Universitat Internacional de Catalunya

Temes Actuals d'història

Temes Actuals d'història
3
12303
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Podeu contactar el professorat de l'assignatura per correu electrònic i acordar dia i hora de trobada:

 • Ernesto M. Pascual: empascual@uic.es
 • Xavier Garí: xgari@uic.es

 

Presentació

Aquesta assignatura desenvolupa una visió global de l'etapa més recent de la història mundial, prenent com a punt de partida simbòlic l'any 1989. Proporciona una capacitat d'enllaçar el coneixement històric amb l'anàlisi de l'actualitat.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són:

1. Conèixer la Història recent del món d'avui, les seves causes més pròximes, i relacionar-lo amb la més rabiosa actualitat.

2. Comprendre els fets actuals a partir de la seva trajectòria recent, per tal de preveure el seu desenvolupament i possibles conseqüències.

3. Disposar de les claus interpretatives fonamentals per a captar la globalitat del món d'avui, amb les seves grans regions polítiques i econòmiques, els grans reptes socials i culturals, i intuir els riscos i potencialitats dels destins de la humanitat.

4. Apropar-se críticament a la realitat actual, desvetllar les causes dels grans reptes i apuntar possibles alternatives i solucions a les grans problemàtiques mundials.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E16 - Coneixement dels models i les polítiques de diferents cultures i de grups migratoris
 • E17 - Coneixement de la realitat europea des d'una perspectiva comparada
 • E18 - Percepció i coneixement de l'espai físic en què es desenvolupa l'activitat humana
 • E19 - Capacitat de localitzar, observar i interpretar espais, territoris i paisatges, reals o representats i orientar-s'hi
 • E20 - Reflexionar sobre la interacció home-medi i l'organització del territori resultant
 • E29 - Habilitats de mediació en conflictes amb intervenció del factor intercultural
 • E30 - Capacitat per definir temes de recerca cultural que puguin contribuir a la innovació i la millora de la societat
 • E37 - Coneixement actualitzat de les àrees d'estudi relacionades amb els temes internacionals, tenint en compte les noves aportacions procedents de l'avantguarda, com la reflexió crítica sobre la incidència del turisme (també cultural) en el desenvolupament
 • E39 - Capacitat crítica i autocrítica en el diàleg intercultural, capacitat d'adaptació i d'interlocució en unentorn multicultural o intercultural (versatilitat, capacitat de superar problemes imprevistos i de generar "solucions B")
 • E40 - Capacitat de cooperació, motivació i lideratge en equips multiculturals (entesa, per exemple, com la capacitat de crear i aprofitar sinergies)
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G11 - Capacitat per treballar en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs l’alumne/a haurà de ser capaç de:

 1. Assimilar conceptes clau de l’estudi de la Història Contemporània Actual tot analitzant-la críticament.
 2. Contextualitzar i situar fenòmens culturals, socials i polítics rellevants.
 3. Relacionar conceptes de forma transversal i multidisciplinària
 4. Aplicar i transferir conceptes teòrics i/o abstractes de cada àrea geogràfica o marc conceptual tractats.
 5. Llegir i analitzar amb profunditat textos i articles vinculats a temes d’actualitat política, social i cultural.
 6. Redactar textos narratius i descriptius.
 7. Sistematitzar dades i/o informació heterogènia.
 8. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions del Món Actual.
 9. Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la Història Contemporània Actual.
 10. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma per a captar els contextos històrics que s'estudien així com ampliar també autònomament els propis coneixements.

Continguts

 

 1. Introducció
 2. Desenvolupament econòmic i benestar humà
 3. Transició demogràfica i canvi social
 4. Debats polítics entorn a la democràcia
 5. Ciència, tecnologia i societat
 6. Estats Units
 7. Europa
 8. Guerra i Pau al s. XX i les guerres de l'11-S
 9. Rússia i l'herència soviètica
 10. Àsia oriental
 11. Índia i Pakistan
 12. Orient Mitjà i Nord d'Àfrica
 13. Àfrica subsahariana

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes desenvoluparan una part teòrica i magistral, que combinaran amb la participació dels estudiants a partir de la lectura dels capítols de la bibliografia bàsica, mitjançant debats i exposicions, així com el visionat d'algun documental breu a l'aula, o més extens fora de l'aula.

Es recomana adquirir el llibre indicat en la bibliografia bàsica, i portar les lectures fetes per a cada sessió, prèviament a la mateixa.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura és impartida per dos professors: Ernesto Pascual i Xavier Garí.

El primer farà la seva docència de gener a març i s'ocuparà de la primera meitat del temari; el segon impartirà docència de març a maig i s'ocuparà de la segona meitat del temari.

Cada professor prepararà un examen parcial de la seva part impartida, en la última sessió de març i en la data prevista per a l'examen final de juny (que serà, de fet, el segon examen parcial), respectivament. A més, caldrà presentar un treball escrit, emplenar les diferents activitats, o bé realitzar una exposició pública d'alguna qüestió del temari de cada part, segons les instruccions de cada professor.

L'examen del Professor Pascual, consistirà en cinc preguntes. Quatre tales sobre el temari, amb un valor de 1,5 punts i una a desenvolupar sobre un supòsit teòric-practico relacional, per un valor de 4 punts, amb una extensió de dues pàgines per a totes les preguntes.

La nota final de l'assignatura sorgirà de la mitjana de sis qualificacions:

    Assistència física a les classes 3%
    Participació en les classes 7%
    Treball/activitats/exposició 1 15%
    Treballo/activitats/exposició 2 15%
    Examen 1 30%
    Examen 2 30%

En cas de necessitar-ho, l'alumne que desitgi participar en l'examen de segona convocatòria haurà de presentar tots els treballs, de tots dos professors, no lliurats #dins del termini i en la forma escaient. L'examen constarà de quatre preguntes de tota l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos

La bibliografia OBLIGATÒRIA és una sola obra monogràfica que utilitzarem en la seva quasi totalitat, i que podeu adquirir en la seva versió digital, en paper o en préstec bibliotecari. Les seves dades són:

 • AVILÉS, Juan, PARDO, Rosa, SEPÚLVEDA, Isidro, "Las claves del mundo actual. Una historia global desde 1989", Editorial Síntesis, , Madrid 2014.
Al final d'aquesta monografia hi consta una bibliografia d'AMPLIACIÓ corresponent a cadascun dels capítols que es treballaran.