Universitat Internacional de Catalunya

Governance, Participation and Social Design

Governance, Participation and Social Design
3
12082
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Com poden col·laborar els dissenyadors amb les parts interessades per crear comunitats millors? Quins processos porten a la creació de llocs que són saludables, flexibles, resilients, regeneratius, bonics, divertits i atractius a la vegada? En el taller ens farem aquestes preguntes, participarem en principis de disseny cooperatiu i regeneratiu, explorarem estudis de casos de projectes rellevants i ens enfocarem en processos de projectes optimitzats mentre responem a una sol·licitud de serveis de disseny específica, oportuna i en el món real.

Objectius

A través de discussions, presentacions, treball en equip, investigacions i pràctica de projectes específics treballarem per tenir una comprensió més profunda de:

 1. Com poden els equips de disseny interactuar millor amb els membres de la comunitat per col·laborar en projectes d’“acupuntura” resistents o posteriors al desastre.
 2. Les fusions de diversos clients, cultures, entorns i llocs amb béns fonamentals que serveixen per propulsar dissenys i respostes apropiades.  
 3. La participació en un flux de projectes del món real centrats en els resultats del disseny i la construcció per al canvi a través de l’aplicació de metodologies i materials de tallers.

La comprensió de la gamma cada cop més gran d’oportunitats, recursos, desafiaments i riscos relacionats amb projecte de disseny i construcció humanitaris i processos de disseny participatius i comunitaris.

Competències

 • 02 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al sector de la cooperación y a la arquitectura sostenible en zonas devastas.
 • 03 - Que los estudiantes sepan comunicar las conclusiones de su investigación –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • 04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, en el marco de la cooperación internacional.
 • 06 - Adquirir una formación especializada en la gestión de recursos humanos y materiales utilizados para el desarrollo de cada proyecto.
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 10 - Ser capaz de realizar un análisis crítico a través de la selección de criterios globales de desarrollo urbanístico, relacionándolos con los modelos administrativos locales.
 • 12 - Ser capaz de elaborar un marco teórico respecto a todos los puntos fundamentales característicos del proceso de planificación desde la escala territorial hasta la escala intermedia.
 • 15 - Saber extraer los factores de identidad global aplicables a situaciones territoriales locales.
 • 16 - Saber aplicar a sistemas de economía local los conocimientos adquiridos en análisis socio-económico internacional.
 • 23 - Ser capaz de elaborar un análisis crítico del desarrollo de proyectos multiescalares realizados por las agencias de Cooperación Internacional y por las entidades locales.
 • 24 - Saber gestionar proyectos de diferentes escalas con el objetivo de individualizar las prioridades de actuación multidisciplinares.
 • 28 - Saber desarrollar un proyecto de investigación en el contexto académico y profesional del Máster y ser capaz de comunicar los resultados de dicha investigación ante un tribunal especializado.

Resultats d'aprenentatge

 1. Arribar a una entesa matisada de com i quan treballar apropiadament amb comunitats diverses en circumstàncies desafiants.
 2. Millorar l’avaluació i les capacitats pràctiques en relació amb els escenaris del projecte de disseny humanitari del món real.
 3. Aprofundir en el coneixement del procés de disseny cultural i ambientalment apropiat.
 4. Millorar la capacitat i l’experiència en el món real gràcies a la col·laboració en el taller.
 5. Augmentar la comprensió dels exemples construïts i les metodologies útils per ampliar les capacitats dels participants en futures col·laboracions de disseny.

Continguts

 1. Desafiaments de disseny: una charrette que s’executa durant tot el taller per involucrar els estudiants en un procés de disseny en el context d’un o més desafiaments de disseny del món real.
 2. Xerrades: presentacions de casos d’estudi i narratives empíriques centrades en metodologies d’enfocament, interacció i pràctiques relacionades amb diverses comunitats de “clients” i els seus desafiaments.
 3. Discussions de taules rodones: anàlisis grupals (amb Q+A) en intensius de forma periòdica centrats en la participació de la comunitat, en el treball en equip, la interfície amb la comunitat, la capacitat local i l’amplificació de materials i sistemes.
 4. Presentacions dels estudiants: repàs de pin-up + discussió dels enfocaments de disseny dels estudiants en els tallers del Real-World Design Challenge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball en grup, anàlisi de casos d’estudi i presentacions en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPautes de qualificació segons UIC Barcelona amb èmfasis en l’assistència, la qualitat de participació i la comunicació gràfica i verbal.

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

1. [Oral Histories, Community Input, Deep Listening (unwritten); Whatever the community stakeholders say out loud is a, perhaps the, primary resource]

2. Humanitarian Architecture: 15 Stories of Architects Working after Disaster, Esther Charlesworth, Routledge, 2014, pages viii-15, 214-228.

3. Places to Intervene in a System, Donella H. Meadows, Whole Earth, Winter 1997, pages 1-12.

4. Design Like You Give a Damn [2]: Building Change from the Ground Up, Architecture for Humanity, Abrams, New York, 2012, Lessons Learned...pages 11-46.

5. New Architecture on Indigenous Lands, Joy Malnar & Frank Vodvarka, University of Minnesota Press, 2013, pages 42-59, 179-202

6. Do It Yourself Architecture, BOUNDARIES International Architecture Magazine, Luca Sampo Editor, Issue No. 9, July-September 2013, pages32-39.

7. Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, John P. Kretzmann and John J. McKnight, Evanston, IL: Institute for Policy Research, 1993, An Introduction to Asset-Based Community Development, pages 1-11.

8. Sustainable Native Community Collaborative, exemplary housing case studies resources (pdf files) and short films (vimeo), online at: http://www.sustainablenativecommunities.org/fieldnews/2013-case-studies/