Universitat Internacional de Catalunya

Empresa Informativa

Empresa Informativa
6
12058
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


L'horari d'atenció serà els dimarts de 15:00 h a 16:00 h prèvia sol·licitud via correu electrònic: malbareda@uic.es En el cas que l'estudiant no pogués adaptar-se a aquesta franja horària es quedarà en un altre moment.

Presentació

En segon curs de grau és important donar una visió àmplia i general de l'entorn on el graduat va a treballar, bé sigui en una empresa o com a propi empresari independent.

És important tenir en compte, en l'àmbit de la Comunicació corporativa i les Relacions Públiques, en què consisteix l'empresa, quins són els elements que la conformen, i quin paper juga la persona en el context econòmic de l'empresa i aquesta en el context global de l'economia. 

És una assignatura de formació bàsica. Es tracta d'una assignatura eminentment descriptiva i general, en la què es pretén donar una visió global de l'empresa, de la seva problemàtica i la seva relació amb l'entorn, quin és el seu funcionament i interaccions amb agents interns o externs.

Té un caràcter bàsic i introductori. En aquest context, els primers temes estan dedicats a precisar alguns conceptes generals sobre l'empresa, el seu entorn i la seva dimensió, revisant els enfocaments teòrics que, sobre l'empresa, s'han realitzat des de l'àmbit del pensament econòmic i administratiu. D'aquesta manera, l'alumne s'enfronta per primera vegada al concepte d'empresa i l'entorn en el qual s'ubica.

Una vegada que l'alumne situa l’empresa com a agent econòmic, es realitza una introducció a les diferents àrees funcionals de l'organització. En cadascuna de les àrees es plantegen els problemes de l'administració i direcció dels recursos que li corresponen, com ara els recursos reals i tècnics, els recursos financers o els recursos humans i diferents àrees com comercial, màrqueting o operacions. Es pretén que l'alumne conegui les decisions més importants que s'han de prendre en cadascuna de les àrees analitzades, que aprengui a identificar les variables que resulten més rellevants en cada cas i, que apliqui algunes tècniques senzilles per a la resolució de diferents problemes.

Finalment, es pretén que l'alumne conegui les funcions essencials de la direcció de l'empresa, entenent l'empresa de serveis i l'empresa de béns de consum.

En aquest àmbit es fa ressaltar la importància de les relacions humanes i d'una adequada gestió de direcció de persones per assolir la màxima eficiència organitzativa.

Tots els continguts de l'assignatura es desenvolupen amb una orientació marcadament pràctica, promovent la participació de l'alumne i el debat a l'aula.

S'hi pretén donar una visió global de l'empresa, de la seva problemàtica, i la seva relació amb l'entorn sense entrar al detall d'aspectes concrets, que seran objecte de tractament en assignatures més especialitzades. Els coneixements i competències adquirits pels alumnes en aquesta assignatura són claus per qualsevol activitat professional que desenvolupin vinculada a l'empresa de Comunicació, Comunicació Corporativa o Agència de Relacions Públiques.

 

Requisits previs

No s’exigeix tenir coneixements previs per fer aquesta matèria.

Objectius

 1. Analitzar l’empresa en el seu conjunt i identificar les seves relacions amb l’entorn per, posteriorment, introduir algunes tècniques elementals de gestió en relació a cadascuna de les àrees funcionals que estructuren l’activitat d’una empresa.
 2. Comprendre el funcionament de l’empresa, entenent-la com un tot unitari i posant de relleu les connexions existents entre totes les seves parts i amb l’entorn.
 3. Comprendre el rol de l’empresa en la societat i el rol de l’empresa informativa.
 4. La importància del factor humà en les empreses.
 5. Entendre l’aspecte financer de l’empresa.
 6. Conèixer i entendre les diferents àrees funcionals de l’empresa i les seves interaccions.
 7. Entendre com es dirigeixen, gestionen i administren les empreses i organitzacions.
 8. Conèixer l’entorn de l’empresa i el agents que intervenen: macroentorn, mercats, etc.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 19 - Capacitat ade memorització
 • 23 - Capacitat d'elaborar un pressupost
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 70 - Coneixement i domini de les dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 71 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 88 - Capacitat de relacionar-se amb les persones i amb l'entorn sense perdre autonomia
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 91 - Preparació per assumir riscos
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 95 - Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en el seu àmbit d'activitat
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes es familiaritzaran amb els principis de la direcció. Els alumnes desenvoluparan una sensibilitat per a l'enfocament de sistemes i de contingència en les organitzacions actuals. Els alumnes reflexionaran sobre la responsabilitat social corporativa i l'ètica de la gerència. Els alumnes entendran les diferents fases que hi ha al procés de la presa de decisions. Els alumnes coneixeran els principis de l'Empresa Informativa.

Continguts

A.    Concepte d'Empresa:
 1. L'Empresa i l'empresari: Conceptes i fonaments.
  • Funció i concepte d'Empresa.
  • L'Empresa i el seu entorn.
  • Principis i Objetius Empresarials.
  • L'empresari emprenedor i la creació de noves empreses.
 2. L'Entorn i l'Estratègia:
  • L'Empresa com a sistema.
  • Enfocs de sistemes.
  • Mecanismes de Regulació a l'Empresa.
  • L'Empresa i el seu entorn: desenvolupament, competència, estratègia.
 3. L'Empresa com a organització:
  • Estructura organitzativa.
  • Parts de la estructura.
B.    La función Financiera:
 1. Administració i Comptabilitat:
  • Concepte i funció de la comptabilitat.
  • Conceptes bàsics.
  • Els comptes anuals.
  • Equilibri financer de l'Empresa.
  • El rendimient de l'Empresa.
 2. La Inversió i el Risc:
  • Conceptes i tipus.
  • Valor temporal del diner.
  • Variables funamentals.
  • Métodes de selecció d'inversions.
 3. Finances:
  • Entorn financer de l'Empresa.
  • Fonts financeres de l'Empresa.
  • Autofinanciació, deute, apalancament.
  • La financiació bancaria.
C.    La funció d'Operaciones:
 1. Activitat Productiva de l'Empresa.
 2. Objetius, costs i productivitat.
 3. Definició i tipologies dels procesos productius.
D.    La funció de la Gestió de Persones:
 1. Importancia de la Gestió de Persones.
 2. Descripció de Llocs de Treball.
 3. Tracte de les Persones.
 4. Evaluació del Rendimient y Remuneració.
E.     La función Comercial:
 1. Marketing:
  • Concepte.
  • Enfocs.
  • Marketing Relacional.
  • Investigació de mercats.
  • Producte; Preu; Distribució; Comunicació.
  • El plà de Marketing.
 2. Vendes:
  • Concepte.
  • Tipus de venda.
  • El venedor.
  • Les fases de la venda.
 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.0
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1.0
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 1.0
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0.4
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEN PRIMERA CONVOCATÒRIA:

Assistència a classe del 80% obligatòria per a poder aprovar l'assignatura. En algunes classes es faran treballs/activitats per a realitzar a l'aula i formaran part de l'avaluació. Si l'alumne no assisteix a classe aquest dia, la puntuació serà d'un 0.

• Part A: Activitats/treballs realitzats a l'aula (valor 50%)

• Part B: Examen Final (valor 50%)

Total: 100%

Per a poder fer mitjana entre la part A i la B, com a mínim cal tenir un 4/10 en l'examen final.

S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb els faltes d'ortografia i el plagi.

SEGONA CONVOCATÒRIA I SEGÜENTS:

Els alumnes podran triar si volen ser avaluats com els alumnes de PRIMERA CONVOCATÒRIA. o si prefereixen realitzar únicament l'examen final. En cas de decantar-se per la segona opció (realitzar només l'examen final), aquest examen tindrà un pes del 100% i l'assignatura s'aprovarà en obtenir un mínim d'un 5/10 en l'examen.

Els alumnes que desitgin optar per aquesta opció (100% examen final), han de notificar-ho al professor via email (malbareda@uic.es) abans del 15 d'octubre del present any, en cas contrari, s'avaluarà amb el sistema dels alumnes de primera convocatòria.

 

Bibliografia i recursos

“Principios y Fundamentos de Gestión de Empresas”, Francisco Gonzalez Dominguez, Juan Domíngo Ganaza, Pirámide 2010

 

Material didàctic