Universitat Internacional de Catalunya

Seminaris Preclínics

Seminaris Preclínics
1
12242
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

Els seminaris preclínics tenen per objectiu aplicar de manera pràctica i sobre models, artificials o animals, els coneixements teòrics prèviament apresos dels principals tractaments periodontals

Objectius

Practicar sobre models articifiales i animals les principals tècniques de tratameinto periodontal   A l'acabar el curs l'estudiant serà capaç de:   1. Conèixer els instruments i el seu correcte ús i manipulació en la tècnica de ras-pat i allisat radicular. Així com també una correcta tècnica de afilat i man-teniment dels instruments.   2. Establir un correcte disseny i abordatge quirúrgic, conèixer els instruments i el seu correcte ús i manipulació en les tècniques de cirurgia d'accés, resectiva i d'allargament de corona clínica.

Competències

- Comprendre els principals criteris de diagnòstic de les patologies relacionades amb la periodòncia. - Comprendre els principals criteris de pronòstic de les patologies relacionades amb la periodòncia. - Ser capaç d'implementar i integrar l'abordatge no quirúrgic. - Ser capaç d'implementar i integrar l'abordatge quirúrgic. - Desenvolupar habilitats clíniques tant en la preparació de l'instrumental com en l'abordatge oral.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua basada en les participació en els seminaris.