Universitat Internacional de Catalunya

Les Organitzacions Internacionals i els Drets Humans

Les Organitzacions Internacionals i els Drets Humans
3
12344
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


L'atenció a l'alumne es farà amb cita prèvia, a través d'e mail.

Presentació

INTRODUCCIÓ

 

En primer lloc em proposo fer una introducció general sobre els drets humans i el seu abast universal. El relativisme que impera des determinades concepcions ideològiques convençudes que Europa no pot imposar un sistema de valors i de llibertats a règims i civilitzacions excessivament allunyades dels conceptes europeus, condueix a una desprotecció d’una part significativa de la població mundial, dones i infants en particular.

Dins la introducció cal fer una certa anàlisi històrica de com s’ha anat construint un sistema internacional de protecció dels drets humans, les principals fites, l’aparició a rel de la segona guerra mundial de noves figures com el genocidi o els crims contra la humanitat, que han reforçat la protecció dels drets col·lectius. El concepte i contingut del dret internacional humanitari.

En clau històrica, repassar alguns episodis particularment insidiosos de vulneracions massives dels drets humans i el seu impacte en la construcció d’un sistema universal de protecció.

Requisits previs

No és necessari cap requisit previ.

Competències

 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 07 - Adquirir habilitats per a la negociació i per a la mediació
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 21 - Desenvolupar la capacitat de creació i estructuració normativa
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 28 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia i literatura jurídica en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

Acomplir amb els objectius assenyalats a totes dues parts de l'assignatura

Continguts

 

1-. BLOC I. Organitzacions Internacionals i drets humans. (bloc central).

 

En aquest bloc s’analitzaran les principals organitzacions internacionals de protecció dels drets humans (siguin enterament consagrades a aquesta finalitat, o be siguin organitzacions més generals, però amb una dedicació significativa a la tutela dels drets humans)

Es prestarà una atenció particular d’una banda a les Nacions Unides: les estructures, els acords internacionals i els mecanismes jurisdiccionals.

S’explicaran els mecanismes de tutela dels drets humans en organitzacions internacionals regionals no europees.

Dins aquest bloc es prestarà una particular atenció al Consell d’Europa, al Conveni de Roma de 1950 (i als convenis sectorials) i Al Tribunal europeu dels drets Humans.

Tot i que la UE ha desenvolupat poc una doctrina de protecció dels drets humans, es farà esment de la Carta de Drets Humans i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

 

2-. BLOC II. Política Internacional i drets humans.

 

S’analitza com influeixen en les relacions internacionals les vulneracions dels drets humans : el pragmatisme, els diferents sistemes de mesurar,  els règims de sancions, les condicionalitats dels programes d’ajuts. Particular atenció es prestarà a la tasca de la UE.

 

3-. BLOC III. ONGs internacionals I drets humans.

 

Al costat de les organitzacions internacionals pròpiament dites, hi ha un emergent grup d’entitats associatives molt actives en l’àmbit dels drets humans,  i amb una creixent capacitat d’influir en l’opinió pública internacional. 

Convé explicar la seva activitat, la seva estructura i mirar de perfilar la seva independència real de concepcions ideològiques.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaB-. METODOLGIA.

 

La matèria es presta especialment a combinar l’exposició descriptiva i teòrica, amb la metodologia del cas. A partir d’un seguit de decisions judicials, de campanyes polítiques, és més aclaridor i fàcil entendre l’eficàcia i impacte reals de l’activitat internacional de protecció dels drets i les llibertats fonamentals.

La participació els alumnes en el curs serà molt activa,  amb lectures prèvies a les classes i amb la preparació de presentacions durant el curs sobre temes reals i pràctics. Això tindrà un  reflex en el sistema d’avaluació.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
Els criteris s'han hagut de modificar atenent a la situació de pandèmia en què ens trobem. La presencialitat no és possible, per tant, l'assistència no computarà com a part de l'avaluació contínua. És obligatori aprovar l'examen per computar l'avaluació contínua. Ara, es tindran en compte els següents: 

Examen Final: fins a un 60% 

Pràctiques individuals i en grup: 30% 

Treball final + presentació: 10%

 

Bibliografia i recursos

-The European Court of Human Rights of marginalised individuals and minorities in national context, Dia Anagnostou & Evangelia Psychogiopoulou, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2010.

-Conflictos y protección de derechos humanos en el orden internacional, Curso de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, Universidad del País Vasco, 2006.

-El sistema Universal de los Derechos Humanos, Cristina Monereo Atienza y José Luis Monereo Pérex (coord.), Editorial Comares, Granada, 2014.

-Las Organizaciones Internacionales, Manuel Díez de Velasco, Tecnos, 2010.

- PASTOR RIDRUEJO, J.A., Curso de Derecho internacional público y Organizaciones Internacionales, 10ª ed., Tecnos, Madrid, 2006.

- CARACUEL RAYA, M.A., Los cambios de la OTAN tras el fin de la guerra fría, Tecnos, Madrid, 1997.

- FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C., QUEL, F.J., Las Naciones Unidas y el derecho internacional, Ariel, Barcelona, 1997.

- CARRILLO SALCEDO, J.A., Textos Básicos de Naciones Unidas, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1982.

- CASTRO RIAL CANOSA, J.M., FERNÁNDEZ LIESA, C,R., MARIÑO MENÉNDEZ, F.M., Organización Internacional. Naciones Unidas y Organismos Especializados. Textos legales, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1993.

- DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., TORRES UGENA, N., (Eds.), Código de Organizaciones Internacionales, Aranzadi, Pamplona, 1997.

- JUSTE RUIZ, J., BERMEJO GARCÍA, R., Organizaciones Internacionales Universales del Sistema de las Naciones Unidas. Convenios Constitutivos, Tecnos, Madrid, 1993.

- CANESSA, M.F., La protección internacional de los Derechos Humanos, Tirant Lo Blanch, 2008.

- RAMÓN, C., Conflictos armados y derecho internacional humanitario, Tirant Lo Blanch, 2009.

- OLIVA, D., Los Derechos Humanos ante los desafíos internacionales de la diversidad cultural, Tirant Lo Blanch,2007.

-RESEARCH HANDBOOK ON THE LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZARIONS, Jan Klabbers & Asa Wallendahl, Edward Elgar Publishing Limited, 2011.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1945 y sus Protocolos Adicionales

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948

Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950