Universitat Internacional de Catalunya

Redacció Publicitària

Redacció Publicitària
4
12061
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

L’assignatura, sense oblidar els principis teòrics en què es fonamenta la redacció publicitària, té un enfocament marcadament pràctic. El seu objectiu principal és familiaritzar l’alumnat amb la ideació de conceptes publicitaris i amb l’expressió textual creativa d’aquests. Sempre tenint en compte que el/la redactor/a escriu en règim de “llibertat condicional” perquè ho fa en funció de factors múltiples, com ara els objectius de comunicació, la personalitat de les marques, el públic objectiu, el to de la comunicació, les particularitats dels diferents mitjans i suports publicitaris o les característiques pròpies de l’estil publicitari.

IMPORTANT:  el professor fa les classes en CATALÀ.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per cursar aquesta assignatura.

Objectius

 • Entendre que abans d’escriure, cal pensar.
 • Crear i desenvolupar idees, conceptes i textos publicitaris.
 • Saber adequar els textos a públics objectius, productes, marques, mitjans i suports publicitaris ben diferents, tenint en compte sempre l’estil que és propi de la comunicació publicitària.
 • Entendre la figura del redactor en tota la seva dimensió: evolució tècnica, funcions,        tasques o perfil professional en l’actualitat.

Competències

 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 15 - Capacitat de síntesi
 • 60 - Coneixement i domini de les tècniques de transmissió de continuïtat en la narració
 • 75 - Coneixement i domini de les funcions del llenguatge

Resultats d'aprenentatge

Después de cursar la asignatura, el/la estudiante debería ser capaz de:

 • Dar forma creativa al mensaje publicitario textual.
 • Crear textos publicitarios con corrección lingüística y en función de un briefing y una estrategia que imponen condiciones a la creatividad.
 • Entender la complejidad de las tareas, funciones, aptitudes, habilidades y competencias de la figura del redactor publicitario.
 • Conocer qué es la identidad verbal de las marcas y cómo se puede gestionar.

Continguts

T1: Redacció publicitària, molt més que persuasió.

T2: El/la redactor/a publicitari/ària: evolució tècnica i funcional, habilitats i qualitats.

T3. Text i imatge: una relació de conveniència.

T4: Els principis bàsics de la redacció publicitària.

T5: La redacció publicitària aplicada als diferents mitjans i suports publicitaris.

T6: La identitat verbal de les marques: naming i nomenclatures, to de veu, estil, messaging, vocabulari de marca.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



ACTIVITAT FORMATIVA

 

CRÈDITS

ECTS

 

Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d’estudiants.

2

Taller. Espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).

1

Aprenentatge entre iguals. Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític

0.2

Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.

Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.

0.2

Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.

0.6

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula



70% Dossier d’exercicis.

30% Treball final.

Per a poder superar l’assignatura s’ha d’aprovar tant el dossier d’exercicis com el treball. La nota de tall per aprovar cadascuna de les parts es 5,00.

 

Es valorarà l'assistència i el treball continuat a classe. Per poder presentar-se a la 1a convocatòria és imprescindible haver assistit al 80% de les sessions presencials.

En el cas de 2a i 3a convocatòries, caldrà recuperar totes les parts suspeses per mitjà de la repetició dels exercicis.

Els treballs a lliurar hauran de seguir les següents pautes:

1. Estar correctament referenciats seguint la normativa APA.

2. Seguir la normativa de faltes d'ortografia que estableix la Universitat.

3. Qualsevol plagi suposarà un 0 de l'exercici, un 0 de la convocatòria corresponent i l'obertura d''un expedient disciplinari.

 

Bibliografia i recursos

ALTARRIBA, Miquel. Què dir, a qui i per què: retòrica i redacció publicitària. Barcelona: Trípodos, 2005.

CURTO, Víctor; REY, Juan; SABATÉ, Joan. Redacción publicitaria. Barcelona: UOC, 2008.

IEZZI, Teresa. The Idea Writers. Copywriting in a new media and marketing era. New York: Palgrave Macmillan, 2010.

REY, Juan (2004). Palabras para vender, palabras para soñar: introducción a la redacción publicitaria. Barcelona: Paidós.

SAWYER, Robert. Kiss & Sell. Redacción publicitaria. Barcelona: Index Book, 2006.

The Copy Book. How some of the best advertising writers in the world write their advertising. Köln: Taschen / D&AD, 2018.