Universitat Internacional de Catalunya

Temes Actuals del Cristianisme

Temes Actuals del Cristianisme
3
12343
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Es pot contactar per mail amb el professor i concertar una reunió. 

Presentació

Durant les sessions s'abordaran alguns dels temes de major actualitat per al cristianisme com l'existència de Déu, el sentit de la vida, testimoniatges històrics de l'existència de Jesucrist, la relación de la felicitat i el cristianisme, etc. Es tractaran qüestions també més filosòfiques.

Aquestes qüestions es tractaran procurant fomentar el diàleg entre els alumnes. Les classses, per tant, es basaran íntegrament en el mètode de la discussió. 

Requisits previs

No es requereix cap coneixement previ per a cursar l'assignatura.

Objectius

  1. Enfrontar-se intel·lectualment a algunes qüestions que per la seva importància i actualitat necessiten un temps de reflexió.
  2. Aprendre a dialogar amb els altres, argumentant les pròpies idees i atenent als arguments dels altres.
  3. Fomentar l'esperit de solidaritat amb les persones més necessitades: ancians, malalts, deficients, gent sense llar, etc.

Competències

  • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
  • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
  • 08 - Desenvolupar mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic
  • 09 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibilitat envers temes relacionats amb els drets fonamentals i el respecte cap a altres cultures i costums
  • 13 - Desenvolupar el raonament crític

Continguts

TEMARI TEMES ACTUALS DE CRISTIANISME

1. Sentit de la vida, felicitat i cristianisme

 

a) Accés a Déu de la persona. Actituts i coneixement. el coneixement nautral de la existencia de Déu. Religió i fe. Naturalesa de la fe. Racoinalitat de la fe. La fe com a resposta de l'home a Déu.

b) Cristianisme i religions. Singularitat del cristinismne. Què és la Revelació?

c) Cristianisme, sentit de la vida i cerca de la felicitat. Per què es parla de felicitat i en quin sentit en el cristianisme? Què podem entendre per felicitat? Nautralesa de l'home. En què contribueix el cristianisme a la comprensió de la naturalesa humana? Necessitat de conèixer la fiugra de Jesucrist per a entendre l'home. Conseqüències de l'Encarnació. 

d) La fiugra de Jesucrist. La Humanitat de Jesucrist. La personalitat de Jesucrist. Les accoins de Jesucrist. Alguns episodis de la seva vida: la Creu, la Mort i la Resurrecció. Els Evangelis: què són i com llegirl-los.

 

2.Qüestions de vida cristiana

a) La llibertat humana. Existència i sentit del mal. Mal nautral i mal personal. Què és el pecat en el cristianisme? 

b) corporalitat i afectivitat humana. Matrimoni.

c) Sentit cristià de la vida. L'avortament i eutanàsia. 

d) Lèxperiència del dolor. Dolor amb Déu i dolor sense Déu.

e) Sentit de la vida quotidiana. Dificultats, felicitat, reball i festa. Virtuts morals i virtuts teologals. Déu i la vida ordinària. Què el que els cristians anomenen oració? La relació de Déu amb l'home: què significa que Déu m'estima i què suposa? Filiació divina. Què és un sacrament? Què és la Missa? Confessió i perdó. Què és el que els cristians anomenen ser "sant"? Transformació del món. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula1. En les classes teòriques es fomenta l'intercanvi d'opinions raonades entre els alumnes sobre les qüestions tractades. 


2. La part pràctica consisitirà en la redacció de dos assajos amb valoració diversa i que es descriuen en el mode d'evaluació.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball

L' evaluació de l'assignatura consistirà en:

La redacció de dos assajos, un més breu, que valdrá un 25%, i l’altra, més llarg, amb un valor màxim d’un 75%. Perquè l’estudiant pugui ser evaluat s’han d’entregar els dos treballs.

El treball breu, amb una extensió màxima de dues cares de foli, consistirà en el comentari d’una escena de l’evangeli, que l’alumne esculli. La intenció d’aquest treball és, entre d’altres coses, mostrar que s’és capaç d’entendre una escena determinada de l’evangeli, la que es vulgui, comentar-la, sabent trascendir el llenguatje i circumstàncies de l’època, fixant-se, sobretot, en com actua Jescucrist i perquè. S’ha exemplificat ja a classe com poden comentar-se, en aquest sentit, els passatjes de l’evangeli. S’ha d’intentar, per altra banda, relacionar l’escena en qüestió, amb algun de les consideracions realiztades a classe sobre els diferents temes del temari.

El treball llarg ha de tenir una extensió aproximada de 6 cares de foli. I es pot realitzar de qualsevol punt del temari, en funció de l’interés que pugui suscitar. Aquest treball es tracta d’un assaig, i ha d’estar, per tant, adequadament argumentat. En el seu contingut és convenient que s’utilitzin els textos empleats i enviats als alumnes de cada part del temari corresponent. Ha de ser, per tant, un treball reflexionat, fet amb rigor, on es poden vertir reflexions personals ben argumentades. Les diverses idees que han anat apareixent a classe són una ajuda en aquest sentit. En gran mesura, l’elecció del tema i el seu contingut, poden ser fruit dels interessos i inquietuts personals.

També es tindrà en compte la participació a classe.

 

 

Bibliografia i recursos

El professor proporcionarà a mesura que la matèria avanci els textos i bibloigrafia pertinent