Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Mèdiques 1

Pràctiques Mèdiques 1
5
12070
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Dr. Roger Malo    rmalo@uic.es

Presentació

L’assignatura de Pràctiques Clíniques Mèdiques (PCM) busca que els alumnes adquireixin i desenvolupin els coneixements, habilitats, actituds i judici clínic necessaris per assolir una adequada pràctica professional. 

En la pràctica clínica, l’alumne participa en les tasques assistencials de la mà d’equips mèdics, aplicant els coneixements teòrics en l’atenció dels pacients i les seves patologies. En aquest aprenentatge l’alumne realitza la història clínica, eina fonamental de l’acte mèdic, es registra la informació aportada a l’entrevista personal amb el pacient, coneguda com l’anamnesi, realitza l’exploració física, valora les proves complementàries i fa una anàlisi crítica de la informació, que l’ha de conduir a un procés de raonament i judici clínic, al diagnòstic diferencial i al pla terapèutic.

Es tracta d’ajudar a saber fer allò que han après a nivell teòric i fer-ho en un àmbit clínic i supervisat. 

Tanmateix, el desenvolupament de part d'aquestes competències, habilitats clíniques i comunicatives, es poden treballar també en un entorn de simulació com el centre integral de simulació avançada (CISA). En aquest sentit, l'exploració clínica objetiva estructurada (ECOE) treballada desde CISA, pot ajudar a estandaritzar l'aprenentatge, les competències i la avaluació d'una forma pràctica. 

Així, la pràctica clínica mèdica constitueix dintre del pla de formació dels estudiants de grau de Medicina, una part insustituible i esencial de l'aprenentatge. 

Amb aquesta experiència l’alumne desenvoluparà habilitats clíniques en un entorn de treball en equip, així com competències tranversals i habilitats comunicatives amb els pacients i altres professionals que el portaran a un major desenvolupament professional. 

Requisits previs

És requisit imprescindible que l'alumne hagi cursat les següents assignatures:

 • Estructura i Funció de l'Aparell locomotor
 • Estructures i Funció Pell i Òrgans dels sentits
 • Estructures i Funció dels sistemes d'integració: nerviós i endocrí
 • Estructures i Funció Sistema Cardiovascular, respiratori i renal
 • Estructures i Funció Sistema digestiu i Metabolisme
 • Estructures i Funció de sistema reproductor
 • Estructures i Funció de la sang i sistema immunitari
 • Semiologia i fisiopatogènia (haver cursat o estar cursant l'assignatura)

Objectius

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques és obtenir els coneixements, habilitats i actituds pròpies d’un metge general per a exercir la professió de forma autònoma aprenent  a partir de models: els metges i altre professional sanitari, guiats per un professional que es fa responsable de l’acompanyament i facilita l’aprenentatge.

Objectius Docents

En relació a la història clínica:

 • Ser capaç de fer una anamnesi sistemàtica centrada en el pacient real i simulat amb un límit de temps, tenint en compte les seves característiques.
 • Ser capaç de fer l'exploració física sistemàtica
 • Saber reconèixer les anomalies de l’exploració física
 • Realitzar un registre concís i comprensible per tercers de les dades de l’anamnesi i la exploració.
 • Identificar les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social.
 • Comunicació amb el pacient, familiars i altres professionals.
 • Desenvolupar el raonament crític i la autoevaluació. 

En relació al procés diagnòstic:

 • Distingir patologia aguda i crònica, i símptomes i signes de gravetat.
 • Reconèixer la normalitat o la anormalitat de les troballes de les proves complementàries.
 • Saber buscar informació per complementar l’estudi dels casos atesos i donar resposta a les necessitats clíniques.

 En relació al treball multidisciplinari:

 • Conèixer la continuïtat assistencial a l'alta.

 En relació a la comunicació interprofessional:

 • Integrar-se en la dinàmica de treball de l'equip assistencial.
 • Assistir i si ve al cas, participar en les sessions clíniques. 

Competències

 • 04 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a l'autonomia del pacient, i a les seves creences i cultura.
 • 06 - Desenvolupar la pràctica professional amb relació a altres professionals de la salut i adquirir habilitats de treball en equip.
 • 13 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació que sigui rellevant.
 • 21 - Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt, i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • 22 - Redactar i mantenir històries clíniques i altres registres mèdics que siguin comprensibles per a terceres persones adaptats als protocols i a les necessitats d'informació.
 • CTP-3 - Desenvolupar el pensament i raonament crític i autocrític (Autoavaluació).

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà desenvolupat les seves habilitats i serà capaç de:

-       Elaborar una història clínica completa amb tots els seu apartats: anamnesis, exploració física, valoració de proves complementaries – si s’escau-, analitzar la informació i interpretar-la per arribar a una orientació diagnòstica sindròmica.

-       Redactar històries, informes, instruccions i altres registres de forma comprensible per pacients, familiars i altres professionals.

-       Cercar informació per completar l’estudi del pacient.

-       Interpretar alguns resultats derivats de les diferents proves portades a terme. 

-       Treballar en equip -facultatius i infermeria- i participar en la discussió dels casos clínics.

-       Assumir diferents responsabilitats en el treball individual o colaboratiu i evaluar els resultats obtinguts.

-       Comunicar-se amb el pacients i els familiars de forma clara i efectiva.

-       Adquirir i demostrar coneixements dels aspectes teòrics i pràctics i de la metolologia de treball en el àmbit de la pràctica clínica. 

-       Moure's correctament en l'ús general de les TIC i en especial, en els entorns tecnològics propis de l'àmbit professional. 

Continguts

 

 

 • La història clínica. Elements i elaboració.
 • Desenvolupament de la exploració física.
 • El diagnòstic diferencial.
 • Determinació de la hipòtesis diagnòstica.
 • Proves complementàries diagnòstiques.
 • Seguimento clínic dels pacients assignats. Conèxier el tractament i la continuidad assistencial a l'alta.
 • Eines digitals i TIC. La búsqueda d'informació per completar l'estudi del procés/sos patològic/s que afectan als pacients.
 • Integrarse en l'equip de treball (metge adjunt, resident, infermera i altres professionals de la salut) que proporciona atenció al pacient.
 • Assistir i participar si procedeix en les sessions clíniques.
 • Organitzación i funcionament de la unitat.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaA l’inici del curs es presentarà l'assignatura, fent esment al nou model de pràctiques mèdiques i al sistema d’avaluació. Durant aquesta sessió es realitzarà una enquesta als estudiants sobre la percepció i expectatives així com els objectius que aquests tenen sobre PCM1. 

També es realitzaran 4 seminaris de caràcter teòric-pràctic per introduir els fonaments bàsics de la assignatura.

Seminaris:

-       Història clínica

-       Sistemàtica d’anamnesi i de l’exploració física

-       Exploració neurològica

-       Rol play 

Els seminaris formen una part important de l'assignatura. S'imparteixen abans d'iniciar les pràctiques amb l'objectiu de facilitar alguns aspectes molt útils durant les mateixes. Per aquest motiu, l'assistència és obligatòria. Cap estudiant podrà cursar les PC en els centres assistencials sense haver assistit a tots els seminaris.  

 

CISA:

Durant el mes de setembre els estudiants realitzaran, en l'entorn de simulació (CISA), 8 hores de pràctiques en entorn simulat per treballar específicament dues competències, dividits en 4 grups:
4 hores de Anamnesi
4 hores Exploració Física

Habilitats per a la Anamnesi (4 hores)
Inclou la realització de l'entrevista amb el pacient i la seva redacció escrita de manera que reflecteixi fidelment, de forma objectiva i precisa els signes observats i símptomes referits pel pacient.
S'ha de registrar la Data, Filiació el pacient, Motiu de consulta, Antecedents personals, familiars i Farmacològics, Factors ambientals, Situació sociofamiliar i Malaltia actual.
Els estudiants realitzaran en grups de 2 "Rol Play" metge-pacient una història clínica exhaustiva i posteriorment redactaran tota la informació recollida. Posteriorment es realitzarà "feed-back" obert de les mateixes per discutir punts forts i punts de millora.

Habilitats per a l'Exploració Física (4 hores)
Inclou una exploració física exhaustiva i completa.
Els estudiants realitzaran en grups de 2 "Rol Play" metge-pacient una exploració física exhaustiva i posteriorment es realitzarà "feed-back" obert d'una de les mateixes per discutir punts forts i punts de millora.
En tots dos casos es treballarà també les Habilitats de Comunicació verbal, valorant la presentació, consentiment, empatia, les preguntes obertes i transmissió de la informació i la No verbal (salutació, contacte visual, escolta activa, empatia etc ..). Durant aquestes pràctiques en CISA també es poden treballar paral·lelament altres aspectes com el comportament professional: el respecte, la integritat davant diferents situacions o pacients o les relacions interpersonals.
Finalment també es potenciarà l'autoaprenentatge i l'autoavaluació perquè els estudiants comprenguin la importància de l'interès en millorar reconeixent les seves qualitats i limitacions.

Aprenentatge Basat en Problemes
Després d'haver realitzat les pràctiques en CISA, els estudiants rebran dues "píndoles teoricopràctiques" en forma de vídeos que es penjaran al Moodle.
A la primera píndola, es presentarà un cas clínic de Anamnesi amb "gaps" en el mateix i tot seguit una sèrie de preguntes sobre la metodologia i altres aspectes de la història clínica, així com l'orientació diagnòstica, que els estudiants hauran de raonar. A continuació se us mostrarà el vídeo sencer i se'ls formularà de nou una sèrie de preguntes complementàries a raonar així com la seva orientació diagnòstica després de visionar el vídeo sencer.
A la segona píndola, es presentarà un cas clínic d'Exploració Física seguint la mateixa metodologia que en l'anterior.

Pràctiques en entorn assistencial
Cada estudiant tindrà un tutor assignat de pràctiques.
Els estudiants s'integraran en equips assistencials mèdics d'hospitalització d'aguts en un període de 4 setmanes seguides. Aquestes pràctiques seran avaluades, pel tutor, mitjançant una rúbrica (veure annex rúbrica).

Tallers de creixement i estructuració personal
A més de les estades als centres, en CISA i els seminaris que s'imparteixen a l'inici de pràctiques, l'alumne assistirà a 4 tallers de creixement i estructuració personal impartits pels "tutors acadèmics de les pràctiques". Aquests tallers estan orientats a el desenvolupament i creixement personal per a fomentar l'excel·lència professional. En ells es treballaran principalment competències transversals centrades en els valors personals i de la professió, les fortaleses per afrontar les decisions, la gestió de les pròpies emocions i la comunicació personal i interpersonal. Cada taller dura dues hores i són d'assistència obligatòria. Un cop realitzats, els estudiants tenen l'oportunitat de programar, voluntàriament, una tutoria personal (aconsellable però voluntària) per aprofundir en el experimentat. Els tallers suposen un 10% de la nota de cada assignatura de pràctiques clíniques. La nota té en consideració: l'assistència als tallers, la participació en els mateixos i l'elaboració d'un informe reflexiu de cada taller, que s'incorporarà a l'Moodle de l'assignatura.


Pràctiques:

Cada alumne tindrà assignat un tutor assignat de pràctriques. A ambdós es lliurarà el document de guia de PCM1 on s’especifica els objectius de l’assignatura i la metodologia d’avaluació.

L’horari de les pràctiques el determinarà el centre hospitalari en el que es facin les pràctiques. L’horari de referència és de 09.00h a 14.00h. (consultar dades dels centres al "protocol d'acollida" del Moodle). Es pactarà amb el tutor la distribució de l'horari de treball: Passi de visita, realització d'història clínica, temps de treball individual per estudi dels casos clínics o cerca d'informació per aprofundir en els temes que li indiqui el tutor.

Absentisme: L'assistència a les pràctiques és obligatòria tots els dies. Qualsevol absència s’ha d’avisar a la Universitat (practicasmedicina@uic.es) 93504200 ext 5514, i a l'hospital/centre mitjançant els telèfons de contacte identificats en l’espai específic del moodle. Cal justificar els absentismes. La manca d’assistència, les absències no justificades, o les absències reiterades poden impedir l’avaluació final de l’assignatura.

Al finalitzar les pràctiques es realitzarà una enquesta als estudiants sobre la percepció, expectatives així com els objectius que considerin que han assolit sobre PCM1. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació final serà realitzada pel responsable de l’assignatura amb la informació i documentació disponible. El sistema d’avaluació serà múltiple i consta dels següents apartats i proporcions:

35% - Observació directa del tutor clínic recollida en la Rúbrica d’avaluació.

25% - Mini CEX simulat. L'estudiant haurà de realitzar una Història clínica a un pacient simulat.

20% - Exercici, penjat al Moodle, amb el registre dels següents apartats de la història clínica realitzada al pacient simulat:

 • Malaltia actual
 • Exploració física.

10% - Informe de seguiment realitzat pel tutor acadèmic.

10% Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). 

Per poder aplicar els pesos porcentuals dels instruments de avaluació detallats és imprescindible que l'estudiant hagi realitzat tots els seminaris i obtingut una puntuació = o superior a 6 en la Rúbrica del tutor i superior a 5 en l'avaluació del Mini CEX com en el exercisi entregat al Moodle (exercisis del Mini CEX). 


A més, es realitzarà un examen d'integració de coneixements en finalitzar el curs acadèmic, en què entraran continguts de totes les matèries impartides durant el curs.  Aquest examen tindrà un caràcter obligatori i tindrà una repercussió a la nota de les assignatures de pràctiques clíniques, sempre que l'estudiant obtingui una nota = o > de 4 en aquest examen; En aquest cas, veurà incrementada la seva nota final de pràctiques, podent anar l'increment entre el 0,2 (si la nota és de 4) i l'1,5 (si la nota de 10).  Aquest increment no s'aplicarà en cas que l'estudiant no hagi superat l'assignatura

Segonda convocatòria

En segona convocatòria es mantindran les notes obtingudes en els apartats superats en primera convocatòria. De manera que: 

- Si el suspens és per una Rúbrica inferior a 6 o Mini CEX inferior a 5 o la combinació dels dos, es programarà una estància d'una semana en un centre hospitalari i l'estudiant al finalitzar la mateixa haurà de superar un Mini CEX complert. 

- Si el suspès és per un exercisi entregat a Moodle (exercisi del Mini CEX) inferior a 5 es programarà una estància d'una setmana en un centre hospitalari i al finalitzar la mateixa l'estudiant haurà d'entregar una Hª clínica completa. 

-Si l'estudiant no ha assistit als seminaris en primera convocatòria li constarà un NP havent de realitzar en segona convocatòria el mini CEX complert i entregar una història clínica.  En cas de tenir algun dels altres elements de la avaluació suspesos també haurà de realitzar-los en segona convocatria.

 Tercera i cuarta convocatòria

No es guardarà cap apartat en cas de repetició de la assignatura o convocatòries successives.

 

Bibliografia i recursos

McGee, S (2017). Evidence-Based Physical Diagnosis (4 ed.). Philadelphia: Elsevier.


Farreras, V., Rozman, C., Cardellach López, F. (2020). Medicina Interna (19 ed.). Elsevier.

Jameson, JL., Fauci, A.S., Kasper, D.L., Hauser, S.L., Longo, D.L., Loscalzo, J. (2019). Harrison's Principles of Internal Medicine (20 ed.). New York: McGraw-Hill Medical.

Swartz, M (2015). Tratado de semiología: Anamnesis y exploración física. (7 ed.).

Noguer-Balcells P, Prieto Valtueña JM. (2016). Exploración clínica práctica. (28 ed.).

 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 14/12/2022 09:00h