Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia Positiva

Psicologia Positiva
3
12341
2
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Els divendres després de classe amb cita prèvia concertada via email, nvila@uic.es

Presentació

La psicologia positiva engloba l'estudi d'experiències positives, fortaleses positives del caràcter, les relacions, i les institucions i pràctiques que faciliten el seu desenvolupament. Experiències positives inclouen els estats mentals de fluidesa i mindfulness i les emocions sobre el present (plaer, satisfacció, rialles), passat (per exemple, nostàlgia, satisfacció, orgull) i futur (per exemple, esperança, optimisme). S’identificarà la distinció entre la vida agradable, la bona vida i la vida significativa. Els trets positius de caràcter inclouen la saviesa, el coratge, la compassió, l'amor, la humanitat, la justícia, la temprança, l'autoeficàcia, resiliència, imaginació, creativitat i espiritualitat / transcendència. La classificació d'aquests s'explora a través de les virtuts. Les relacions positives inclouen els factors que milloren el significat i el benestar entre parelles, familiars, amics, companys de feina i la comunitat. Les institucions positives s'exemplifiquen amb l'educació positiva, els entorns de treball positius, les famílies sanes, el lideratge humà i la desenvolupament de les virtuts cíviques.

 

Aquest curs també repassa la història de la psicologia positiva i les aportacions que aquest nou camp ha fet en diverses àrees d'investigació tradicionals en psicologia. Al llarg del curs també ens dedicarem a l'aprenentatge experimental i exercicis pràctics per augmentar el benestar, que informaran la nostra comprensió teòrica i empírica, qüestions importants en psicologia positiva.

Requisits previs

Cap.

Objectius

La missió d'aquest curs és proporcionar una comprensió actualitzada dels avenços teòrics i empírics en psicologia positiva. Més en general, la intenció és que aquest curs millori la vostra apreciació de com el mètode científic pot avançar en la comprensió de la condició humana.

Al final d'aquest curs, hauríeu de ser capaços de:

• Comprendre i articular conceptes clau, troballes i controvèrsies en el camp emergent de la psicologia positiva

• Comprendre els mètodes de recerca (incloses les mesures, les intervencions i els paradigmes de recerca) utilitzats en la recerca en psicologia positiva.

• Avaluar l'evidència de la validesa, tant interna com externa, de les afirmacions empíriques en la recerca en psicologia positiva contemporània

• Articular des de l'experiència de primera mà amb activitats psicològica positiva una perspectiva sobre com la psicologia positiva és (o no) rellevant per a la teva vida

 

Competències

 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.

Resultats d'aprenentatge

 • Demostrar una comprensió de la raó darrere de la psicologia positiva.
 • Articular els objectius fonamentals de la psicologia positiva.
 • Identificar i analitzar els marcs conceptuals i teòrics clau que sustenten la psicologia positiva.
 • Identificar les contribucions d'altres estudis de diverses disciplines i la seva influència en el desenvolupament d'un enfocament positiu de la salut mental.
 • Diferenciar entre les diferents formes de benestar (cognitives i afectives, subjectives i objectives).
 • Distingir entre enfocaments centrats en problemes i basats en fortaleses per a la salut mental i el benestar.
 • Comprendre i aplicar un enfocament basat en fortaleses per als problemes de salut mental.
 • Discutir temes d'actualitat en psicologia positiva i identificar àrees que requereixen més atenció científica.
 • Les habilitats analítiques i cognitives es desenvoluparan mitjançant avaluacions crítiques de contribucions teòriques i empíriques.
 • Es promouran habilitats de pensament innovador i creatiu fomentant perspectives i desenvolupaments multidisciplinaris a tenir en compte i sintetitzar.
 • Les habilitats de comunicació escrita es desenvoluparan a través del treball d'assignació.
 • El pensament reflexiu es desenvoluparà a través de processos diaris d'aprenentatge, experiències de creixement i desenvolupament.
 • Els estudiants aprendran a sintetitzar un gran volum d'obres conceptuals i empíriques rellevants.

Continguts

1.      Introducció a la Psicologia Positiva (Capítols 1 i 2)

2.      Emocions i experiències positives (Capítol 3)

3.      Felicitat (Capítols 4)

4.      Optimisme i Resiliència (Capítol 5)

5.      Trobant les teves fortaleses i Virtuts (Capítols 6 i 7)

6.      Interessos, Habilitats i Talent (Capítol 8)

7.      Benestar (Capítol 9)

8.      Psicologia Positiva de les Relacions: Amor i Connexions Socials (Capítol 10)

9.      Compassió i Perdó

10.  Felicitat i Riquesa Material

11.  Significat i Propòsit

12.  Flow, Presència, Llibertat

13.  Flourishing, Creativitat

14.  Gratitud

15.  Institucions Positives (Capítol 11)

16.  El Futur de la Psicologia Positiva (Capítol 12)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaDiscussions a classe, ponències d’experts, activitats a classe relacionades amb casos, activitats de role play, activitats de reflexió.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Article de reflexió 1: 20%
 2. Article de reflexió 2: 20%
 3. Examen final: 60% (almenys cal aconseguir 5/10 punts per aprovar el curs)

A la segona convocatòria (al juny) l'examen de recuperació comptarà el 70% de la nota del curs i l'altre 30% serà la nota obtinguda durant el curs. Cal aprovar l'examen de recuperació perquè es tingui en compte la nota d'avaluació continuada.

 

NO S' ACCEPTEN LLIURAMENTS FORA DE TERMINI LLEVAT QUE ES JUSTIFIQUI DEGUDAMENT LA NECESSITAT D'AIXÒ.

Bibliografia i recursos

 • Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York: Oxford University Press.
 • Kaufman, S.B. (2013). Ungifted: Intelligence Redefined. New York, NY: Basic Books.
 • Haidt, J. (2005). The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York,NY: Basic Books.
 • Nettle, D. (2006). Happiness: The Science Behind Your Smile. New York, NY: Oxford University Press.