Universitat Internacional de Catalunya

Periodontologia Clínica

Periodontologia Clínica
2
12240
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


L'assistència a les sessions és obligatoria i tan sols s'acceptaràn 3 faltes d'assistència justificades. Els alumnes que arribin 10 minuts tard no podràn entrar a classe.

La falta a més d'un 25% de les sessions implica la suspensió directa del trimestre i una setmana de suspensió de l'activitat clínica.

Les faltes de puntualitat repetides es castigaràn amb una setmana d'inactivitat clínica.

Presentació

Conèixer en profunditat les bases i els coneixements sobre els que es sostenta la Periodòncia, ampliant els coneixements de la materia que té l'alumne.

Requisits previs

Llicenciatura en odontologia.

Objectius

Aprendre de manera dinàmica les bases de la Periodòncia per la seva aplicació clínica.

Competències

Ser capaços de dur a terme un correcte diagnòstic i establir un correcte pla de tractament per als pacients periodontals basant-se amb el coneixement de la patología, dels seus factors de risc, l'associació amb les condicions sistèmiques dels pacients i de tots els factors que poden estar-hi associats.

Ser capaços de realitzar una correcta fase higiènica, coneixent els beneficis que les demés arees de la odontología poden aportar-nos.

Conèixer les indicacions de la cirugia periodontal resectiva, regenerativa i mucogingival i dur a la pràctica principalment la cirugia resectiva.

Comprendre la importància dels manteniments periodontals per les dents i els implants dels nostres pacients.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la etiología i els factors de risc i associats a la malaltia periodontal.

Planificar correctament el tractament periodontal entenent totes les seves fases.

 

Continguts

1. Conceptes bàsics en Periodoncia

1.1. Anatomia de l'aparell de suport periodontal.

1.2  Exàmen clínica i radiogràfic.

1.3 Diagnòstic i classificació.

1.4 Pronòstic en Periodoncia

1.5 Epidemiología i factors de risc.

1.6 Microbiología 

1.7 Patogenia de la periodontitis i resposta inmunoinflamatoria de l'hoste.

1.8 Tabac i malaltia periodontal i diabetes i malaltia periodontal.

1.9 Factos sistèmics que afecten al periodont i medicació que pot influenciar clínicament el periodont.

1.10 Trauma oclusal i factors locals.

 

2. Evaluació, pla de tractament i terapia no quirúrgica

2.1 Control de placa

2.2 Raspat i allisat radicular, seqüència, limitacions i objectius.

2.3 Agents quimioterapèutics: antisèptics 

2.4 Agents quimioterapèutics: antibiòtics

 

3. Fase quirúrgica

3.1 Principis de la cirugía periodontal

3.2 Cirugia periodontal resectiva

3.3 Allargament de corona

3.4 Introducció a la cirugía periodontal regenerativa: tècniques i materials.

3.5 Tractament de la lesió de furca.

3.6 Introducció a la cirugía plàstica mucogingival.

3.7 Manteniment periodontal

 

4. Tractament interdisciplinar

4.1 Relació periodoncia-pròtesis

4.2 Relació periodoncia-ortodoncia

4.3 Relació periodoncia-endodoncia

 

Bibliografia i recursos

  • PERIODONTICS: Medicine, Surgery and Implants  de Rose, Mealey, Genco  y Cohen (Obligatorio)
  • PERIODONTOLOGIA CLINICA. Fermín A. Carranza. (Obligatori)
  • PERIODONTOLOGIA CLINICA E IMPLANTOLOGIA ODONTOLÓGICA. Jan Lindhe. (Obligatori)
  • CIRUGIA MUCOGINGIVAL. Fernando Fombellida. (Obligatori)
  • MEDICINA ORAL. J. Vicente Bagan.
  • Radiología Odontológica. Friedrich Anton Pasler.