Universitat Internacional de Catalunya

Seminari Interdisciplinar I

Seminari Interdisciplinar I
2
12241
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

Els seminaris interdisciplinaris tenen per objectiu repassar les bases teòriques i presentar les principals situacions clíniques amb què l'estudiant pot trobar-se durant el tractament de pacients, podent analitzar i fer el correcte diagnòstic i tractament des de la perspectiva de totes les especialitats. D'aquesta manera, l'estudiant podrà consolidar els coneixements teòrics prèviament apresos.

Objectius

Aplicar des de la perspectiva daltres especialitats els coneixements teòrics i pràctics apresos anteriorment. Basant-se en diferents situacions clíniques. En concloure el curs l'estudiant serà capaç de: 1. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractaments complexos/avançats en la interacció entre la Periodòncia i l'Ortodòncia. 2. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractaments complexos/avançats en la interacció entre la Periodòncia i la Rehabilitació oral 3. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractaments complexos/avançats en la interacció entre la Periodòncia i l'Endodòncia

Competències

1. Comprendre els principals criteris de diagnosi de les patologies relacionades amb la periodòncia, ortodòncia i rehabilitació oral. 2. Comprendre els principals criteris de pronòstic de les patologies relacionades amb la periodòncia, ortodòncia i rehabilitació oral. 3. Ser capaç d'implementar i integrar l'abordatge interdisciplinari en el tractament i el restabliment de la salut oral. 4. Sensibilitzar en les repercussions que té la malpraxi i la manca de planificació interdisciplinària de les patologies de la cavitat oral. 5. Ser capaç de fer un aprenentatge autònom i autocrític 6. Desenvolupar habilitats de treball en equip i escolta activa. 7. Ser capaç d'integrar i aprofundir de manera interdisciplinària els resultats del procés d'aprenentatge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'estudiant treballarà en equip amb estudiants dels màsters d'altres especialitats. Es realitzaran seminaris interactius sobre diferents temàtiques a través de casos clínics ja tractats i per tractar, elaborant plans de tractament i en els casos ja finalitzats, aplicant-hi el component crític sobre els resultats obtinguts.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació continuada basada en la participació en els seminaris, i en acabar els seminaris es realitzarà una avaluació escrita que ha de ser aprovada amb un mínim de 7 sobre 10 punts.