Universitat Internacional de Catalunya

Grafisme

Grafisme
4
12044
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


L´horari d´atenció personal es posarà a disposició de l´alumne la primera setmana de classe. Es recomana parlar personalment amb el professor per acordar la disponibilitat d‟aquest o altres horaris extres.

Presentació

Grafisme és una assignatura de 4 crèdits ECTS que s'imparteix al segon semestre del tercer curs del grau en Comunicació Audiovisual.

L'assignatura de Grafisme dóna continuïtat a l'assignatura de Disseny (2ºCA) i ens introdueix a les tècniques d'animació amb After Effects, així com a la creació de grafismes i postproducció digital en entorns audiovisuals.

L'assignatura de Grafisme pretén ensinistrar l'alumne en dues vessants. Una, que desenvolupi les capacitats d'expressar gràficament les seves idees, i una altra, que sigui capaç d'exposar-les al món exterior de manera adequada i controlada.

Requisits previs

No calen requisits previs.

Objectius

 • Donar a conèixer les eines i les tècniques per a la creació de continguts gràfics animats en un entorn audiovisual.
 • Conèixer la interfície intuïtiva d'After Effects i la similitud i la integració amb la resta de programes d'Adobe.
 • Manejar amb fluïdesa i conèixer les principals prestacions d'After Effects, el seu sistema i el flux de treball
 • Tenir la capacitat de desenvolupar projectes de motion graphics i postproducció digital, des de la primera idea fins al render final.
 • Conèixer els sistemes de fitxer més utilitzats per a l'exportació de vídeo.
 • Desenvolupar la capacitat dobservació, anàlisi i síntesi.

Competències

 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes, després de cursar l'assignatura, podran demostrar els resultats d'aprenentatge següents:

 • Coneixeran les eines i les tècniques per a la creació de gràfics animats en un entorn audiovisual.
 • Podran desenvolupar grafismes en un mitjà de comunicació, agència o productora.
 • Posseiran criteris estètics i funcionals per optimitzar la presentació formal de productes comunicatius.

Continguts

After Effects és una eina professional de referència per a la creació de gràfics en moviment i efectes visuals. Utilitzada en Postproducció i en la realització de Motion Graphics degut a la seva gran versatilitat i prestacions.

El programa pràctic de l'assignatura està compost pels continguts següents:

 • Introducció a Adobe AfterEffects. Interfície, flux de treball.
 • Principis d´animació. Motion Graphics. Composició. Interpolació.
 • Mood board, guia visual i desenvolupament de projectes.
 • Timeline i capes. Niar i pre-compondre.
 • Màscares luma, alfa i vectorial.
 • Kynetic tipografia.
 • Postproducció i addició de vFx. Correcció de color, nivells, corbes, tractaments d'imatge, filtres, blurs, flares, etc.
 • Integració de capes 3D: foto, vídeo, textos, formes.
 • Moviments de càmera a After Effects.
 • Addició de sistemes de partícules.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts es treballaran mitjançant diverses activitats que requereixen avaluació continuada.

Les activitats combinen entrenament tècnic i desenvolupament creatiu a la pràctica.

El desenvolupament de les activitats formatives serà en un espai eminentment pràctic.

Les activitats tindran la distribució següent:

 • 3 hores de classes magistrals en què es treballaran els continguts teòrics. S'hi utilitzaran exemples visuals i audiovisuals.
 • 6 hores de focused praxis en què es realitzaran exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica.
 • 18 hores de taller on s'adquireixen competències que condueixen a l'experimentació i al domini de les eines tècniques.
 • 9 hores de labs que culminaran en un producte professional.
 • 4 hores de coaching, seguiment personal de cada alumne per optimitzar la matèria i detectar les necessitats dels estudiants. Tindran lloc després del lliurament de cadascun dels projectes.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes d'avaluació:

El tipus d’avaluació serà continuada. Els alumnes hauran de lliurar diversos projectes de manera periòdica i acordada.

Els objectes d'avaluació dels projectes seran les pràctiques realitzades a classe, en conseqüència, no s'acceptaran treballs que, com a mínim, no s'hagin plantejat a classe, ni s'avaluarà cap alumne que no hagi lliurat puntualment tots els seus treballs a les successives fases de cada projecte.

Cal assenyalar, (si bé és de sentit comú....) que el mer lliurament de tots els projectes només atorga el dret a ser avaluat, però en cap moment suposa un aprovat incondicional.


Criteris d'avaluació:

En els aspectes reflexius:

 • Grau de coherència entre el problema plantejat i la resolució. 
 • Esforç intel·lectual.

 En els aspectes pràctics:

 • Grau de coherència i rigor en lús de les tècniques
 • Grau de precisió i domini de les mateixes.
 • L’adequació estètica i funcional del resultat.

A través de la presència i participació en els grups de treball i la intervenció a les exposicions col·lectives

Bibliografia i recursos

ADOBE PRESS, Adobe After Effects Classroom in a Book (2020 release)

BERGSTRÖM, Bo: Tengo algo en el ojo (PromoPress, 2009)

BROCKMANN, Josef Müller: Historia de la comunicación visual (Gustavo Gili, 2005)

CHION, Michel: La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido (Ediciones Paidós, 1998)

COSTA, Joan: Identidad televisiva en 4D (Grupo editorial Design, 2005)

DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen (Gustavo Gili, 2010)

GLASER, Milton: Milton Glaser Graphic design (Penguin Books, 1983)

HARRIS, Ambrose: Fundamentos de la tipografía (Parramón, 2007)

HERVÁS Ivars, Christian: El diseño gráfico en Televisión: Técnica, lenguaje y arte (Cátedra, 2002)

MEGGS, Philip B.: Historia del Diseño Grafico (Editorial RM, 2009)

OTTO & OLAF: Color y Percepción (Index Book, 2008)

RAFOLS, Rafael: Diseño Audiovisual (Gustavo Gili, 2006)

WIGAN, Mark: Imágenes en secuencia (Gustavo Gili, 2008)

WOOLMAN, Matt: Tipos en movimiento (Index Books,S.L., 2000)