològiques sobre experiències vitals per a tots

Tema 1.- Ser persona

Tema 2.- L'experiència de l'amor

Tema 3.- L'experiència del treball

Tema 4.- L'experiència del límit

Tema 5.- L'experiència de la llibertat

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura consta de dues parts, impartides per dos professors:

- Part 1 (Jordi Puigdomènech) BLOCS I-IV

- Part 2 (Rita Cavallotti) BLOC V 

* L'avaluació es realitzarà de la següent manera:

1) Part 1 (màx. 4 punts): consistirà en l'elaboració d'un treball de curs, seguint les pautes i continguts establerts.

2) Part 2 (màx. 2 punts): resolució d'un examen on s'haurà de contestar a diverses qüestions referents als temes desenvolupats en la part 2 de la matèria.

3) Exercicis (màx. 2 punts): tant en la part 1 com a la 2 es proposaran una sèrie de proves qualificables a manera d'avaluació contínua (exercicis d'expressió escrita i / o exposicions orals).

4) Treball específic (màx. 2 punts): consistirà en redactar un breu assaig sobre un producte audiovisual proposat pel professorat.

* Per aprovar l'assignatura cal haver aprovat les dues parts, és a dir, els blocs I-IV i el bloc V.

* Els/Les alumnes que no s'hagin presentat o hagin suspès el treball o la prova final podran presentar-se a la 2a convocatòria, sent l'estructura del treball i de l'examen la mateixa que la de 1a convocatòria (4+2 punts). Els/les alumnes que no s'acullin a l'avaluació contínua hauràn de respondre una qüestió adicional (2 punts) en l'examen.

Bibliografia i recursos

MARÍAS, Julián: Historia de la filosofía. Madrid: Alianza, 2016.

CASSIRER, Ernst: Antropología filosófica. Madrid: FCE, 2011.

FRANKL, Viktor: El hombre en busca de sentido. Herder, 2014.

YEPES, Ricardo: Fundamentos de antropología. Un ideal de la existencia humana. Pamplona: Eunsa, 1996.