Universitat Internacional de Catalunya

Introduction to Emergency and Urban Development

Introduction to Emergency and Urban Development
3
12081
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Professors:

Mbongeni Ngulube

Dra Apen Ruiz

Aquest és un curs d’introducció al contingut, vocabulari específic i bibliografia del Màster. L’objectiu és establir la base dels cursos que continuaran, amb la finalitat de familiaritzar els estudiants amb els continguts que tractaran. Les sessions introductòries van des de l’emergència fins al desenvolupament urbà, passant pels conceptes de gènere i finalitzant amb la teoria del desenvolupament.

Objectius

En el curs s’ofereix una visió general dels principals temes que els estudiants trobaran durant el Màster, com ara refugis i assentaments humanitaris, regeneració i millorament urbà i la teoria del desenvolupament.

Competències

 • 02 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al sector de la cooperación y a la arquitectura sostenible en zonas devastas.
 • 10 - Ser capaz de realizar un análisis crítico a través de la selección de criterios globales de desarrollo urbanístico, relacionándolos con los modelos administrativos locales.
 • 13 - A partir de una formación especializada, saber seleccionar los criterios de soluciones de desarrollo sostenible aplicado a proyectos de planificación a escala territorial, regional y local.
 • 23 - Ser capaz de elaborar un análisis crítico del desarrollo de proyectos multiescalares realizados por las agencias de Cooperación Internacional y por las entidades locales.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants entendran els complexos factors econòmics i socials de la modernització urbana cap a un resultat sostenible.

Els estudiants aprofundiran en el valor estratègic dels recursos culturals amb la finalitat de reforçar la identitat local i el compromís de la comunitat.

Els estudiants identificaran les oportunitats de desenvolupament local basades en el patrimoni cultural i aplicaran estratègies d’intervenció ajustades al context específic.

Els estudiants obtindran una postura crítica cap a la comprensió del desenvolupament i assumptes relacionats. Es fomentaran les perspectives personals amb el suport teòric. El curs tractarà els temes bàsics en la teoria del desenvolupament dominant i la crítica.

Continguts

El curs tindrà aquests aspectes:

 1. Introducció al concepte de justícia social i mediambiental en contextos urbans.
 2. Comprensió dels principals temes involucrats en la modernització urbana en contextos de desenvolupament.
 3. Estudi de casos i metodologia per estratègies de millores sostenibles.
 4. Introducció al concepte de disseny amb cultura.
 5. Paisatges culturals i desenvolupament regional. Estudi de casos i metodologia.
 6. Paisatges culturals i governança. Qüestions socials i polítiques.
 7. Comprensió del desenvolupament: una discussió sobre diverses definicions i formats utilitzant la bibliografia seleccionada.
 8. Una història simple del desenvolupament i algunes reflexions respecte a allò que va influir en els canvis.
 9. Perspectives crítiques sobre el desenvolupament i debats actuals i especulacions d’una bibliografia seleccionada i contemporània.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaConferències, anàlisis de textos, discussions a classe i sessions d’escriptura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa participació és obligatòria i comptarà per a la qualificació final. L’aprenentatge d’aquests temes generals s’aconsegueix millor a través del debat. L’estudiant escriurà una revisió d’un article que, juntament amb la participació a classe, representarà la seva qualificació final.

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

ALANEN, A. R. & MELNICK, R. Z. (eds.) (2000) Preserving Cultural Landscapes in America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

BRINKERHOFF, J. M. (2011). David and Goliath: Diaspora Organisations as Partners in the Development Industry. Public Admin. Dev. 31, 37-49.

ESCOBAR, A. (1995). Encountering Development: The making and unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.

ESCOBAR, A., (2001). Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization. Political Geography, (20), pp. 139-174.

FERNANDES, E. , (2011). Regularization of Informal Settlements in Latin America. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy.

HAYDEN, D. (1995) The Power of Place. Urban Landscapes as Public History, MIT Press, Cambridge.

JACKSON, J. B. (1984) Discovering the Vernacular Landscape. New Haven: Yale University Press.

LEYS, C. (2008). The Rise and Fall of Development Theory. In M. Edelman, & A. Haugerud (Eds.), The Anthropology of Development and Globalization:From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism (pp. 109-125). Oxford: Blackwell Publishing.

MENDOZA ARROYO, C., Ngulube, M., & Colacios Parra, R. (Eds.). (2011). Reflections on Development and Cooperation. Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya.

NGULUBE, M. (2011). Development and the Dependency Cycle: The [re]production of poverty in SubSaharan Africa. In

C. Mendoza Arroyo, M. Ngulube, & R. Colacios Parra (Eds.), Reflections on Development and Cooperation (pp. 19-32). Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya.

NUSTAD, K. G. (2001). Development: The devil We Know. Third World Quarterly, Vol.22, No.4, 479-489.

POLVORA, J. B. (2011). Debating Development: Contributions from Anthropology. In C. Mendoza Arroyo, M. Ngulube, & R. Colacios Parra (Eds.), Reflections on Development and Cooperation (pp. 9-18). Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya.

RIST, G. (2002). The History of Development. From Western Origins to Global Faith. London: Zed Books

SABATÉ, J.; SCHUSTER, J. M. (2001) Designing the Llobegat Corridor. Cultural Landscapes and Regional Development. Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, Massachusetts Institute of Technology.

SACHS, W. (1992). The Development Dictionary, A guide to knowledge as power. London: Zed Books.

STOKES, S. N.; WATSON, E. & MASTRAN, S. S. (1989) Saving America’s Countryside, Johns Hopkins University Press, London.

VALL, P. (2008) “Revisión metodológica sobre el planeamiento de un paisaje cultural. El Plan Director Urbanístico de las Colonias del Llobregat”, Urban 13, 122-136. Madrid. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio.