Universitat Internacional de Catalunya

Marqueting Digital

Marqueting Digital
5
12060
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Les consultes al professor hauran de fer-se a l'adreça de correu electrònic:

Presentació

La generalització de la web –i, especialment, de l’anomenada “web 2.0”- ha transformat profundament el màrqueting, l’economia i la comunicació humana. En aquesta assignatura analitzarem les implicacions d’aquests canvis des de la perspectiva del màrqueting i la publicitat, aprofundint en les estratègies, les eines i les tècniques que ens ofereix el màrqueting digital per connectar amb el consumidor actual.

Requisits previs

Cap

Objectius

a) Comprendre com la irrupció d’Internet ha transformat el màrqueting, la comunicació, els negocis i la cultura.

b) Identificar i dominar les principals eines que utilitza el màrqueting per operar en aquest nou context digital.

 

Competències

 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 50 - Capacitat per entendre i aplicar els elements de narrativa d'un projecte
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 56 - Capacitat de concepció i crítica dels diferents formats de cinema i vídeo
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 68 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 70 - Coneixement i domini de les dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 73 - Coneixement i domini de les tècniques d'acostament a les fonts d'informació
 • 75 - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge
 • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 81 - Capacitat i habilitat per exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític

Resultats d'aprenentatge

a) Comprendre les característiques del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting i la comunicació.

b) Distingir els principals formats i eines publicitàries digitals.

c) Dissenyar un pla de mitjans socials.

d) Elaborar un pla de màrqueting digital i conèixer les principals mètriques i indicadors per avaluar el grau d’acompliment dels objectius plantejats.

Continguts

Tema 1: Introducció al màrqueting digital i a les comunitats online.

Tema 2: Mitjans propis

Tema 3: Mitjans pagats

Tema 4: Mitjans guanyats

Tema 5: Inbound marketing i màrqueting de continguts

Tema 6: Pla de màrqueting digital

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2.5
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0.4
Taller. espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
1
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.5
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0.6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula30% Treball final. Per poder fer mitjana, la nota del treball ha de ser igual o superior a 5.

40% Pràctiques i tests.

30% Exercicis de classe.

Es valorarà l'assistència i la participació a classe. En cas de 2a i 3a convocatòries s'haurà de realitzar un examen teòric-pràctic (100% de la nota final).

Tant els treballs com els exàmens a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

 1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA. Podeu consultar aquesta normativa en http://goo.gl/vggbp.
 2. Seguir la normativa de faltes d'ortografia que estableix la Universitat.

Bibliografia i recursos

Anderson, Chris (2009). La economía Long Tail: de los mercados de masas al triunfo de lo minoritario. Argentina; España, [etc.]: Empresa Activa.

Elósegui, Tristán (2015). Marketing analytics: cómo definir y medir una estrategia online. Madrid: Anaya.

Guallar, Javier; Leiva-Aguilera, Javier (2013). El content curator: guía básica para el nuevo profesional de Internet. Barcelona: UOC.

Levine, Rick [et al.] (2008). El Manifiesto Cluetrain. Barcelona: Deusto.

Maciá, Fernando (2013). Marketing online 2.0: Cómo atraer y fidelizar clientes en Internet. Madrid: Anaya.

Martí, José (2011). Marketing y publicidad en Internet básico. Madrid: Starbook.

Sigliano, Kevin; González, Pedro J.; Calzada, Beatriz; Márquez, Manuel (2014). Guía Profesional de Publicidad en Redes Sociales [en línea]. Bogotá: Territorio Creativo. Disponible en: https://www.territoriocreativo.es/wp-content/uploads/2014/03/Guia_Profesional_Publicidad_Redes_Sociales_Territorio_creativo.pdf (Consulta: 29/05/2016).

Somalo, Ignacio (2011). Todo lo que hay que saber de Marketing online y Comunicación digital. Madrid: Wolters Kluwer.