Universitat Internacional de Catalunya

Publicitat i Relacions Públiques

Publicitat i Relacions Públiques
6
12043
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'alumne podrà sol·licitar per correu electrònic totes les tutories que desitgi per resoldre dubtes acadèmics. Les cites es concediran en la setmana següent a la petició per escrit.

Requisits previs

No s'exigeixen requisits previs.

Objectius

Aquesta assignatura pretén donar un coneixement general de la publicitat i les relacions públiques, amb particular èmfasi en l'estratègia, així com en les principals tècniques i programes 

Els objectius de l'assignatura són els següents: 

1r Entendre els principis conceptuals sobre els quals es configura les disciplines de relacions públiques i publicitat. 

2n Facilitar l'aprenentatge dels fonaments de la comunicació publicitària i la seva relació amb les diferents àrees de l'comunicació. 

3r Conèixer les eines de comunicació corporativa i comercial.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 29 - Capacitat de pressupostar projectes de diferents magnituds
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Continguts

A) Publicitat:

1. Noves tendències en Publicitat

2. Concepte de Publicitat

3. Psicologia i Sociologia de la Publicitat

4. Creativitat Publicitària

5. Ètica publicitària

6. Mitjans publicitaris


B) Relacions Públiques:

1. Concepte de relacions públiques

2. Estratègia de comunicació

3. Programes de comunicació

4. Principals tècniques

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,6
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2,0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes que estiguin en 1ª i 2ª convocatòria seguiran aquest sistema d'avaluació:

50% Examen final. Cal aprovar l'examen final per poder fer la mitjana.
40% Exercicis pràctics.
10% Exposició del treball i participació a classe

Els alumnes que estiguin en 3a, 4a i 5è convocatòria seguiran aquest sistema d'avaluació:

100% examen final.

Bibliografia i recursos

BASSAT, L. (2001). El libro rojo de la publicidad, Debolsillo: Barcelona.

BEL, J. I. (coord., 2004). Comunicar para crear valor. Eunsa: Pamplona.

DOBON, P. (2018). Apuntes de Relaciones Públicas, Ed. de la autora, Barcelona.

GRUNIG, J. E. (ed., 2000), Excellence in Public Relations and Communication Management, Routledge: New York. Cap. 3, 4 y 5. 

MARTÍN MARTÍN, F. (2003). Comunicación Empresarial e Institucional. Edit. Universitas: Madrid.

MENDIZ, A. (2013). Teoría de la Publicidad, Pasión por los libros: Valencia.

MENDIZ, A. (2007). Nuevas Formas Publicitarias, SPICUM: Málaga.

MORA, J.M. (2009), Diez ensayos de comunicación institucional, Eunsa: Pamplona.

PALAU, G. (2003), Gabinets de comunicació. Pórtic: Barcelona.

POZO, M. del (2000). Gestión de la comunicación interna en las organizaciones. Casos de empresa. Eunsa. Pamplona.

SOTELO, C. (2001). Introducción a la comunicación institucional. Ariel: Barcelona.

XIFRA, J. (2007), Tècniques de les relacions Púliques, UOC: Barcelona.