Universitat Internacional de Catalunya

Història i Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques

Història i Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques
6
12057
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L´horari d´atenció de la professora Pilar Buil serà els divendres d´11.00 a 12.00 h. L'estudiant ha de sol·licitar cita prèvia enviant un correu electrònic a la professora: pbuil@uic.es

Presentació

La Publicitat no està patint una època de canvis, sinó un canvi d'època, com explica José Ángel Abancens. Les noves tecnologies, les xarxes socials o l'extensió d'Internet, entre altres canvis, estan portant a un nou cicle de comunicació en la humanitat. La individualització i la interactivitat seran dues premisses que es trobaran els publicitaris i que hauran de ser capaços de gestionar. En l'assignatura es fa un recorregut de l'evolució de la publicitat, des de les primeres manifestacions publicitàries fins a les noves tendències actuals per tal de reflexionar sobre el desenvolupament d'aquest fenomen així com conèixer els seus principis bàsics.

D'altra banda, la funció de Relacions Públiques ha experimentat un gran creixement en els últims anys tant en el sector públic com en el sector privat. En aquests moments s'estima que hi ha uns tres milons de persones al món que es dediquen professionalment al camp de les Relacions Públiques però, en què consisteix exactament la professió de relacions públiques? Es tracta d'una pregunta que no sempre es respon bé ja que hi ha una gran diversitat de termes per referir-se a aquest camp d'activitat. Nocions com a propaganda, publicity, assumptes públics, publicitat institucional, comunicació organitzacional i comunicació corporativa, entre d'altres, han tractat d'explicar l'objecte i fins de les Relacions Públiques. El que és evident és que es tracta d'una professió en auge, però amb un nivell de desenvolupament molt diferent entre els diferents països.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

En primer lloc, a causa del desconeixement que hi ha cap a la Publicitat i les Relacions Públiques, s'espera formar l'alumne sobre el desenvolupament i l'evolució històrica d'aquesta professió. Per això es fa un exhaustiu repàs sobre l'aparició i el desenvolupament de la Publicitat i de les Relacions Públiques.

En segon lloc, a causa de la indefinició conceptual d'aquest camp i a la varietat de propostes terminològiques que existeixen, aquesta assignatura pretén delimitar els conceptes de Relacions Públiques i de Publicitat.

En tercer lloc, s'intenta definir els fonaments teòrics sobre els quals se sustenten aquestes dues disciplines perquè l'alumne comprengui les principals qüestions de la teoria de les Relacions Públiques i de la Publicitat.

Competències

  • 13 - Capacitat de lectura
  • 14 - Capacitat d'anàlisi
  • 15 - Capacitat de síntesi
  • 19 - Capacitat ade memorització
  • 20 - Capacitat de concreció
  • 21 - Capacitat d'abstracció
  • 27 - Capacitat per contextualitzar fets històrics del món i de l'Espanya contemporània

Resultats d'aprenentatge

Conèixer l'evolució històrica de la Publicitat i les Relacions Públiques.

Entendre el desenvolupament teòric i pràctic del fenomen publicitari i de les relacions públiques.

Reflexionar sobre la correcta realització de l'activitat publicitària i de les relacions públiques segons criteris del bon fer professional.

Continguts

 

I) Introducció i conceptes bàsics de la comunicació publicitària 1 .1. Màrqueting, Publicitat i Comunicació 1.2. Tipologies publicitàries 1.3. Codis deontològics de la Publicitat 1.4. Aproximació als mitjans publicitaris

II) Història de la Publicitat 2 .1. Prehistòria de la Publicitat: primeres manifestacions 2.2. La publicitat impresa (s XV - XVIII): primers cartells, catàlegs i premsa periòdica. 2.3. La publicitat moderna (s XIX): primeres agències i professionalització 2.4. Fonaments de la publicitat moderna 2.5. Publicitat bèl·lica i publicitat d'entreguerres 2.6. La publicitat durant la segona meitat de segle XX 2.7. Publicitat i Internet: nous paradigmes comunicatius

III) La publicitat avui: evolució i tendències en publicitat
IV) Història de les Relacions Públiques Introducció 4.1. Precedents 4.2. Orígens 4.3. Consolidació 4.4. Desenvolupament
V) Les relacions públiques a Espanya
VI) Teoria de les Relacions Públiques Introducció 6.1. Lucien Matrat i l'escola europea de les relacions públiques 6.2. Teoria de l'excel·lència 6.3. External Organizational Rhetoric 6.4. Escola Crítica i altres corrents
En cas de no haver pogut assistir a classe, és responsabilitat de l'estudiant recuperar els continguts explicats a través dels companys.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVIDAD FORMATIVA

Créditos ECTS

clase Magistral

4

Seminario

0,4

Aprendizaje entre iguales

0,4

taller

0,2

Focused Practice

0,2

coaching

0,4

Meeting Point., Etc.

0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes que estan en 1a convocatòria seguiran el sistema d'avaluació següent:
Examen final dels temes T1 i T2: 50% (l'examen es realitzarà en finalitzar el 2n tema i la nota obtinguda farà mitjana amb l'examen següent).
Examen final dels temes T4-T6: 50% (l'examen es farà durant el període d'exàmens, segons el calendari establert).
S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d‟ortografia i el plagi Els alumnes que es presenten en 2a, 3a, 4a, 5a i 6a convocatòria seguiran el sistema d'avaluacions següent: 100% Examen final escrit (l'examen es farà durant el període d'exàmens, segons el calendari establert i inclourà la totalitat del temari (T1-T6)).

 

Els alumnes que es presenten en 2a, 3a, 4a, 5a i 6a convocatòria seguiran el sistema d'avaluacions següent:
100% Examen final escrit (l'examen es farà durant el període d'exàmens, segons el calendari establert i inclourà la totalitat del temari (T1-T6)).
S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d‟ortografia i el plagi.
 

  

Bibliografia i recursos

A mesura que vagi avançant l'assignatura es facilitaran uns dossiers per seguir els diferents temes. En general, es tracta d'articles que han estat publicats en les principals revistes del sector.

 

Lectures recomanades per la part de Publicitat:

BARNICOAT, J. (1999): Los carteles. Su historia y su lenguaje, Barcelona, Gustavo Gili.

BASSAT, L. (2013). El libro rojo de la publicidad, Debolsillo: Barcelona.

CHECA GODOY, A. (2007): Historia de la Publicidad, La Coruña, Netbiblo.

COSTA, L. (2015). Pensar és triomfar. UOC: Barcelona.

EGUIZÁBAL, R. (2011). Historia de la Publicidad. Fragua: Madrid.

GONZALEZ MARTIN, J.A. (1996): Teoría General de la Publicidad, Fondo de Cultura Económica, Madrid.

MÉNDIZ, A. (2007): Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product Placement, Publicidad en Internet, Málaga, 3ª edición, SPICUM.

MÉNDIZ, A. (2013): Teoría de la Publicidad, Valencia, Ed. Pasión por los libros.

MÉNDIZ, A. (2013): Historia de la Publicidad: Fundamentos epistemológicos y perspectivas de análisis, Valencia, Ed. Pasión por los libros.

PIZARROSO, A. (1993): Historia de la Propaganda, Madrid, EUDEMA Universidad.

ROMAN, K. (2010). David Ogilvy. El rey de Madison Avenue. Gestión 2000, Barcelona.

RUSSELL, J.T. y LANE, R. (2005): Kleppner Publicidad, Prentice Hall (Pearson Educación), México D.F., 16ª  ed.

SÁNCHEZ GUZMÁN, J.R. (1991): Breve historia de la Publicidad, Madrid, Ciencia 3.

TELLIS, G.J., y REDONDO, I. (2002): Estrategias de publicidad y promoción, Pearson Educación, Madrid.

 VV.AA. (2021). Història de la publicitat de Catalunya. Sàpiens, Barcelona.

Lectures recomanades per la part de Relations Públiques:

GRUNIG, J.E. (ed.), Excellence in Public Relations and Communication Management, Cap. 3, 4 y 5

HEATH, R.L., COOMBS, W.T., Today's Public Relations: an introduction, Ed. Thousand Oaks, Sage, 2006 Cap. 1

MATILLA, K. (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Ed. UOC, Cap. 4: "Las Agencias de Comunicación Corporativa en Cataluña".

MONTERO, M. (cord.), Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas en España, Comunicación Social, Zamora, 2010.

MORA, J.M., 10 ensayos de comunicación institucional, Ed. Eunsa

SOTELO, C., (2001).  Introducción a la comunicación Institucional, Cap. 4: "Relaciones Públicas".

NOTA: Els llibres marcats en color blau es recomanen per la part de la Història de les Relacions Públiques.

Material didàctic