Universitat Internacional de Catalunya

Master Thesis

Master Thesis
15
12094
1
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Supervisors:

Dra Carmen Mendoza Arroyo

Dra Raquel Colacios

Dr Pere Vall

Dra Apen Ruiz

Dr Lorenzo Chelleri

Dra Kathrin Golda Pongratz

Dr Hug March

Arq. Mbongeni Ngulube

Arq. Emili Hormias

Les reunions amb els supervisors seran continuades durant el curs i es programaran individualment amb cada estudiant.

Cal que els estudiants produeixin una tesi acadèmica de màster en el camp de la cooperació internacional, l’arquitectura d’emergència o el desenvolupament sostenible. Una tesi acadèmica vincula, de manera més o menys formal, la teoria amb la metodologia i l’evidència, que és un cas d’estudi relacionat amb el tema. La tesi presenta una pregunta o problema teoritzat de manera que genera un reclam o un argument (una hipòtesi). D’aquest argument en surten, d’una banda, les necessitats probatòries i, de l’altra, una sèrie de mitjans (mètodes) per generar, localitzar i avaluar l’evidència.

Requisits previs

Els estudiants hauran de tenir un tema d’investigació i un supervisor assignat per desenvolupar la seva tesi final.

Objectius

Els estudiants han de presentar una tesi de màster en el camp de la cooperació internacional, l’arquitectura d’emergència i el desenvolupament sostenible que reflecteixi la naturalesa multidisciplinària inherent al disseny i la gestió de projectes urbans i arquitectònics. La tesi es desenvoluparà al llarg dels dos primers mòduls, tal com s’especifica en el calendari de la tesi, i es presentarà davant d’un jurat a finals de maig.

Cada estudiant tindrà un supervisor assignat per guiar el desenvolupament de la seva tesi. Tots els supervisors de tesi són professors de màster amb seu a Barcelona amb l’objectiu de proporcionar als estudiants una supervisió contínua, i s’assignen segons la rellevància dels seus antecedents en relació amb els diferents temes de tesis.

Competències

 • 01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos desfavorecidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la cooperación internacional
 • 02 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al sector de la cooperación y a la arquitectura sostenible en zonas devastas.
 • 03 - Que los estudiantes sepan comunicar las conclusiones de su investigación –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • 04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, en el marco de la cooperación internacional.
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 08 - Capacidad de llevar a cabo técnicas de planificación de proyectos desarrollados por figuras profesionales interdisciplinares y por los organismos de cooperación.
 • 12 - Ser capaz de elaborar un marco teórico respecto a todos los puntos fundamentales característicos del proceso de planificación desde la escala territorial hasta la escala intermedia.
 • 14 - Conocer y aplicar los principios teóricos y prácticos para la conservación de los recursos sostenibles en el desarrollo urbano.
 • 16 - Saber aplicar a sistemas de economía local los conocimientos adquiridos en análisis socio-económico internacional.
 • 20 - Conocer los recursos locales en cuanto a sistemas energéticos y aplicar en las construcciones los conocimientos adquiridos en la utilización de los mismos.
 • 22 - Saber adaptar materiales que se puedan recuperar y reutilizar para desarrollar técnicas constructivas alternativas, sostenibles y low-cost.
 • 24 - Saber gestionar proyectos de diferentes escalas con el objetivo de individualizar las prioridades de actuación multidisciplinares.
 • 27 - Saber aplicar las metodologías de trabajo utilizadas por parte de Organismos de Cooperación Internacional y/o Entidades locales.
 • 28 - Saber desarrollar un proyecto de investigación en el contexto académico y profesional del Máster y ser capaz de comunicar los resultados de dicha investigación ante un tribunal especializado.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant adquirirà la metodologia i el contingut necessaris per desenvolupar una estructura de tesis de la manera següent:

Estructura de tesis:

-          Estat de proporcions, hipòtesis i objectius.

-          Fonament: breu fonamentació teòrica de la tesi i pregunta de la tesi principal (derivada de la literatura, de la bretxa trobada en la literatura i del tema d’investigació o problema).

-          Revisió de la literatura: la revisió de la literatura ha d’incloure els antecedents teòrics necessaris per millorar l’argumentació principal de la tesi.

-          Metodologia: com es desenvoluparia la investigació, així com els passos que cal seguir per aconseguir els objectius.

-          Discussió i anàlisi dels resultats dels estudis de casos: ha de desenvolupar la justificació i els punts d’anàlisis del cas o casos; l’estudi de cas ha d’usar-se per exemplificar i reforçar l’argumentació de la tesi.

-          Conclusió: ha de respondre les preguntes i hipòtesis de la tesi fins a la conclusió.

Continguts

Els estudiants tindran un taller d’escriptura del curs que els ensenyarà el mètode d’investigació, així com la forma de desenvolupar una anàlisi qualitativa i quantitativa.

Els estudiants tindran tres sessions grupals amb els seus supervisors i supervisions individuals durant el curs.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls estudiants assistiran durant l’any al taller d’escriptura, que té el seu propi calendari i presentacions perquè l’estudiant pugui desenvolupar la seva proposta i desenvolupament de la tesi.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa qualificació final dels estudiants estarà formada per:

-          La qualificació del taller d’escriptura: 10%.

-          La qualificació dels supervisors basats en les presentacions: 50%.

-          La qualificació final del jurat: 40%.