Universitat Internacional de Catalunya

Estètica I

Estètica I
3
12301
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

A la present assignatura s'oferirà una introducció a la metafísica de la bellesa, prestant una especial atenció al desplegament d'aquesta disciplina al llarg de l'Edat Mitjana. S'abordarà el problema del "pulchrum" des d'autors com Agustí d'Hipona, Dionís Areopagita, Bernat de Claravall, Albert Magne i Tomàs d'Aquino. 

Continguts

Introducció. Dos textos sobre la bellesa

 

Tema 1. Les persones divines comparades amb l'essència

Tema 2. Tres notes de la bellesa objectiva: integriat, proporció i "claritas"

Tema 3. L'Art, el Verb i la "claritas"

Tema 4. La transcendentalitat de la bellesa

Tema 5. El cant sagrat i l'inefable

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final: 60 % 

Treball: 20 % 

Assistència, participació i entrega dels apunts: 20%

Bibliografia i recursos

MIRÓ, Abel, Les arrels tomistes i agustinianes de l'estètica de Josep Torras i Bages, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2018.