Universitat Internacional de Catalunya

Farmacologia Clínica

Farmacologia Clínica
3
12106
5
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


L’alumnat pot consultar dubtes al professorat al final de cada classe. Fora d’aquest horari, cal sol·licitar cita prèvia per correu electrònic:

 

Responsable assignatura: Dr Lluis Sànchez i Sitjes: lluissanchez@uic.es
Hospital General de Catalunya. Despatx de Medicina Interna, 4ª planta

 

Dr. José Gregorio Zorrilla: jgzorrilla@uic.es

Dr. Javier César Herranz: jcherranz@uic.es

Presentació

La farmacología és una de les disciplines més rellevants per als professionals de la medicina de qualsevol especialitat. El seu coneixement ja es desenvolupa en el primer semestre de tercer curs. L´assignatura de farmacología clínica no pretèn ser una repetició del que ja s´explica en profunditat, i per part d´especialistes en farmacología. Intenta ser un repàs més enfocat a aspectes pràctics de l´ús dels fàrmacs, les seves indicacions, els seus riscos i la posología habitual dels grups farmacològics més comuns, sense insistir en aspectes farmacocinètics i farmacodinàmics.

Requisits previs

Haver superat les assignatures de farmacologia i semiologia i fisiopatogènia, i és convenient que hagi cursat la major part de les assignatures especifiques  mèdiques i quirúrgiques.

Objectius

Dominar els principals grups farmacològics pel que fa a indicacions, reaccions adverses i posología

Relacionar les interaccions més importants dels grups farmacològics principals

Dominar la utilització de tractaments no específicament farmacològics però vitals en el manec de diferents patologies (sèrums, oxigen, perfusions…)

Comprendre les peculiaritats de fàrmacs d´us menys habitual

Dominar l´art de la prescripció i la seva comunicació entenedora a pacients/familiars

Formar en la visió global de la prescripció i del tractament farmacològic dels pacients.

Competències

  • 12 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, d'acord amb l'evidència científica disponible.
  • 18 - Indicar la terapèutica més adequada (farmacològiques, quirúrgiques, psicològiques i socials o d'altres) que són pertinents en els processos aguts i crònics més predominants, en la rehabilitació així com dels malalts en fase terminal, incloent-hi l'avaluació de la seva eficàcia.
  • 23 - Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • 32 - Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca.

Resultats d'aprenentatge

  1. Conèixer les indicacions i posología dels fàrmacs d´us més habitual en atenció primària i urgències hospitalàries
  2. Practicar el manec d´estratègies terapèutiques no farmacològiques habituals en patologia aguda (serumteràpia, oxigenoterapia)
  3. Reconèixer els efectes adversos més rellevants dels fàrmacs d´ús habitual
  4. Reconèixer les situacions patològiques que es poden deure a efectes adversos de fàrmacs
  5. Recopilar les dades necessàries de la medicació dels pacients i ser capaç de racionalitzar l´estratègia terapéutica en funció de les indicacions, interaccions i possibles efectes adversos

Continguts

CM 1: Introducció. Ansiolítics/hipnòtics, antidepressius, antipsicòtics.

Tractaments en urologia 

CM 2: Antiepilèptics: usos dins i fora de l´epilèpsia

            Tractament de Parkinson i Alzheimer

CM 3: Tractament del dolor: analgèsics, AINEs, opiacis menors i majors.  Adjuvants      

CM 4: Corticoides. Antihistamínics. FAMEs. Immunosupressors més habituals. Biològics

CM 5: Antiinfecciosos: antibacterians (“antibiòtics”)

CM 6: Antivírics: grip, herpes, VIH, hepatitis B i C.  Antiparasitaris    

CM 7: Hipoglicemiants orals . Hiper/hipotiroidisme. Aspectes pràctics de la contracepció

MC 1: Tractament de la MPOC/Asma en el seu conjunt

MC 2: Factors de risc cardiovascular (hipertensió, dislipèmia, hiperuricemia)

MC 3:  Insuficiencia cardíaca i cardiopatía isquémica

MC 4: Tractament de la patologia digestiva més freqüent. Gastroprotecció

MC 5: Anticoagulants (ACOs, NACOs, heparines) i antiagregants

MC 6: Ferro i vitamines (B9, B12, D). Osteoporosi.

MC 7: Interaccions farmacològiques. Estratègies de desprescripció.

LH 1: Sèrums, col·loides i pautes d´insulina. Aspectes pràctics de la transfusió

LH 2: Oxigenoteràpia (ventimask i alta concentració); perfusions contínues més habituals (amiodarona, furosemida, amines vasoactives) 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaS´utilitzaran 4 metodologies diferents de tipus presencial:

Classes Magistrals, en les que el professor transmet el coneixement en una classe a tot el grup d´alumnes.

Mètode del cas: els alumnes, en grups reduits, discuteixen a classe casos clínics que se´ls faciliten, amb la guia i supervisió del profesor.

Laboratori d´habilitats: al laboratori de simulació clínica hospitalaria es construeixen situacions clíniques per facilitar la comprensió de la utilització de fàrmacs i teràpies no farmacològiques en situacions especials

Docència virtual: material docent  proporcionat a la intranet pel professor.

 

És possible que alguns Mètodes del Cas incloguin algun material virtual a preparar prèviament o posterior per part dels alumnes, a criteri del professor responsable del mateix

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes d’avaluació


1. Examen. Final: tipus test. 4 opcions per pregunta. Tipus MIR (pregunta errònia descompta 0.33). 85% de la nota final 

2. Aprenentatge virtual: 15 % de la nota final

Cal obtenir al Final (Test) una nota = o> 5, per tal de poder sumar el % d´aprenentatge virtual.

La nota numèrica es correspondrà directament al resultat final. No s´acceptarà cap mena de modalitat que permeti modificar la qualificació un cop calculat el resultat final.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
  • E1 12/06/2023 19:00h

Material didàctic