Universitat Internacional de Catalunya

Revisió de la Literatura Actual en Implantologia CCs

Revisió de la Literatura Actual en Implantologia CCs
4
12261
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Via email a bgarcia@uic.es

Presentació

Professor titular: Dra. Berta García Mur

Tipus de classe: Seminari teòric/clínic

Horari: Divendres de 12:30 a 14h

Requisits previs

S'exieix que l'alumne/a:

- Hagi completat amb èxit totes les assignatures de primer i segon del Màster de Periodòncia i IMOS

- Tingui coneixements bàsics tant teòrics com pràctics d'implantologia

- Tingui domini de l'anglès científic

Objectius

- Ampliar coneixements actuals sobre periodòncia i implants

- Conèixer tècniques quirúrgiques noves

- Adquirir criteri per l'anàlisi crític d'articles científics

Competències

Els estudiants han de llegir, interioritzar i sintetitzar articles previament seleccionats sobre tècniques actuals en implantologia. Posteriorment, l'alumne ha de presentar i defensar l'article durant el seminari.

Resultats d'aprenentatge

Els alumnes aprendran totes les novetats relacionades amb implantologia i criteri per l'anàlisi crític d'articles científics.

Continguts

Es seleccionen artícles relacionats amb implants inmediats, supervivència i èxit d'implants actualment, terapia mucoginival sobre implants, complicaciones biològiques dels implants, preservació del reborde alveolar i altres teràpies de regeneració òssia al voltant d'implants, i implants curts i estrets.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaDurant el seminari els alumnes presenten els artícles seleccionats durant 10-15 minuts. A continuació es porta a terme una discusió científica de l'article exposat En acabar cada tema es realitza una evaluació amb un examen

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl 70% de la assignatura correspon als coneixements adquirits evaluats mitjançant els examens. EL 30% restant correspon a la qualitat de les presentacions, la participació a classe i l'asistència.

Bibliografia i recursos

Publicacions en diferents revistes d'impacte:

- Journal of Clinical Periodontology

- Jorunal of Periodontology

- Clinical Oral Implant Research

- Clinical Implant Dentistry and Related Research

- International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry

- Journal of Oral and Maxillofacial Implants