Universitat Internacional de Catalunya

Seminari de Textos Científics

Seminari de Textos Científics
1
12260
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

Presentació

En aquest seminari s’ensenyarà als alumnes com escriure articles científics, com revisar la literatura i els diferents tipus d’estudi.

Requisits previs

Licenciatura en Odontología

Objectius

El principal objectiu d’aquest seminari es ensenyar als estudiants com escriure i estructurar articles científics en anglès i en espanyol.

Competències

Per ser capaç de sintetitzar tota la informació més rellevant en un resum.

Per obtenir coneixements de les diferents parts que formen un article científic i la informació que s’ha d’incloure a cada part.

Per estar familiaritzat amb els sistemes de referència Harvard i Vancouver.

Per guanyar fluïdesa en l’escriptura científica en anglès i castellà.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes seran capaços d’escriure un article científic de manera apropiada, cosa que facilitarà la posterior publicació del mateix.

Continguts

1. Els diferents tipus d’articles científics: revisions bibliogràfiques, revisions sistemàtiques, meta-anàlisis, estudis observacionals i estudis d’intervenció.
2. Com escriure un títol i un resum.
3. Introducció, Materials i Mètodes, Resultats, Discussió i Conclusions. Quina informació s’ha d’incloure a cadascuna d’aquestes parts depenent del tipus d’estudi?
4. Redacció científica en anglès.

Bibliografia i recursos

Jay Katz M. From research to manuscript. A guide of scientific writing. Jay Katz M.

Needleman IG. A guide to systematic reviews. J Clin Periodontol 2002; 29: 6-9.