Universitat Internacional de Catalunya

Ètica

Ètica
4
12050
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


En qualsevol moment se li pot escriure un correu electrònic al responsable de l'assignatura per a concretar una entrevista o resoldre dubtes. La seva direcció és vdomingo@uic.es

Presentació

A l'ètica de la comunicació no li ha resultat senzill trobar el seu camí. Unes vegades ha concentrat els seus esforços en destil·lar regles (massa) senzilles de comportament que substituïssin la necessitat de reflexionar i decidir personalment. Altres s'ha perdut en discussions teòriques que han acabat provocant escepticisme entre els professionals. Com a saber aplicat, l'ètica de la comunicació s'enfronta al problema de com poden ser traslladats els valors i màximes a una praxi diària, plena de circumstàncies i complexitats.

Requisits previs

Cap.

Objectius

Aquesta assignatura pretén ajudar a harmonitzar perspectives teòriques i pràctiques mitjançant l'accés combinat a continguts sistemàtics de la comunicació i a casos i aplicacions reals. Es pretén, així, capacitar els estudiants per a saber analitzar situacions professionals i actuacions personals, adquirir l'hàbit d'estar disposat a donar resposta coherent dels seus propis actes, saber argumentar en termes de drets i deures, tractar d'actuar amb consciència i exposar al públic o als membres del seu equip de treball l'origen de les seves decisions.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants:

S'il·lustraran en els diferents corrents de pensament ètic i quedaran en una millor disposició d'afrontar amb autonomia i responsabilitat els diferents problemes ètics que la seva professió tard o d'hora els plantejarà.

Coneixeran els processos morals presents en els individus, els grups socials i la gran societat. Així mateix seran més capaços de gestionar aquelles situacions de la seva labor professional en les quals el factor humà sigui dominant.

A més d'adquirir coneixements i competències, coneixeran protocols útils per a treballar en el món de la comunicació, el qual està fortament condicionat per dinàmiques i exigències econòmic-empresarials.

Adoptaran com un dels punts bàsics de la seva perspectiva professional el coneixement i atenció dels públics i les audiències.

Continguts

Tema 1.

Ètica, deontologia i moral.

Tema 2.

Aspiració a la felicitat, sentit de la vida i sentit del treball.

Tema 3.

Persona, subjectivitat i conciència moral.

Tema 4.

Veritat i mentida.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.2
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.8
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 1.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes realitzaran un examen presencial en els qual s'avaluaran els continguts i les competències treballats en l'assignatura. Donada la situació sanitària, la data de l'examen es concretarà més endavant.

La normativa sobre ortografia de la Facultat s'aplicarà a l'examen i al treball.

*Per a superar la segona convocatòria serà necessari tornar-se a avaluar d'aquelles activitats que no s'hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran per allò que a començament de cada curs quedi indicat en la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l'assignatura.

Material didàctic